#herewego

Met de spade in de grond de transitie tastbaar maken

De energietransitie is een gigantische opdracht voor de hele samenleving. Met Fluxys Belgium gaan we voluit om mee te helpen versnellen. Onze infrastructuur is essentieel om de transitie te maken.

2023 is het jaar geweest van de omslag. Van plannen en projecties naar de spade in de grond. Met infrastructuur voor de bevoorradingszekerheid die we morgen duurzaam inzetten ten dienste van de koolstofneutrale samenleving. En dit is nog maar het begin. We zijn vertrokken. Met de bruisende kracht en de blik vooruit van al onze medewerkers.

Interview met onze CEO en onze Voorzitter

Voordat we vooruitblikken: wat heeft Fluxys Belgium betekend in 2023?

Pascal De Buck Met de spade in de grond hebben we getoond waar Fluxys Belgium in de energietransitie voor staat. De nieuwe leiding op de as Zeebrugge-Brussel is aangelegd en in gebruik. Ze is een hoeksteen voor de bevoorradingszekerheid in aardgas van België en de omliggende landen vandaag en is klaar om ingeschakeld te worden in het landelijke waterstofnet van morgen. We zijn er om de samenleving bevoorradingszekerheid te bieden en tegelijk de groene transitie te versnellen.

Andries Gryffroy De trein is vertrokken. Industrieel hebben we de eerste grote stap gezet naar de multimolecule-infrastructuur voor een koolstofneutrale toekomst. We staan ook klaar om voor de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur aan de slag te gaan binnen de nieuwe wettelijke omkaderingen. Want we blijven voluit gaan op het ritme van de industrie: voor tal van bedrijven is omschakelen naar waterstof of CO2 afvangen de enige weg vooruit om hun activiteit en werkgelegenheid lokaal te blijven verankeren.

Is de industrie klaar voor de omschakeling?

Pascal De Buck Decarboniseren is voor de industrie een belangrijke economische uitdaging. Daar bieden we een antwoord op doordat we samen met moederbedrijf Fluxys internationaal werken en bijzonder goed gepositioneerd zijn tussen de Noordzee en de grote industriegebieden in Noordwest-Europa. We liggen op de weg tussen de overzeese aanvoer van koolstofarme molecules en de verbruikers, en in omgekeerde richting tussen de industrie die CO2 moet wegvoeren en de sites voor veilige opslag in de Noordzee. Op die manier kunnen we grote volumes aantrekken en het schaaleffect doen spelen in de kost van onze diensten. We zijn op koers om voor de Belgische en Noordwest-Europese industrie de waterstof- en CO2-hub bij uitstek te worden.

Pascal De Buck

  We zijn er om de samenleving bevoorradingszekerheid te bieden en tegelijk de groene transitie te versnellen."

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder en CEO

Wat zijn de uitdagingen die voor ons liggen?

Pascal De Buck Er is absoluut een integrale benadering van het energiesysteem in zijn geheel nodig. De transitie maken naar netto nul uitstoot is immers een drievoudige uitdaging. We moeten zorgen voor een energiemix die koolstofneutraal is terwijl gezinnen en bedrijven op ieder moment de nodige energie blijven hebben en dat alles tegen een zo laag mogelijke kost voor een samenleving. Dat kan alleen door alles in zijn samenhang te bekijken en te plannen. De energie-efficiëntie moet omhoog, we hebben meer groene elektriciteit nodig, we hebben meer groene en koolstofarme molecules nodig, en we moeten zorgen dat afgevangen CO2 naar hergebruik of opslag kan. Al die oplossingen moeten we als een Zwitsers horloge doen samenwerken in een efficiënt geheel voor alle verbruikers.

