Informatie voor investeerders en aandeelhouders

Overzicht

Nettoresultaat groep Fluxys Belgium 2021

M€ 75,521

Fluxys Belgium brutodividend 2021

€ 1,38/aandeel

Blijf op de hoogte van onze recentste financiële informatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Aandeelinformatie

Koers van het aandeel

Euronext

De Fluxys Belgium-aandelen van categorie D noteren op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Bezoek de Euronext website voor de koers van het aandeel in real-time

Financiële dienst

De effectenhouders kunnen hun financiële rechten uitoefenen aan de loketten van BELFIUS

Bruto/Netto dividend per aandeel

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Gross dividend per share 1,38 1,37 1,30 1,26 1,23 1,20 1,20
Net dividend per share   0,959 0,910 0,882 0,861 0,84 0,876

Aandeelhoudersstructuur

Fluxys Belgium is een naamloze vennootschap en maakt deel uit van de Fluxys-groep. Het kapitaal van Fluxys Belgium is in handen van:

 • De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Fluxys heeft een kapitaalbelang van 90%. Deze participatie is verdeeld over aandelen van soort B (83,29%) en soort D (6,71%).
 • Het publiek bezit 10% van de aandelen van Fluxys Belgium, klasse D.
 • De Belgische Staat bezit één aandeel (het ‘bijzonder aandeel’).

Het totaal aantal aandelen bedraagt 70.263.501. Alle aandelen zijn dividendgerechtigd.

De aandelen zijn uitgegeven in de volgende soorten: soorten B, D en het 'bijzonder aandeel':

 • De aandelen van soort B zijn en blijven op naam.
 • De aandelen van soort D zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten voor zijn rekening neemt.
 • De aandelen van soort B worden automatisch omgezet in aandelen van soort D wanneer zij overgedragen worden aan een derde.
 • 16,71% van de aandelen noteert op Euronext, 6,71% daarvan zijn in handen van Fluxys en de resterende 10% is in handen van het publiek
 • Het bijzondere aandeel van de Belgische staat geeft de federale overheid een specifiek recht in het geval dat Fluxys Belgium zou overwegen om strategische infrastructuur te verkopen waarvan de minister van oordeel is dat de verrichting de nationale belangen op energiegebied schaadt. De Belgische staat is vertegenwoordigd door de federale minister van Energie. Voor meer details over de rechten die aan het bijzonder aandeel van de Belgische Staat zijn verbonden, wordt verwezen naar de Corporate governance verklaring, ‘Stemrechten en bijzondere zeggenschapsrechten’ 

Algemene info voor de aandeelhouder

Aantal aandelen en stemrechten
Totaal kapitaal €60.271.698,31
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 70.263.501 effecten
Totaal aantal stemrechten (noemer) 70.263.501 stemrechten
Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie
Categorie B 58.523.700 effecten
Categorie D 11.739.800 effecten
Golden Share 1 effect
Aantal stemrechten per categorie
Categorie B 58.523.700 stemrechten
Categorie D 11.739.800 stemrechten
Golden Share 1 stemrecht
Statutaire drempels
Er zijn geen statutaire drempels
Warrants en converteerbare obligaties
Er zijn geen warrants en converteerbare obligaties uitgegeven

Kennisgevingen

Kennisgevingen krachtens de transparantiewetgeving

Fluxys-persbericht met de gegevens uit de kennisgeving van 13 december 2017:
Persbericht van 2 januari 2018  

Gewone kennisgeving van 13 december 2017


Kennisgevingen krachtens de wetgeving op de openbare overnamebiedingen

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2016

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2015

 

Financiële info

Kerncijfers

  31/12/2021 31/12/2020
(herwerkt)
Financiële ratio's
Solvabiliteit
57% 58%
Interestdekking
6,75 5,61
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB
28% 28%
FFO/Netto financiële schuld
25% 20%
RCF/Netto financiële schuld
13% 10%
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 573.191 560.590

EBITDA

318.905 313.623
EBIT 137.821 133.482
Nettowinst 75.521 73.237
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 50.647 42.255
Totaal van de materiële vaste activa 1.902.037 2.011.209
Eigen vermogen 639.674 639.038
Netto financiële schuld 846.046 873.111
Totaal van de geconsolideerde balans 2.634.514 2.730.039
Indicatoren
RAB in miljoenen euro's
Vervoer 2.047,5 2.086,9
Opslag 228,8 235,6
LNG-terminalling 303,0 302,7
Materiële vaste activa niet in RAB in miljoenen euro's 410,4 420,3
Uitgebreide RAB in miljoenen euro's 2.989,7 3.045,4
WACC voor belastingen  
Vervoer 4,92% 4,88%
Opslag 5,09% 5,04%
LNG-terminalling
4,99% 5,14%


