Privacybeleid

  Fluxys nv en zijn dochterondernemingen (opgenomen op de website: https://www.fluxys.com/) (hierna: wij/we, ons of Fluxys) verbinden zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

  Dit beleid vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar https://www.fluxys.com/ gaat, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

  Ons Privacybeleid omvat de volgende punten:

  1. Gegevens die we over u verzamelen;
  2. Cookies;
  3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens;
  4. Mededeling van uw gegevens;
  5. Doorgifte van uw gegevens;
  6. Uw rechten;
  7. Veiligheid van de verzamelde gegevens;
  8. Bewaring van uw gegevens;
  9. External websites/apps;
  10. Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid;
  11. Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

  Merk op dat in sommige punten van dit Privacybeleid een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende gegevenscategorieën:

  1. gegevens verzameld door Fluxys hoofdzakelijk voor websitebeheer (onder punt “Algemeen”); en
  2. (ii) gegevens verzameld door Fluxys over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Fluxys-infrastructuur gelegen in België (onder punt “Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys”).

  Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt, is het betrokken punt van toepassing op beide gegevenscategorieën.


  1. Gegevens die we over u verzamelen

  1.1 Algemeen

  We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken

  • Gegevens die u aan ons verstrekt:

   Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op https://www.fluxys.com/ (hierna onze website genaamd) of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt om contracten die u of uw onderneming met ons heeft afgesloten, te beheren en uit te voeren, wanneer u zich inschrijft voor nieuws en persberichten over Fluxys, wanneer u een publicatie aanvraagt en een online contactformulier invult bijvoorbeeld om op een evenement van Fluxys te worden uitgenodigd of onze infrastructuur te bezoeken. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren onder andere uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, identiteitskaart, financiële gegevens en gegevens over de kredietkaart.

  • Gegevens die we over u verzamelen.

   Bij elk van uw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen:

   • technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;
   • de ID en het type van uw toestel;
   • gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de webpagina's die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, gedownloade bestanden, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de klikken en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die worden gebruikt;
   • uw gemeente (regio).

  1.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

  Behalve de bovenvermelde gegevens verzamelen en verwerken we persoonlijke gegevens over personen die eigenaar of exploitant zijn van terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys. We verzamelen ook persoonlijke contactgegevens van personen die werken voor ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren op die terreinen. In het kader van onze opdracht om het Belgische aardgasvervoersnet te ontwikkelen, te onderhouden en te exploiteren, verzamelen en verwerken we gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer, identiteitskaart en telefoonnummer.


  2. Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.


  3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

  We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

  3.1. Algemeen

  • Gegevens die u ons verstrekt.

   We zullen deze gegevens gebruiken om:

   • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit alle overeenkomsten die wij met u/uw onderneming hebben gesloten, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u of uw onderneming aan ons vraagt;
   • u/uw onderneming op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten;
   • evenementen of bezoeken aan onze infrastructuur te organiseren
   • te garanderen dat de inhoud van onze website zo goed mogelijk voor u en uw computer/toestel wordt gepresenteerd;

  • Gegevens die we over u verzamelen.

   We zullen deze gegevens gebruiken:

   • om onze website te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes
   • om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud zo goed mogelijk voor u en uw computer/toestel wordt gepresenteerd;
   • om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve kenmerken van onze website, als u hiervoor kiest;
   • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden.

  3.2. Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

  We gebruiken gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys:

  • om de verschillende administratieve vergunningen te verkrijgen die vereist zijn voor de uitoefening van onze activiteiten;
  • om de veiligheidsregels en -normen toe te passen die vereist zijn voor de veilige exploitatie van ons net; en
  • om de vergoedingen te betalen naar aanleiding van de aanleg of de exploitatie van onze installaties of ten gevolge van wettelijke erfdienstbaarheden door de aanwezigheid van onze infrastructuur.

  4. Wettelijke grondslag

  4.1 Algemeen

  Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen voor een gepersonaliseerde ervaring op onze website, om fraude te voorkomen en om onze website te beveiligen;
  • Als dit noodzakelijk is voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
  • Indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, vb. verzamelen van persoonlijke contactgegevens in het kader van de standaard vervoersovereenkomst en de standaard aansluitingsovereenkomst;
  • Indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend doordat u een inschrijvingsformulier heeft ingevuld (met de mogelijkheid zich te allen tijde uit te schrijven) om u nieuwsbrieven of financiële informatie te sturen of doordat u een online contactformulier heeft ingevuld om te worden uitgenodigd op een evenement van Fluxys of om onze infrastructuur te bezoeken.

  4.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

  We verzamelen en verwerken gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Fluxys-infrastructuur om onze wettelijke verplichtingen na te leven onder de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de Gaswet) (Belgisch Staatsblad, 7 mei 1965) en de uitvoeringsbesluiten.


  5. Mededeling van uw gegevens

  5.1 Algemeen

  U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

  • andere entiteiten van de groep Fluxys;
  • overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
  • banken en verzekeraars;
  • onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten;
  • onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten;
  • dienstverleners op het vlak van analitics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, bv. Google.