Andries Gryffroy Efficiënt investeren vraagt een langetermijnaanpak. Voor de ontwikkeling van de waterstof- en CO2-infrastructuur werken we nauw samen met de markt. Tegelijk is verder vooruitkijken de boodschap: om op lange termijn kostenefficiënt te zijn voor de samenleving moeten we vandaag infrastructuur met de juiste omvang bouwen voor de volumes later komen. Het is dan ook belangrijk om samen met de overheden mechanismen te vinden om de risico’s van de initiële investeringen in te perken.

Hoe ziet duurzame ontwikkeling eruit voor Fluxys Belgium?

Andries Gryffroy Met onze investeringsplanning voor waterstof- en CO2-infrastructuur in ons land brengen we oplossingen voor de grootschalige decarbonisering die de samenleving nodig heeft. De ESG-aanpak die we in 2023 samen met onze stakeholders verder hebben verdiept geeft ons richting. Het is ons kompas om voor het geheel van onze stakeholders onze activiteiten in een langetermijnperspectief duurzaam te ontwikkelen.

Andries Gryffroy

  Efficiënt investeren vraagt een langetermijnaanpak."

Andries Gryffroy
Voorzitter van de raad van bestuur

Mijlpalen 2023

 • 24/7 in de bres voor bevoorradingszekerheid

  Alles in het werk stellen voor de bevoorradingszekerheid in Noordwest-Europa, dat is wat al onze ploegen het hele jaar door hebben gedaan. De geopolitieke toestand in Oekraïne heeft de dynamiek op de gasmarkten en de richting van de stromen in Europa ingrijpend veranderd. Naast de bevoorrading van ons land bleven leveranciers via het Belgische net grote hoeveelheden aardgas naar Nederland en Duitsland brengen. Tegelijk kon onze ondergrondse opslag in Loenhout volledig worden gevuld om met een maximale buffer de winter in te gaan. Ons Belgische net bevestigde daarmee eens te meer zijn rol als energiedraaischijf voor Europa, met Zeebrugge als een belangrijke toegangspoort.

 • Backbones waterstof en CO₂ krijgen vorm

  De industrie maximaal helpen decarboniseren, daar gaan we voor. We stellen alles in het werk om in 2026 de eerste vervoerscapaciteit voor waterstof en/of CO₂ in ons land aan te bieden. Na opnieuw een jaar van intensief overleg met de industrie bereiden we volop de nodige investeringsbeslissingen voor en in 2023 hebben we de eerste 44 kilometer van onze waterstofbackbone aangelegd. Voor CO₂ werken we eveneens aan een backbone die de afgevangen CO₂ zal vervoeren naar onderzeese opslagplaatsen en sites voor hergebruik. En naast de aanleg van de backbones voor waterstof en CO₂ zetten we ook voluit in op de ontwikkeling van terminals voor de invoer van koolstofarme molecules en de uitvoer van CO₂.

 • Bijkomende vervoerscapaciteit in gebruik

  Snel schakelen was de boodschap om de nieuwe bevoorradingssituatie in Europa te ondersteunen. We hebben de as Zeebrugge-Brussel met een bijkomende pijpleiding versterkt, om meer aardgas vanuit Zeebrugge landinwaarts te voeren en tegelijk de hoge stromen naar de buurlanden aan te houden. Eind 2023 namen we het deel Desteldonk-Zele van de nieuwe leiding in gebruik. Tegelijk is de leiding ontworpen om waterstof te vervoeren zodra de markt er klaar voor is. De multi-molecule leiding is onze eerste concrete stap in de versnelling van de energietransitie.

 • Eerste stap naar ondergrondse waterstofopslag

  Onze expertise, innovatiekracht en bestaande infrastructuur zijn vitale bouwstenen voor het toekomstige energiesysteem. Onze 4.000 kilometer pijpleidingen zullen we maximaal hergebruiken om waterstof en CO₂ te vervoeren. En met een testinjectie met waterstof onderzoeken we of ook onze unieke ondergrondse opslaginstallatie in Loenhout kan bijdragen aan de waterstofeconomie. Vandaag is het een reusachtige buffer voor aardgas, in de toekomst mogelijk voor waterstof.

