Informatie voor investeerders en aandeelhouders

Overzicht

Nettoresultaat groep Fluxys Belgium 2022

M€ 83,7

Fluxys Belgium brutodividend 2022

€ 1,40/aandeel

Blijf op de hoogte van onze recentste financiële informatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Aandeelinformatie

Koers van het aandeel

Euronext

De Fluxys Belgium-aandelen van categorie D noteren op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Bezoek de Euronext website voor de koers van het aandeel in real-time

Financiële dienst

De effectenhouders kunnen hun financiële rechten uitoefenen aan de loketten van BELFIUS

Bruto/Netto dividend per aandeel

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Bruto dividend per aandeel              1,40 1,38 1,37 1,30 1,26 1,23 1,20 1,20
Netto dividend per aandeel              0,98 0,966 0,959 0,910 0,882 0,861 0,84 0,876

Aandeelhoudersstructuur

Fluxys Belgium is een naamloze vennootschap en maakt deel uit van de Fluxys-groep. Het kapitaal van Fluxys Belgium is in handen van:

 • De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Fluxys heeft een kapitaalbelang van 90%. Deze participatie is verdeeld over aandelen van soort B (83,29%) en soort D (6,71%).
 • Het publiek bezit 10% van de aandelen van Fluxys Belgium, klasse D.
 • De Belgische Staat bezit één aandeel (het ‘bijzonder aandeel’).

Het totaal aantal aandelen bedraagt 70.263.501. Alle aandelen zijn dividendgerechtigd.

De aandelen zijn uitgegeven in de volgende soorten: soorten B, D en het 'bijzonder aandeel':

 • De aandelen van soort B zijn en blijven op naam.
 • De aandelen van soort D zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten voor zijn rekening neemt.
 • De aandelen van soort B worden automatisch omgezet in aandelen van soort D wanneer zij overgedragen worden aan een derde.
 • 16,71% van de aandelen noteert op Euronext, 6,71% daarvan zijn in handen van Fluxys en de resterende 10% is in handen van het publiek
 • Het bijzondere aandeel van de Belgische staat geeft de federale overheid een specifiek recht in het geval dat Fluxys Belgium zou overwegen om strategische infrastructuur te verkopen waarvan de minister van oordeel is dat de verrichting de nationale belangen op energiegebied schaadt. De Belgische staat is vertegenwoordigd door de federale minister van Energie. Voor meer details over de rechten die aan het bijzonder aandeel van de Belgische Staat zijn verbonden, wordt verwezen naar de Corporate governance verklaring, ‘Stemrechten en bijzondere zeggenschapsrechten’ 

Algemene info voor de aandeelhouder

Aantal aandelen en stemrechten
Totaal kapitaal €60.271.698,31
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 70.263.501 effecten
Totaal aantal stemrechten (noemer) 70.263.501 stemrechten
Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie
Categorie B 58.523.700 effecten
Categorie D 11.739.800 effecten
Golden Share 1 effect
Aantal stemrechten per categorie
Categorie B 58.523.700 stemrechten
Categorie D 11.739.800 stemrechten
Golden Share 1 stemrecht
Statutaire drempels
Er zijn geen statutaire drempels
Warrants en converteerbare obligaties
Er zijn geen warrants en converteerbare obligaties uitgegeven

Kennisgevingen

Kennisgevingen krachtens de transparantiewetgeving

Fluxys-persbericht met de gegevens uit de kennisgeving van 13 december 2017:

Persbericht van 2 januari 2018 

Gewone kennisgeving van 13 december 2017


Kennisgevingen krachtens de wetgeving op de openbare overnamebiedingen

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2016

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2015

Financiële info

Kerncijfers

  31/12/2022 31/12/2021
Financiële ratio's
Solvabiliteit 43% 57%
Interestdekking 21,39 6,75
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB 17% 28%
FFO/Netto financiële schuld 144% 25%
RCF/Netto financiële schuld 125% 13%
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 912.559 573.191
EBITDA 323.167 318.905
EBIT 147.305 137.821
Nettowinst 83.728 75.521
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 105.525 50.647
Totaal van de materiële vaste activa 1.855.375 1.902.037
Eigen vermogen 643.617 639.674
Netto financiële schuld 493.800 846.046
Totaal van de geconsolideerde balans 3.406.570 2.634.514
Indicatoren
RAB in miljoenen euro's
Vervoer 2.059,1 2.047,5
Opslag 228,0 228,8
LNG-terminalling 305,7 303,0
Materiële vaste activa niet in RAB in miljoenen euro's 417,7 410,4
Uitgebreide RAB in miljoenen euro's 3.010,6 2.989,7
WACC voor belastingen
Vervoer 4,88% 4,92%
Opslag 5,06% 5,09%
LNG-terminalling 4,83% 4,99%

