Informatie voor investeerders en aandeelhouders

Overzicht

Nettoresultaat groep Fluxys Belgium 2023

M€ 77,4

Fluxys Belgium brutodividend 2023

€ 1,40/aandeel *

* Onder voorbehoud van het besluit van de gewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om te beslissen over de bestemming van de winst over het jaar.

Blijf op de hoogte van onze recentste financiële informatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Aandeelinformatie

Koers van het aandeel

Euronext

De Fluxys Belgium-aandelen van categorie D noteren op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Bezoek de Euronext website voor de koers van het aandeel in real-time

Financiële dienst

De effectenhouders kunnen hun financiële rechten uitoefenen aan de loketten van BELFIUS

Bruto/Netto dividend per aandeel

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Bruto dividend per aandeel
1,40 1,40 1,38 1,37 1,30 1,26 1,23 1,20
Netto dividend per aandeel
0,98 0,98 0,966 0,959 0,910 0,882 0,861 0,84

Aandeelhoudersstructuur

Fluxys Belgium is een naamloze vennootschap en maakt deel uit van de Fluxys-groep. Het kapitaal van Fluxys Belgium is in handen van:

 • De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Fluxys heeft een kapitaalbelang van 90%. Deze participatie is verdeeld over aandelen van soort B (83,29%) en soort D (6,71%).
 • Het publiek bezit 10% van de aandelen van Fluxys Belgium, klasse D.
 • De Belgische Staat bezit één aandeel (het ‘bijzonder aandeel’).

Het totaal aantal aandelen bedraagt 70.263.501. Alle aandelen zijn dividendgerechtigd.

De aandelen zijn uitgegeven in de volgende soorten: soorten B, D en het 'bijzonder aandeel':

 • De aandelen van soort B zijn en blijven op naam.
 • De aandelen van soort D zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten voor zijn rekening neemt.
 • De aandelen van soort B worden automatisch omgezet in aandelen van soort D wanneer zij overgedragen worden aan een derde.
 • 16,71% van de aandelen noteert op Euronext, 6,71% daarvan zijn in handen van Fluxys en de resterende 10% is in handen van het publiek
 • Het bijzondere aandeel van de Belgische staat geeft de federale overheid een specifiek recht in het geval dat Fluxys Belgium zou overwegen om strategische infrastructuur te verkopen waarvan de minister van oordeel is dat de verrichting de nationale belangen op energiegebied schaadt. De Belgische staat is vertegenwoordigd door de federale minister van Energie. Voor meer details over de rechten die aan het bijzonder aandeel van de Belgische Staat zijn verbonden, wordt verwezen naar de Corporate governance verklaring, ‘Stemrechten en bijzondere zeggenschapsrechten’ 

Algemene info voor de aandeelhouder

Aantal aandelen en stemrechten
Totaal kapitaal €60.271.698,31
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 70.263.501 effecten
Totaal aantal stemrechten (noemer) 70.263.501 stemrechten
Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie
Categorie B 58.523.700 effecten
Categorie D 11.739.800 effecten
Golden Share 1 effect
Aantal stemrechten per categorie
Categorie B 58.523.700 stemrechten
Categorie D 11.739.800 stemrechten
Golden Share 1 stemrecht
Statutaire drempels
Er zijn geen statutaire drempels
Warrants en converteerbare obligaties
Er zijn geen warrants en converteerbare obligaties uitgegeven

Kennisgevingen

Kennisgevingen krachtens de transparantiewetgeving

Fluxys-persbericht met de gegevens uit de kennisgeving van 13 december 2017:

Persbericht van 2 januari 2018 

Gewone kennisgeving van 13 december 2017


Kennisgevingen krachtens de wetgeving op de openbare overnamebiedingen

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2016

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2015

Financiële info

Kerncijfers

   31/12/2023 31/12/2022
Financiële ratio's
Solvabiliteit 26% 43%
Interestdekking  17,07 21,39
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB  7% 17%
FFO/Netto financiële schuld  251% 144%
RCF/Netto financiële schuld  206% 125%
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 592.788 912.559
EBITDA  285.809 323.167
EBIT  129.570 147.305
Nettowinst  77.423 83.728
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 167.654 105.525
Totaal van de materiële vaste activa 1.873.286 1.855.375
Eigen vermogen 613.413 643.617
Netto financiële schuld  219.404 493.800
Totaal van de geconsolideerde balans  3.358.616 3.406.570
Indicatoren
RAB in miljoenen euro's
Vervoer 2.046,6 2.059,1
Opslag 228,0 228,0
LNG-terminalling  311,0 305,7
Materiële vaste activa niet in RAB in miljoenen euro's  432,9 417,7
Uitgebreide RAB in miljoenen euro's  3.018,6 3.010,6
WACC voor belastingen
Vervoer 4,69% 4,88%
Opslag  4,87% 5,06%
LNG-terminalling  5,36% 4,83%