 • Fluxys hydrogen en Fluxys c-grid kandidaat-netbeheerders

  In juli werd de federale waterstofwet goedgekeurd. De wet regelt de aanduiding van de netbeheerder die instaat voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van het waterstofvervoersnet in België. In lijn met die wet hebben we dochterbedrijf Fluxys hydrogen opgericht dat zijn kandidatuur voor het beheer van het waterstofnetwerk heeft ingediend. Verwacht wordt dat de federale regering in de eerste maanden van 2024 de netbeheerder zal aanduiden. De regio’s zetten een regulatoir kader op voor CO2-vervoersactiviteiten. Daarop anticiperend hebben we samen met Pipelink, Socofe en SFPIM het dochterbedrijf Fluxys c-grid opgericht, een afzonderlijk bedrijf dat klaar staat om zich kandidaat te stellen voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van de CO2-vervoersinfrastructuur in België.

 • Sterke partners maken een sterke hub

  Sterke partnerschappen en connecties met de buurlanden zijn essentieel voor de ontwikkeling van een open toegang vervoersinfrastructuur voor zowel waterstof als CO. Met OGE en Wintershall Dea in Duitsland verkennen we een grensoverschrijdende pijpleiding voor het transport van CO. Met OGE onderzoeken we ook een grensoverschrijdende waterstofverbinding tussen België en Duitsland. Met het Britse National Gas werken we eveneens samen in het kader van de energietransitie. En met de Nederlandse waterstofnetbeheerder Hynetwork Services bekijken we de mogelijkheden om onze respectieve waterstofnetten met elkaar te verbinden. Door onze waterstof- en CO-netwerken te koppelen met die van buurlanden bouwen we ons land uit als multi-moleculehub voor zowel de economie in België als Noordwest-Europa.

 • Energiepotentieel Noordzee voluit aanboren

  De ambitieuze Noordzeelanden willen tegen 2050 hun gecombineerde offshore opwekkingscapaciteit verhogen tot 300 GW aan windenergie. Op die manier willen ze van de Noordzee de grootste groene energiecentrale van Europa maken. Om maximaal groene waterstof uit de Noordzeewind aan land te brengen, hebben we op de North Sea Summit in Oostende met de andere grote gasvervoersnetbeheerders de krachten gebundeld om samen met de elektriciteitstransmissienetbeheerders de beste infrastructuur uit te bouwen zodat geen zuchtje wind verloren gaat in de Noordzee.

 • Met zeewater onze CO₂-emissies afbouwen

  Ons streefdoel: tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Eerste mijlpalen zijn om onze broeikasgasemissies in 2025 gehalveerd te hebben ten opzichte van 2017 en in 2030 door te stoten naar een vermindering van 67%. Op onze LNG-terminal in Zeebrugge hebben we in 2023 drie bijkomende hervergassers in gebruik genomen die de warmte van zeewater gebruiken om LNG weer in gasvorm om te zetten. Deze vervangers van de klassieke verwarmingsinstallaties zorgen voor een aanzienlijk efficiënter energieverbruik en substantieel lagere CO-emissies op de terminal.

 • 95 nieuwe collega’s duwen hard aan de kar

  Een grote groep nieuw talent kwam in 2023 ons team versterken. Niet minder dan 95 nieuwe collega’s duwen hard mee aan de kar om succesvol de energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen. De jongste nieuwe collega was 20 jaar, de meest ervaren was 58 jaar!

Kerncijfers

Annual report 2023 Key figures

Download

Download het volledige geïntegreerd jaarverslag 2023 van Fluxys Belgium voor meer informatie over de strategie van ons bedrijf, de hoogtepunten van het jaar, ESG-prestaties en financiële situatie.

 

Raadpleeg onze Investeerders-pagina voor bijkomende financiële informatie en nieuws voor aandeelhouders.

Informatie voor investeerders en aandeelhouders

Fluxys Belgium Jaarverslag 2023 cover