Financiële informatie

Financiële gegevens

  31/12/2021 31/12/2020
(herwerkt)
Financiële ratio's
Solvabiliteit
57% 58%
Interestdekking
6,75 5,61
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB
28% 28%
FFO/Netto financiële schuld
25% 20%
RCF/Netto financiële schuld
13% 10%
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 573.191 560.590

EBITDA

318.905 313.623
EBIT 137.821 133.482
Nettowinst 75.521 73.237
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 50.647 42.255
Totaal van de materiële vaste activa 1.902.037 2.011.209
Eigen vermogen 639.674 639.038
Netto financiële schuld 846.046 873.111
Totaal van de geconsolideerde balans 2.634.514 2.730.039
Indicatoren
RAB in miljoenen euro's
Vervoer 2.047,5 2.086,9
Opslag 228,8 235,6
LNG-terminalling 303,0 302,7
Materiële vaste activa niet in RAB in miljoenen euro's 410,4 420,3
Uitgebreide RAB in miljoenen euro's 2.989,7 3.045,4
WACC voor belastingen  
Vervoer 4,92% 4,88%
Opslag 5,09% 5,04%
LNG-terminalling
4,99% 5,14%


Financiële kalender

30/03/2022
Jaarlijks persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het boekjaar 2021

10/05/2022
Algemene vergadering

Vanaf 18/05/2022
Uitbetaling dividend

28/09/2022
Persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het eerste semester 2022


Financiële dienst

De effectenhouders kunnen hun financiële rechten uitoefenen aan de loketten van BELFIUS


Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst en berekeningen van de financiële kerncijfers

Aandeel-informatie

Koers van het aandeel

Euronext

De Fluxys Belgium-aandelen van categorie D noteren op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Bezoek de Euronext website voor de koers van het aandeel in real-time

Aandeelhoudersstructuur

Categorie D

De aandelen van categorie D noteren op Euronext Brussels.


Fluxys

Fluxys is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.


Bijzonder aandeel

De Belgische staat bezit een Bijzonder aandeel met als doel de energiepolitiek van de federale Belgische staat te verzekeren en is vertegenwoordigd door de minister van Financiën.

Algemene vergaderingen

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 10 mei 2022

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om de gewone en buitengewone algemene vergaderingen bij te wonen die zullen worden gehouden op dinsdag 10 mei 2022 vanaf 14.30 uur op de zetel van de vennootschap, te Kunstlaan 31, 1040 Brussel.

De aandeelhouders die dit wensen zullen tevens vanop afstand kunnen deelnemen via videoconferentie volgens de modaliteiten gedefinieerd in de bijeenroeping tot de vergaderingen.

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de algemeen te volgen praktische modaliteiten.

Bijeenroepingsbrief (PDF 162KB)

Bijlage 1 - Bijeenroeping voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen (PDF 138KB)

Bijlage 2 - Jaarlijks financieel verslag 2021 (PDF 11MB) 

Bijlage 3 - Ontwerp van statuten (PDF 158KB)

Bijlage 4 - Bevestiging van deelname (PDF 124KB)

Bijlage 5 - Volmachten voor de gewone (PDF 252KB) en buitengewone (PDF 201KB) algemene vergaderingen

Handleiding voor de virtuele gewone en buitengewone algemene vergaderingen (PDF 239KB)


Algemene info voor de aandeelhouder

Aantal aandelen en stemrechten
Totaal kapitaal €60.271.698,31
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 70.263.501 effecten
Totaal aantal stemrechten (noemer) 70.263.501 stemrechten
Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie
Categorie B 58.523.700 effecten
Categorie D 11.739.800 effecten
Golden Share 1 effect
Aantal stemrechten per categorie
Categorie B 58.523.700 stemrechten
Categorie D 11.739.800 stemrechten
Golden Share 1 stemrecht
Statutaire drempels
Er zijn geen statutaire drempels
Warrants en converteerbare obligaties
Er zijn geen warrants en converteerbare obligaties uitgegeven

Dividend

Het statutaire nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 71,7 miljoen, tegenover € 70,8 miljoen in 2020. Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 10 mei 2022 een brutodividend van € 1,38 per aandeel voorstellen.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 66,8 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 37,7 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

  • € 97,0 miljoen als dividenduitkering en
  • € 79,2 miljoen als over te dragen winst.


Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend € 1,38 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2021. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 18 mei 2022.

Obligatie-informatie

Overzicht

Bedrag Uitgifte Vervaldatum Coupon ISIN
€300 million October 2017 October 2027 1,750% BE0002292614
€50 million October 2017 October 2032 2,375% BE0002293620
€250 million November 2014 November 2029 2,750% BE0002218841
€100 million November 2014 November 2034 3,250% BE0002219856

Transparantie

Fluxys Belgium obligatie-uitgifte 2017

2017 prospectus: om het prospectus met de informatie over de obligatie-uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen


Fluxys Belgium obligatie-uitgifte 2014

2014 prospectus: om het prospectus met de informatie over de obligatie-uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen


Publicaties krachtens de transparantiewetgeving

Gewone kennisgeving van 13 december 2017

Fluxys-persbericht met de gegevens uit de kennisgeving van 13 december 2017:
Persbericht van 2 januari 2018  


Kennisgevingen krachtens de wetgeving op de openbare overnamebiedingen

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2016

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2015

 

Contacteer Legal