De uitgifte van obligaties van Fluxys Belgium

  De volgende disclaimers zijn van toepassing op het gebruik van de informatie die beschikbaar is op deze website die beheerd wordt door Fluxys Belgium NV (de “Vennootschap”). Deze website en de documenten die hierop kunnen worden gedownload zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen openbaar aanbod van effecten zoals bedoeld in de wetten of regels die Richtlijn 2003/71/EG omzetten, zoals gewijzigd (de “Prospectusrichtlijn”). Zij vormen evenmin een uitnodiging om dergelijk aanbod te doen.

  De informatie die op deze website wordt verstrekt, vormt geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling met betrekking tot een financieel instrument. De informatie op deze website en in de documenten die op deze website kunnen worden gedownload, vormen geen publiek aanbod om effecten te kopen en geen uitnodiging om dergelijk aanbod te maken en zij mogen niet voor dergelijke doeleinden gebruikt worden in de Verenigde Staten van Amerika of enig ander land of jurisdictie waarin dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig is, of met betrekking tot een persoon ten opzichte van wie het maken van een dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle effecten die op deze website vermeld worden, zijn niet en zullen niet geregistreerd worden in overeenstemming met de U.S. Securities Act of 1933 (de “Securities Act”), of in overeenstemming met de wetten van een staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten, tenzij uitdrukkelijk vermeld. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden binnen de Verenigde Staten van Amerika of aan personen uit de Verenigde Staten van Amerika, tenzij mits registratie of op basis van een vrijstelling van of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke wetgeving van de deelstaten.

  De informatie op deze website kan zonder waarschuwing gewijzigd worden en werd verkregen van de Vennootschap. De Vennootschap neemt geen verplichting op zich om bijkomende informatie te verschaffen of om de website up te daten. Deze website beoogt niet om allesomvattend te zijn, noch om alle informatie te bevatten die een potentiële investeerder kan wensen om te beslissen of hij al dan niet zal beleggen. Noch de Vennootschap, noch een van haar verbonden partijen zal aansprakelijk zijn voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies, wat ook de oorzaak mag zijn, dat volgt uit het gebruik van de informatie vervat op deze website. Men mag voor geen enkele reden vertrouwen op de informatie vervat op deze website en ook niet op de nauwkeurigheid, volledigheid of eerlijkheid van deze informatie.

  De informatie op deze website wordt u ter beschikking gesteld in elektronische vorm. Wij herinneren u er aan dat informatie die via dit medium wordt overgedragen, gewijzigd of veranderd kan worden gedurende het proces van elektronische overdracht en bijgevolg aanvaarden noch de Emittent, noch de Dealers, noch een van hun respectievelijke verbonden partijen enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verschil tussen de aan u ter beschikking gestelde informatie in elektronische vorm en de papieren versie.

  Een papieren versie van het prospectus wordt u kosteloos ter beschikking gesteld op de zetel van de Emittent. Een elektronische versie van het prospectus wordt u ter beschikking gesteld op de website van de Emittent (www.fluxys.com) en/of de website van de FSMA (www.fsma.be).

  Wij herinneren u eraan dat u toegang heeft tot de website op voorwaarde dat u een persoon bent aan wie dit document wettelijk mag worden bezorgd in overeenstemming met de wetten van de jurisdictie waarin u zich bevindt en u heeft noch de toestemming noch de bevoegdheid om dit document, op elektronische of enige andere wijze, aan enig andere persoon te bezorgen.

  U bent zelf verantwoordelijk om u te beschermen tegen virussen en andere destructieve elementen. Het ontvangen van de elektronische verzending is op eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verzending vrij is van virussen en destructieve elementen.

  U erkent dat de informatie op deze website confidentieel en uitsluitend voor u bedoeld is en u gaat ermee akkoord dat u deze elektronische verzending en het bijgevoegde document niet naar enig ander persoon zal doorsturen en niet zal reproduceren of publiceren.

  Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u de bepalingen en voorwaarden zoals ze hierboven zijn uiteengezet en bevestigt u dat u gebonden bent door enige beperking die in het Prospectus is opgenomen, verklaart u dat u niet in de Verenigde Staten van Amerika verblijft en dat u geen “U.S. Person” bent en dat u de informatie vervat op deze website niet zal doorsturen of op een andere manier verzenden naar enige persoon in de Verenigde Staten van Amerika, enige “U.S. Person” of een andere dergelijke persoon. U bevestigt dat u alle beperkingen die hierboven staan, heeft gelezen en hebt begrepen en dat u akkoord gaat om deze restricties na te leven.

  Ik ga akkoord