Obligaties

Bedrag Uitgifte Vervaldatum Coupon ISIN
€300 mln oktober 2017 oktober 2027 1,750% BE0002292614
€50 mln oktober 2017 oktober 2032 2,375% BE0002293620
€250 mln november 2014 november 2029 2,750% BE0002218841
€100 mln november 2014 november 2034 3,250% BE0002219856
 

Vergaderingen en kalender

Gewone algemene vergadering op 9 mei 2023

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV heeft de eer de aandeelhouders van de vennootschap uit te nodigen om de gewone algemene vergadering bij te wonen die wordt gehouden op dinsdag 9 mei 2023 vanaf 14.30 uur op de zetel van de vennootschap, Kunstlaan 31, 1040 Brussel. 

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de algemeen te volgen praktische modaliteiten.

Notulen voor de gewone algemene vergadering (PDF 440KB)

Bijeenroepingsbrief (PDF 159KB)

Bijlage 1 - Bijeenroeping voor de gewone algemene vergadering (PDF 129KB)

Bijlage 2 - Jaarlijks financieel verslag 2022 (PDF 11,3MB)

Bijlage 3 - Bevestiging van deelname (PDF 119KB)

Bijlage 4 - Volmacht voor de gewone algemene vergadering (PDF 110KB)

Financiële kalender

28/03/2024
Jaarlijks persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het boekjaar 2023

14/05/2024
Algemene vergadering

26/09/2024
Persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het eerste semester 2024

 

Snel naar

Archief van Algemene Vergaderingen

Governance

Management team BE

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder
Chief Executive Officer (CEO)

Arno Büx
Chief Commercial Officer (CCO)

Christian Leclercq
Chief Financial Officer (CFO)

Peter Verhaeghe
Chief Technical Officer (CTO)

Audit- en risicocomité

Voorzitter
Daniel Termont

Leden
Sabine Colson
Laurent Coppens
Cécile Flandre
Anne Leclercq
Wim Vermeir
Sandra Wauters

Secretariaat
Het secretariaat van het audit- en risicocomité wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Corporate Governance Committee

Voorzitter
Sabine Colson

Leden
Laurent Coppens
Valentine Delwart
Sandra Gobert
Roberte Kesteman
Anne Leclercq
Josly Piette

Secretariaat
Het secretariaat van het Corporate Governance Committee wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Raad van Bestuur

Voorzitter
Andries Gryffroy

Leden
Overzicht van de leden van de Raad van Bestuur

Vertegenwoordiger van de federale regering met raadgevende stem
Maxime Saliez
Tom Vanden Borre 

Secretariaat
Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt verzorgd door Nicolas Daubies.

Benoemings- en vergoedingscomité

Voorzitter
Koen Van den Heuvel

Leden
Valentine Delwart
Cécile Flandre
Sandra Gobert
Gianni Infanti
Roberte Kesteman
Geert Versnick

Secretariaat
Het secretariaat van het benoemings- en vergoedingscomité wordt verzorgd door Anne Vander Schueren.

Corporate governance charter

Fluxys Belgium heeft alle bepalingen aangenomen inzake transparantie van het beheer met als doel haar aandeelhouders oordeelkundig en naar maatstaven van billijkheid voor te lichten en alle gebruikers van haar aardgasvervoersnet en installaties op niet-discriminerende en vertrouwelijke wijze te behandelen.

Verbintenissenprogramma met interne gedragsregels

Het directiecomité en de raad van bestuur van Fluxys Belgium hebben het verbintenissenprogramma goedgekeurd met de gedragsregels voor personeelsleden in hun interactie met netgebruikers:

 • regels om de vertrouwelijkheid te bewaren van commerciële informatie van netgebruikers, Fluxys Belgium en Fluxys LNG,
 • regels om te zorgen voor een gelijkwaardige en transparante behandeling van alle netgebruikers of categorieën van netgebruikers, aanvragers inbegrepen,
 • regels om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van personeelsleden te verzekeren tegenover producenten, distributeurs, leveranciers en tussenpersonen. 

Het verbintenissenprogramma is meegedeeld aan de ondernemingsraad die bevoegd is voor Fluxys Belgium en Fluxys LNG. De regels uit het verbintenissenprogramma maken ook integraal deel uit van het arbeidsreglement.