Obligaties

Bedrag Uitgifte Vervaldatum Coupon ISIN
€300 million October 2017 October 2027 1,750% BE0002292614
€50 million October 2017 October 2032 2,375% BE0002293620
€250 million November 2014 November 2029 2,750% BE0002218841
€100 million November 2014 November 2034 3,250% BE0002219856
 

Vergaderingen en kalender

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 10 mei 2022

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om de gewone en buitengewone algemene vergaderingen bij te wonen die zullen worden gehouden op dinsdag 10 mei 2022 vanaf 14.30 uur op de zetel van de vennootschap, te Kunstlaan 31, 1040 Brussel.

De aandeelhouders die dit wensen zullen tevens vanop afstand kunnen deelnemen via videoconferentie volgens de modaliteiten gedefinieerd in de bijeenroeping tot de vergaderingen.

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de algemeen te volgen praktische modaliteiten.

Notulen van de gewone algemene vergadering (PDF 284KB)

Notariële akte van de buitengewone algemene vergadering (PDF 5,5MB)

Bijeenroepingsbrief (PDF 162KB)

Bijlage 1 - Bijeenroeping voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen (PDF 138KB)

Bijlage 2 - Jaarlijks financieel verslag 2021 (PDF 11MB) 

Bijlage 3 - Ontwerp van statuten (PDF 158KB)

Bijlage 4 - Bevestiging van deelname (PDF 124KB)

Bijlage 5 - Volmachten voor de gewone (PDF 252KB) en buitengewone (PDF 201KB) algemene vergaderingen

Handleiding voor de virtuele gewone en buitengewone algemene vergaderingen (PDF 239KB)


Financiële kalender

29/03/2023
Jaarlijks persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het boekjaar 2022

09/05/2023
Algemene vergadering

28/09/2023
Persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het eerste semester 2023


Snel naar

Archief van Algemene Vergaderingen

Governance

Management team BE

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder
Chief Executive Officer (CEO)

Arno Büx
Chief Commercial Officer (CCO)

Christian Leclercq
Chief Financial Officer (CFO)

Peter Verhaeghe
Chief Technical Officer (CTO)

Audit- en risicocomité

Voorzitter
Ludo Kelchtermans

Leden
Sabine Colson
Laurent Coppens
Cécile Flandre
Anne Leclercq
Wim Vermeir
Sandra Wauters

Secretariaat
Het secretariaat van het audit- en risicocomité wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Corporate Governance Committee

Voorzitter
Sabine Colson

Leden
Laurent Coppens
Valentine Delwart
Sandra Gobert
Roberte Kesteman
Anne Leclercq
Josly Piette

Secretariaat
Het secretariaat van het Corporate Governance Committee wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Raad van Bestuur

Voorzitter
Daniel Termont

Leden
Overzicht van de leden van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordiger van de federale regering met raadgevende stem
Maxime Saliez
Tom Vanden Borre 

Secretariaat
Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Benoemings- en vergoedingscomité

Voorzitter
Koen Van den Heuvel

Leden
Valentine Delwart
Cécile Flandre
Sandra Gobert
Gianni Infanti
Roberte Kesteman
Geert Versnick

Secretariaat
Het secretariaat van het benoemings- en vergoedingscomité wordt verzorgd door Anne Vander Schueren.

Corporate governance charter

Fluxys Belgium heeft alle bepalingen aangenomen inzake transparantie van het beheer met als doel haar aandeelhouders oordeelkundig en naar maatstaven van billijkheid voor te lichten en alle gebruikers van haar aardgasvervoersnet en installaties op niet-discriminerende en vertrouwelijke wijze te behandelen.

Verbintenissenprogramma met interne gedragsregels

Het directiecomité en de raad van bestuur van Fluxys Belgium hebben het verbintenissenprogramma goedgekeurd met de gedragsregels voor personeelsleden in hun interactie met netgebruikers:

 • regels om de vertrouwelijkheid te bewaren van commerciële informatie van netgebruikers, Fluxys Belgium en Fluxys LNG,
 • regels om te zorgen voor een gelijkwaardige en transparante behandeling van alle netgebruikers of categorieën van netgebruikers, aanvragers inbegrepen,
 • regels om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van personeelsleden te verzekeren tegenover producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen. 

Het verbintenissenprogramma is meegedeeld aan de ondernemingsraad die bevoegd is voor Fluxys Belgium en Fluxys LNG. De regels uit het verbintenissenprogramma maken ook integraal deel uit van het arbeidsreglement.