Energietransitie: naar een schonere wereld met koolstofarme molecules

  De energietransitie is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid. De omschakeling naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening vergt grote inspanningen. Die inspanningen leveren we dag in, dag uit en dat doen we niet alleen. Samen met de industrie en vele partners slaan we de handen in elkaar voor één gezamenlijk doel: een klimaatneutrale toekomst.  

  Bij Fluxys doen we dat door vaart te zetten achter het hergebruik van onze uitgebreide infrastructuur om koolstofarme molecules zoals waterstof naar de industrie te vervoeren én opgevangen CO₂ van de industrie weg te voeren. We willen de essentiële infrastructuurpartner zijn om de energietransitie te versnellen. 

  De klimaatuitdaging is enorm en de industrie heeft oplossingen nodig om zijn activiteiten en werkgelegenheid lokaal te kunnen blijven verankeren. 

  Samen met de industrie en onze partners versnellen we de energietransitie. We ontwikkelen de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur voor de Belgische en Noordwest-Europese economie. Tegen 2026 willen we de eerste volumes vervoeren.

  Pascal De Buck
  Gedelegeerd bestuurder en CEO

  Binnen Fluxys Belgium creëerden we de business unit Fluxys nextgrid om de centrale focus op de energietransitie in onze strategie optimaal kracht bij te zetten. De business unit is de stuwende kracht achter de energietransitieprojecten in België en de projecten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het Belgische energie-ecosysteem.

  Onze projecten


  Waarom is de energietransitie zo belangrijk?

  We staan volledig achter de klimaatdoelstellingen in het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal. We zijn volop aan de slag om tegen 2050 tot een 100% koolstofneutraal energiesysteem te komen.

  Hoe we dat gaan doen?

  Onze missie is duidelijk: shaping together a bright energy future. Samen bouwen aan een mooie energietoekomst.

  Over ons

  Hoe maken we van hernieuwbare energie de norm?

  Om het energiesysteem koolstofvrij te maken, is het alle hens aan dek. De projecties van de Europese Commissie voor 2050 tonen dat in een energiesysteem met netto nul uitstoot koolstofneutrale elektriciteit en koolstofvrije moleculen zoals waterstof (H2), biomethaan, synthetisch methaan en biobrandstoffen hand in hand zullen gaan.


  Daarom moeten gas- en elektriciteitsnetten in tandem kunnen werken. Dat betekent elektrificatie met groene stroom waar mogelijk en schone moleculen waar dat zinvoller is. Moleculen zijn een goede energiedrager voor verwarming, voor moeilijk te elektrificeren sectoren zoals zware industrie en zwaar vervoer, voor de opslag van groene stroom en als grondstof voor bijvoorbeeld de chemische industrie.

  Om de energietransitie waar te maken, hergebruiken en bouwen we infrastructuren, werken we aan partnerships en zetten we gezamenlijk de schouders onder Europa’s ambitie om het eerste klimaatneutraal continent van de wereld te worden.

  Welke infrastructuur heeft de energietransitie nodig?

  Onze roots liggen in de wereld van het aardgastransport, maar we schrijven volop aan een groener verhaal. We pionieren in het vervoer van koolstofvrije molecules én CO2 om zo de broeikasgassen mee de wereld uit te helpen. Vanuit een diepgeworteld plichtsbesef streven we naar een groenere energievoorziening.  

  Naast de klassieke diensten voor methaan (CH4), de basismolecule voor aardgas, en vloeibaar aardgas (LNG) ontwikkelen we ook vervoer en terminalling voor een brede waaier aan moleculen: hydrogen en afgeleiden als ammoniak, CO₂, biogas en synthetisch methaan

  Eerste vervoersinfrastructuur voor waterstof/CO2 in 2026

  Onze aanpak om België te voorzien van de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur krijgt vorm in samenwerking met onze klanten, de overheden, aangrenzende operatoren in de buurlanden, de distributienetbeheerders en andere stakeholders.  

  In lijn met de marktbehoeften mikken we erop om tegen midden 2026 de eerste waterstof- en/of CO2-leidingen in België klaar voor gebruik te hebben. De verwachting is dat eerste commerciële verbintenissen en het wettelijk en regulerend kader die initiële infrastructuur zullen schragen.