Obligaties

Bedrag Uitgifte Vervaldatum Coupon ISIN
€300 mln oktober 2017 oktober 2027 1,750% BE0002292614
€50 mln oktober 2017 oktober 2032 2,375% BE0002293620
€250 mln november 2014 november 2029 2,750% BE0002218841
€100 mln november 2014 november 2034 3,250% BE0002219856

Bedrag Uitgifte Coupon ISIN
Vervaldatum oktober 2027
€300 mln oktober 2017 1,750% BE0002292614
Vervaldatum november 2029
€250 mln november 2014 2,750% BE0002218841
Vervaldatum oktober 2032
€50 mln oktober 2017 2,375% BE0002293620
Vervaldatum november 2034
€100 mln november 2014 3,250% BE0002219856

Vergaderingen en kalender

Gewone algemene vergadering op 14 mei 2024

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV heeft de aandeelhouders van de vennootschap uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die werd gehouden op dinsdag 14 mei 2024 vanaf 14.30 uur in het BNP Event Center, Koningsstraat 20 te 1000 Brussel.

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie.

Notulen voor de gewone algemene vergadering (PDF 263KB)

Bijeenroepingsbrief (PDF 165KB)

Bijlage 1 - Bijeenroeping voor de gewone algemene vergadering (PDF 245KB)

Bijlage 2 - Jaarlijks financieel verslag 2023 (PDF 5,9MB)

Bijlage 3 - Bevestiging van deelname (PDF 171KB)

Bijlage 4 - Volmacht voor de gewone algemene vergadering (PDF 244KB)

Financiële kalender

28/03/2024
Jaarlijks persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het boekjaar 2023

14/05/2024
Algemene vergadering

26/09/2024
Persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het eerste semester 2024

 

Snel naar

Archief van Algemene Vergaderingen

Governance

Management team BE

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder
Chief Executive Officer (CEO)

Arno Büx
Chief Commercial Officer (CCO)

Christian Leclercq
Chief Financial Officer (CFO)

Peter Verhaeghe
Chief Technical Officer (CTO)

Audit- en risicocomité

Voorzitter
Daniel Termont

Leden
Sabine Colson
Laurent Coppens
Cécile Flandre
Anne Leclercq
Wim Vermeir
Sandra Wauters

Genodigde met raadgevende stem
Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO

Secretariaat
Het secretariaat van het audit- en risicocomité wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Corporate Governance Committee

Voorzitter
Sabine Colson

Leden
Laurent Coppens
Valentine Delwart
Sandra Gobert
Roberte Kesteman
Anne Leclercq
Josly Piette

Genodigde met raadgevende stem
Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO

Secretariaat
Het secretariaat van het Corporate Governance Committee wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Raad van Bestuur

Voorzitter
Andries Gryffroy

Leden
Overzicht van de leden van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordiger van de federale regering met raadgevende stem
Julien Simon
Tom Vanden Borre 

Secretariaat
Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Benoemings- en vergoedingscomité

Voorzitter
Koen Van den Heuvel

Leden
Valentine Delwart
Cécile Flandre
Sandra Gobert
Gianni Infanti
Roberte Kesteman

Genodigde met raadgevende stem
Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO

Secretariaat
Het secretariaat van het benoemings- en vergoedingscomité wordt verzorgd door Anne Vander Schueren.

Corporate governance charter

Fluxys Belgium heeft alle bepalingen aangenomen inzake transparantie van het beheer met als doel haar aandeelhouders oordeelkundig en naar maatstaven van billijkheid voor te lichten en alle gebruikers van haar aardgasvervoersnet en installaties op niet-discriminerende en vertrouwelijke wijze te behandelen.

Verbintenissenprogramma met interne gedragsregels

Het directiecomité en de raad van bestuur van Fluxys Belgium hebben het verbintenissenprogramma goedgekeurd met de gedragsregels voor personeelsleden in hun interactie met netgebruikers:

 • regels om de vertrouwelijkheid te bewaren van commerciële informatie van netgebruikers, Fluxys Belgium en Fluxys LNG,
 • regels om te zorgen voor een gelijkwaardige en transparante behandeling van alle netgebruikers of categorieën van netgebruikers, aanvragers inbegrepen,
 • regels om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van personeelsleden te verzekeren tegenover producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen. 

Het verbintenissenprogramma is meegedeeld aan de ondernemingsraad die bevoegd is voor Fluxys Belgium en Fluxys LNG. De regels uit het verbintenissenprogramma maken ook integraal deel uit van het arbeidsreglement.