Financiële informatie

Financiële gegevens

Kerncijfers

  31/12/2019 31/12/2018
Financiële ratio's
Solvabiliteit
58% 56%
Interestdekking
6,58 7,1
Netto financiële schuld/uitgebreide RAB*
29% 28%
FFO*/Netto financiële schuld
22% 28%
RCF*/Netto financiële schuld
12% 18%
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 530.995 503.246
EBITDA* 297.337 278.382
EBIT* 134.841 120.601
Nettowinst 69.498 54.469
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 91.282 78.139
Totaal van de materiële vaste activa 2.129.400 2.181.771
Eigen vermogen 662.677 687.156
Netto financiële schuld* 903.339 881.932
Totaal van de geconsolideerde balans 2.867.575 2.914.902
Indicatoren
RAB in miljoenen euro's
Vervoer 2.125,3 2.194,2
Opslag 239,7 246,1
LNG-terminalling 314,4 324,6
Materiële vaste activa behalve RAB in miljoenen euro's 413,4 376,6
Uitgebreide RAB in miljoenen euro's 3.092,8 3.141,5
WACC voor belastingen
Vervoer 3,87% 4,04%
Opslag 3,57% 3,71%
LNG-terminalling
2,85% 3,40%


Financiële kalender

25/03/2020
Jaarlijks persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het boekjaar 2019

12/05/2020
Algemene vergadering

20/05/2020
Uitbetaling van het dividend

23/09/2020
Persbericht:
Resultaten van Fluxys Belgium voor het eerste semester 2020


Financiële dienst

De effectenhouders kunnen hun financiële rechten uitoefenen aan de loketten van BELFIUS


*Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst en berekeningen van de financiële kerncijfers

Aandeel-informatie

Koers van het aandeel

Euronext

De Fluxys Belgium-aandelen van categorie D noteren op de Eerste Markt van Euronext Brussels. Bezoek de Euronext website voor de koers van het aandeel in real-time

Jaaroverzicht

Fluxys Belgium-aandeel: jaaroverzichten (in €)
2019 2018 2017 2016 2015
Koers Maximum 29,70 28,00 27,10 29,00 27,80
Minimum 24,50 24,00 24,75 25,41 24,45
Slotkoers op 31 december 28,70 24,50 26,04 26,00 26,46
Gemiddeld 27,12 26,31 26,03 27,02 25,92
Nettowinst per aandeel 0,99 0,78 1,00 0,69 0,87
Verhouding koers/winst op 31 december 29 31 26 38 30
Aantal aandelen 70.263.501 70.263.501 70.263.501 70.263.501 70.263.501
Gemiddeld dagelijks verhandeld volume 2.366 2.204 2.195 1.709 2.746


Aandeelhoudersstructuur

Categorie D

De aandelen van categorie D noteren op Euronext Brussels.


Fluxys

Fluxys is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.


Bijzonder aandeel

De Belgische staat bezit een Bijzonder aandeel met als doel de energiepolitiek van de federale Belgische staat te verzekeren en is vertegenwoordigd door de minister van Financiën.

Algemene vergaderingen

Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 12 mei 2020 

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die zullen worden gehouden op dinsdag 12 mei 2020 vanaf 14.30 uur.

Echter, gelet op de Covid-19 pandemie en de maatregelen bepaald in het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie heeft de Vennootschap beslist de aandeelhouders te verplichten hun rechten uit te oefenen door vóór de Vergaderingen een volmacht te geven aan een door de Vennootschap aangestelde Volmachthouder of door een formulier voor stemming op afstand in te vullen, conform de instructies in de ter beschikking gestelde formulieren. De aandeelhouders zullen hun vragen schriftelijk kunnen stellen. De fysieke deelneming aan de Vergaderingen is niet toegelaten.

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de praktische modaliteiten.

Nieuwe bijeenroeping voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen (PDF 180KB)

Jaarlijks financieel verslag 2019 (PDF 9MB)

Ontwerp van statuten (PDF 181KB)

Ontwerp van statuten met gemarkeerde aanpassingen (PDF 297KB)

Formulier voor het stemmen op afstand voor de gewone algemene vergadering (PDF 194KB)

Formulier voor het stemmen op afstand voor de buitengewone algemene vergadering (PDF 169KB)

Volmacht voor de gewone algemene vergadering (PDF 177KB)

Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering (PDF 151KB)

Formulier voor schriftelijke vragen (PDF 147KB)

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering (PDF 253KB)


Algemene info voor de aandeelhouder

Aantal aandelen en stemrechten
Totaal kapitaal €60.271.698,31
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 70.263.501 effecten
Totaal aantal stemrechten (noemer) 70.263.501 stemrechten
Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie
Categorie B 58.523.700 effecten
Categorie D 11.739.800 effecten
Golden Share 1 effect
Aantal stemrechten per categorie
Categorie B 58.523.700 stemrechten
Categorie D 11.739.800 stemrechten
Golden Share 1 stemrecht
Statutaire drempels
Er zijn geen statutaire drempels
Warrants en converteerbare obligaties
Er zijn geen warrants en converteerbare obligaties uitgegeven

Dividend

Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV voor 2019 bedraagt € 42,5 miljoen, tegenover € 47,6 miljoen in 2018. De daling van het nettoresultaat in vergelijking met het vorige boekjaar is een gevolg van de evolutie van de parameters die het gereguleerde rendement bepalen, alsook van de dividendopbrengsten en de daling van het resultaat uit niet-gereguleerde activiteiten.

Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, voorziet Fluxys Belgium om over te gaan tot een jaarlijkse uitkering van 100% van het nettoresultaat, vermeerderd met het deel van de reserves dat vrijkomt aan het ritme van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarde.

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 12 mei 2020 een brutodividend van € 1,30 bruto per aandeel voorstellen door € 9,9 miljoen van de onbeschikbare reserves vrij te maken.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 53,0 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 49,3 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

  • € 91,3 miljoen als dividenduitkering en
  • € 53,5 miljoen als over te dragen winst.

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend € 1,30 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2019. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 20 mei 2020.

Obligatie-informatie

Overzicht

Bedrag Uitgifte Vervaldatum Coupon ISIN
€300 million October 2017 October 2027 1,750% BE0002292614
€50 million October 2017 October 2032 2,375% BE0002293620
€250 million November 2014 November 2029 2,750% BE0002218841
€100 million November 2014 November 2034 3,250% BE0002219856

Transparantie

Fluxys Belgium obligatie-uitgifte 2017

2017 prospectus: om het prospectus met de informatie over de obligatie-uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen


Fluxys Belgium obligatie-uitgifte 2014

2014 prospectus: om het prospectus met de informatie over de obligatie-uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen


Publicaties krachtens de transparantiewetgeving

Gewone kennisgeving van 13 december 2017

Fluxys-persbericht met de gegevens uit de kennisgeving van 13 december 2017:
Persbericht van 2 januari 2018  


Kennisgevingen krachtens de wetgeving op de openbare overnamebiedingen

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2016

Kennisgeving van Publigas en Fluxys 31 augustus 2015

 

Contacteer Legal