  België als energiedraaischijf

  We ontwikkelen de infrastructuur voor én tussen de industrie in Vlaanderen en Wallonië, en maken verbindingen met de buurlanden. Zo bouwen we de nodige backbone-infrastructuur uit en leggen we de basis om de rol van België als energiedraaischijf duurzaam door te starten als waterstof- en CO2-hub voor de economie zowel in België als Noordwest-Europa.

  Dat doen we met een uitgebreid netwerk van pijpleidingen.

  Wat is de kracht van onze pijpleidingen voor de energietransitie?

  Betaalbaar

  Door gasinfrastructuur in te zetten om de energietransitie waar te maken, besparen we kosten. Een omvattende studie heeft aangetoond dat het gebruik van hernieuwbare moleculen in de bestaande gasinfrastructuur in de EU de samenleving tegen 2050 jaarlijks € 217 miljard bespaart in vergelijking met een energiesysteem dat maar een minimaal aandeel gas inzet.

  Duurzaam

  Wist u dat gasinfrastructuur de samenleving voorziet van energie met de laagste impact op het klimaat en de gezondheid van alle fossiele brandstoffen? Naarmate we die infrastructuur aanpassen om groeiende volumes koolstofneutraal gas te vervoeren, dient ze als een uiterst efficiënt platform voor een koolstofneutraal energiesysteem.

  Betrouwbaar

  Gasinfrastructuur heeft een enorme capaciteit om energie op te slaan en te vervoeren én daarbovenop grote hoeveelheden piekcapaciteit te leveren. Zo geeft ze het energiesysteem de nodige veerkracht om aan de grote hoeveelheden energie en piekcapaciteit te voldoen. Dit voor verwarming, elektriciteitsproductie en back-up van variabele stroomproductie met wind en zon.

  De infrastructuur om H2 te vervoeren en importeren

  Hydrogen, oftewel H2, is één van de sleutelelementen om de energievoorziening koolstofneutraal te maken. In de zoektocht van bedrijven naar een evenwicht tussen bevoorradingszekerheid, klimaatimpact en kostprijs komt waterstof vaak als beste optie naar voren. Daarnaast is er een scala van industriële processen waarvoor elektrificatie geen optie is.

  Waterstof vervoeren via onze bestaande infrastructuur is perfect mogelijk, wanneer de markt er klaar voor is. Vandaag overschakelen lijkt natuurlijk de meest duurzame zet, maar de effectieve omschakeling is een ander paar mouwen. Het vergt een doorlooptijd waarin samenwerkingen, verbindingen en infrastructuur afgestemd worden op het vervoer van hydrogen.

  We bouwen ook terminals waar schepen waterstof uit landen met veel zon en wind kunnen overslaan op het vasteland, waarna de groene molecule in ons netwerk wordt gepompt.

  Onze expertise als meerwaarde

  Met onze jarenlange ervaring in aardgas bundelen we de krachten met de industrie en andere stakeholders om onze infrastructuur te ontwikkelen tot 3 complementaire netten voor het vervoer van waterstof, CO2 en methaan (aardgas) - waarbij koolstofneutraal biomethaan en synthetisch methaan geleidelijk aan methaan zullen vervangen.

  Met andere woorden: we schakelen het gasnet in voor het vervoer van koolstofvrije energiedragers en het circulaire gebruik van afgevangen CO2. Op die manier ontsluiten we nieuwe oplossingen voor de industrie die volop inzet op het verduurzamen van haar activiteiten.

  Meer over H2

  De infrastructuur om opgevangen CO2 te vervoeren en exporteren

  Waar we de uitstoot van CO2 niet kunnen vermijden, moeten we het opvangen. Sectoren zoals bijvoorbeeld de staal-, cement- en kalkindustrie, zullen CO2 blijven produceren omdat het een bijproduct is van het industriële proces. Afgevangen CO2 kan worden hergebruikt in producten zoals polymeren, bakstenen en staal of in de productie van synthetisch methaan.

  Als CO2 niet wordt gebruikt in een productieproces, kan het worden opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden of ondergrondse waterbassins. Die technologie wordt afvang en gebruik of opslag van CO2 genoemd (Carbon Capture, Utilisation or Storage – CCUS). Wij spelen graag een sleutelrol als verlener van de infrastructuur om opgevangen CO2 te vervoeren naar waar het wordt hergebruikt of opgeslagen. 

  Hoe we dat doen, vertellen we u graag.

  Meer over CO2

  Welke moleculen vervoeren we nog?

  Naast waterstof en CO2 kunnen we nog andere moleculen door onze leidingen laten vloeien.