  We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

  • indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;
  • indien we of nagenoeg al onze activa worden overgenomen door een derde, waarbij de gegevens van onze klanten één van de overgedragen activa kunnen zijn;
  • indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde onze rechten, eigendom of veiligheid, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.
  • indien dat passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken die zijn uiteengezet in punt 3 van dit Privacybeleid.

  5.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

  We hebben het recht gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys bekend te maken, indien we ertoe verplicht zijn om die gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde onze rechten, eigendom of veiligheid, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van gegevens met contactpersonen bij Fluxys (zogenaamde onderhandelaars) teneinde de belangen te begrijpen van personen die eigenaar of exploitant zijn van terreinen in de onmiddellijke nabijheid van de Belgische infrastructuur van Fluxys, en met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.


  6. Doorgifte van uw gegevens

  6.1 Algemeen

  We mogen uw gegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) doorgeven wanneer we uw persoonsgegevens delen binnen de Fluxys-groep, indien een dergelijke doorgifte adequaat is om een van de doeleinden te bereiken die zijn uiteengezet in punt 3 en/of wanneer we uw persoonsgegevens meedelen aan derden in overeenstemming met punt 5.1 van dit Privacybeleid.

  Als uw gegevens worden doorgegeven buiten de EER, zullen we erop toezien dat die gegevens worden beschermd met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

  • de wetten van het land waarnaar uw gegevens worden doorgegeven, worden door de Europese Commissie geacht een passend niveau van beveiliging voor gegevensbescherming te garanderen (artikel 45 AVG); of
  • de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG).

  Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens en/of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 12 vindt.


  6.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

  Die gegevens zullen enkel worden verwerkt in landen binnen de EER.


  7. Uw rechten

  U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

  • u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
  • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
  • indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
  • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen worden gewist of verwijderd;
  • u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
  • als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;
  • u heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als u met een andere serviceprovider wilt werken, kunt u uw gegevens eenvoudig en veilig naar deze nieuwe serviceprovider overplaatsen.

  U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

  Merk echter op dat we mogelijk bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor veiligheids-, wettelijke of administratieve doeleinden (bv. het bijhouden van een boekhouding)

  Stuur voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar het adres vermeld in punt 12 hierna. Vermeld "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel. Wij vragen u mogelijk om specifieke gegevens om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of de uitoefening van uw andere rechten) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om te waarborgen dat persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt aan personen die hier geen recht op hebben. We kunnen ook contact met u opnemen en vragen om bijkomende gegevens in verband met uw verzoek zodat wij sneller kunnen antwoorden. Wij zullen alle gerechtvaardigde verzoeken zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, laten we u dat weten en houden we u op de hoogte.


  8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

  8.1 Algemeen

  We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ernaar gestreefd om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij wordt verstuurd via onze website of e-mail, niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

  We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te verhinderen dat persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of geconsulteerd op een ongeoorloofde manier, of worden aangepast of bekendgemaakt. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze website, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen.

  Tot slot hebben we procedures ingevoerd om een vermoedelijke inbreuk op persoonlijke gegevens aan te pakken en zullen we u en toepasselijke regulatoren op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  8.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

  De gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys worden beschermd door verschillende technische maatregelen, zoals wachtwoorden, encryptie en gelaagde verdediging op basis van ISO27001.


  9. Bewaring van uw gegevens

  9.1 Algemeen

  De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer worden bewaard dan redelijkerwijs nodig is om de doelen waarvoor ze werden verzameld, te bereiken.

  In het bijzonder zullen we:

  • uw gegevens over uw online opzoeking slechts zolang bewaren als nodig is om u de gevraagde gegevens te bezorgen

  tenzij:

  • de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
  • de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belasting- of veiligheidsdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

  9.2 Gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Belgische infrastructuur van Fluxys

  De gegevens over personen betrokken bij terreinen in de onmiddellijke nabijheid van Fluxys-infrastructuur en persoonlijke contactgegevens van personen die werken voor ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren op die terreinen worden om de vijf jaar bijgewerkt en worden verwijderd na 10 jaar na de datum waarop Fluxys ophoudt aansprakelijk te zijn voor de betrokken infrastructuur (vb. bij overdracht naar een andere exploitant van de betrokken Fluxys-installatie of definitieve buitendienststelling). Dergelijke bewaring is noodzakelijk voor Fluxys om te voldoen aan zijn veiligheidsverplichtingen.

  Mogelijk bewaren we deze gegevens langer, indien de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil.


  10. Externe websites

  Onze website bevat links van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken en dochterondernemingen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.


  11. Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid

  Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

  We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 17/03/2019.


  12. Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

  De uit hoofde van dit Privacybeleid aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is Fluxys nv of zijn dochterondernemingen.

  Vragen, commentaren en verzoeken over het Privacybeleid moeten worden gericht tot onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@fluxys.com.


  13. Klachten

  We hopen dat we elke vraag of bezorgdheid die u hebt over ons gebruik van informatie kunnen oplossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen in verband met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bij een lokale toezichthoudende autoriteit (bekijk www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).