  Biomethaan

  Biogas is koolstofneutraal en wordt gewonnen uit organisch materiaal zoals slib, tuinafval, groente- en fruitresten of dierlijk afval zoals koeienmest. Als biogas wordt gezuiverd tot biomethaan, kan het zonder beperking worden vervoerd in de bestaande aardgasnetten.

  Tot hiertoe zijn de biomethaan-eenheden in België allemaal aangesloten op de distributienetten. Grote installaties kunnen zich koppelen aan het hogedruknet van Fluxys. In 2022 sloten we een overeenkomst om de installaties van Green Logix Biogas in Lommel aan te sluiten op ons net. De aansluiting is gepland eind 2024-begin 2025.

  Over aardgas en biomethaan

  Belangrijk potentieel

  Valbiom onderzocht voor de Belgische gasfederatie gas.be wat voor België de mogelijke bijdrage van lokaal geproduceerd biogas kan zijn en kwam horizon 2030 op een potentieel van ongeveer een vijfde van het huidige huishoudelijke gasverbruik.

  Daarnaast kan biomethaan in de toekomst ook worden ingevoerd vanuit de buurlanden door middel van certificaten en garanties van oorsprong. Om het grensoverschrijdend verkeer van biomethaan te stimuleren, is het aangewezen dat een internationaal systeem van garanties van oorsprong en duurzaamheidscertificaten tot ontwikkeling komt.

  Synthetisch methaan

  Door groene waterstof te combineren met afgevangen koolstof wordt synthetisch methaan gemaakt. Synthetisch methaan is koolstofneutraal omdat het afgevangen CO2 hergebruikt.

  Net zoals biomethaan kan synthetisch methaan zonder beperking in de bestaande aardgasnetten worden vervoerd.

  LNG en bio-LNG, voor zwaar vrachtvervoer en scheepvaart

  In de scheepvaart en het zwaar vrachtvervoer biedt overschakelen op LNG, vloeibaar aardgas, de opportuniteit om vandaag al de uitstoot van broeikasgasemissies te verminderen en de luchtvervuiling in te perken. Daarom zetten we ook in infrastructuur en diensten om LNG voor die segmenten te ontsluiten.

  Het voordeel van de kleinschalige LNG-infrastructuur en de vloot LNG-aangedreven schepen en vrachtwagens is dat er geen bijkomende investeringen nodig zijn om over te schakelen op koolstofneutraal bio-LNG naarmate die beschikbaar komt.

  Trucklaadstations voor vloeibaar aardgas

  Op onze LNG-terminals in België, Frankrijk, Griekenland en Chili komen trailers LNG laden voor de bevoorrading van schepen die op LNG varen en van tankstations voor vrachtwagens die op LNG rijden.

  Bio-LNG beschikbaar

  De LNG-terminal in Zeebrugge is sinds 2020 gecertifieerd als Europees erkende procesinstallatie om bio-LNG beschikbaar te maken als brandstof voor transport. Met bio-LNG kan de scheepvaart en het zwaar vrachtvervoer de omslag maken naar volledige decarbonisering.

  Hoe bouwen we onze eigen klimaatimpact af?

  Ons engagement voor de systematische afbouw van onze eigen klimaatimpact maakt integraal deel uit van onze bedrijfsstrategie. In het verlengde daarvan is dat engagement ook een kernpijler van ons Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid.

  In 2018 lanceerden we het Go for Net 0 project om de broeikasgasuitstoot van onze zijn eigen activiteiten tegen 2025 te halveren in vergelijking met het referentiejaar 2017. In 2021 hebben we die ambitie bekrachtigd met de doelstelling om tegen 2035 in onze eigen activiteiten koolstofneutraal te zijn.

  Over ons

  Energietransitie: wat komt er nog?

  We hebben vertrouwen in de toekomst. Met teamwerk en partnerschappen zullen we onze doelstellingen halen en innovatie zal onze inspanningen versterken. We omarmen voluit de energietransitie en staan op de schouders van de beste ingenieurs, energie-economen en onderzoekers van België.

  Gezamenlijke ontwikkeling van de energiebronnen in de Noordzee

  We bundelen de krachten met de grote vervoersnetbeheerders voor gas van Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk om het potentieel voor hernieuwbare energie van de Noordzee ten volle te benutten.

  Hoe precies?

  We hebben de troeven in handen om waterstofleidinginfrastructuur uit te rollen, on- én offshore. Eventueel door bestaande aardgasleidingen in zee te herbestemmen en/of nieuwe leidingen aan te leggen. Naargelang de nationale specifieke aspecten en marktorganisatie, kan deze ervaring ook nuttig zijn om CO2-vervoersinfrastructuur uit te bouwen.

  Een evenwichtig net van groene stroom en groene waterstof uit Noordzeewind is de weg vooruit om de algemene netkosten te verlagen en tegelijkertijd de robuustheid ervan te bevorderen. Laten we onze krachten bundelen zodat geen zuchtje wind verloren gaat in de Noordzee.

  Baanbrekend onderzoek rond de versnelling van de energietransitie

  We doen met verschillende partners en academische instellingen onderzoek rond waterstof- en CO2-infrastructuur en naar de modaliteiten om onze bestaande infrastructuur te hergebruiken voor waterstof en CO2.

  FutureGrid test waterstof in reële omstandigheden

  We werken samen met onze evenknie in het Verenigd Koninkrijk National Gas en de Noord-Engelse distributienetbeheerder Northern Gas Networks aan de ontwikkeling van een waterstoftestfaciliteit. De opzet is om in diverse domeinen het vervoer van waterstof in reële omstandigheden te testen.

  Er werd een mininetwerk van aardgasinfrastructuur gebouwd dat afgescheiden is van het bestaande net. De testen vormen een belangrijke aanvulling op ons eigen onderzoek naar het hergebruik van bestaande infrastructuur voor waterstof. Bij de testfaciliteit zijn ook expertgroep DNV en de universiteiten van Durham en Edinburgh betrokken.

  HyFit en Hysource

  Twee universitaire projecten die de invloed onderzoeken van waterstof op pijpleidingstalen en -lassen. De resultaten van de labotesten van HyFit werden voorgesteld aan de FOD Economie.

  PIPELHYNE

  Onderzoek met GRTgaz, National Gas, Engie en Transitgas/Swissgas om verschillende staalsoorten te testen op hun gevoeligheid voor waterstof.

  Ondergrondse opslag

  Op onze ondergrondse opslagsite in Loenhout onderzoeken we de modaliteiten voor de opslag van waterstof. De injectie van waterstof in de ondergrondse opslag is technisch omstandig voorbereid en we hebben de eerste tests kunnen uitvoeren na afronding van de vergunningsprocedures.

  Waterstofpanelen

  Onderzoekers van de KU Leuven hebben baanbrekende waterstofpanelen ontwikkeld die aan hoog rendement groene waterstof produceren uit zonlicht en waterdamp in de lucht. We ondersteunen het innovatieve project met zijn uitgebreide expertise in de analyse van molecules.

  H2GridLab

  H2GridLab is een initiatief om op de site van distributienetbeheerder Sibelga in Anderlecht een participatief laboratorium op te richten voor tests, pilootprojecten en kennisverbreding rond groene waterstof, de lokale opslag ervan, de injectie ervan in een net en de rol ervan in de decarbonisering van de openbare distributie. H2GridLab kreeg steun van het Belgische federale Energietransitiefonds.

  Interacties tussen energienetten

  Universitair onderzoek naar de interacties tussen verschillende energienetten. Het onderzoek werkt voor het Belgische energiesysteem een simulatiemodel uit dat elektriciteit, waterstof, aardgas en CO2 integreert.

  Het zijn zonder meer boeiende tijden om een verschil en snelheid te maken richting een schonere toekomst.

  Naar Fluxys Group

  Wat kunnen we voor uw industrie betekenen?

  Staat u stil bij de energietransitie en hoe uw onderneming zich kan klaarstomen voor de toekomst?

  We begeleiden u graag naar een oplossing.

  Onze ambitie en engagement voor de toekomst

  Die toekomst komt niet vanzelf, we maken haar. We stomen volop onze infrastructuur klaar. We bieden de samenleving nieuwe opties. Onze horizon: klimaatneutraliteit.

  We willen tegen 2030 de capaciteit aanbieden om 30 TWh waterstof én 30 miljoen ton CO2 te vervoeren.

  Om die ambitie te verwezenlijken, rekenen we op de vindingrijkheid, het ondernemerschap én de drang om impact te maken van onze medewerkers.

  Over ons

  Bent u nog geen klant?
  Ontdek hoe u in 5 stappen een klant wordt bij elk filiaal binnen de Fluxys groep.