Privacyverklaring - sollicitanten

  Fluxys hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van persoonsgegevens en aan de naleving van de wettelijke regels daarover.

  Deze Privacy Verklaring heeft als doel om jou te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fluxys.

  Dit document bevat alle wettelijk verplichte informatie voorgeschreven door de GDPR (General Data Protection Regulation, of Algemene Verordening Gegevensbescherming).

   

  Welke persoonsgegevens verwerkt Fluxys van jou?

  Fluxys verwerkt mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou:

  • Identificatiegegevens, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, …
  • Professionele gegevens, zoals bijvoorbeeld beroep, opleidingen, professionele ervaring, loopbaangegevens, taal- en andere vaardigheden, (huidige of aangeboden) contractuele- en arbeidsvoorwaarden, …
  • Financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld (huidig of aangeboden) loon, andere vergoedingen en voordelen in natura, …
  • Persoonlijke, fysieke en psychische kenmerken, zoals bijvoorbeeld geboortedatum, nationaliteit, resultaten van technische en psychotechnische testen, evaluatie- en ontwikkelingsgegevens, bezit van rijbewijs, …
  • Gezondheidsgerelateerde gegevens, zoals bijvoorbeeld in het kader van wettelijk verplichte medische onderzoeken
  • Foto’s en camerabeelden (vb. bewakingscamera’s, video-interview)

   

  Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

  Wanneer we in deze Privacy Verklaring verwijzen naar “Fluxys”, bedoelen we daarmee Fluxys NV, Fluxys Belgium NV en Fluxys LNG NV, die elk afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de verwerkingen die ze uitvoeren. Ze kunnen gecontacteerd worden via de Fluxys Data Protection Officer (zie contactgegevens onderaan).

   

  Waarom verwerkt Fluxys jouw persoonsgegevens?

  De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de activiteiten van Fluxys, waaronder de volgende doeleinden:

  • Rekrutering en selectie
  • Welzijn-, gezondheid- en veiligheidsbeleid
  • Toegangscontrole en beveiliging van de Fluxys gebouwen en sites
  • Beheer van geschillen

  Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

  • het is, naar aanleiding van je sollicitatie, noodzakelijk voor Fluxys om te kunnen beoordelen of een aanbod van arbeidsovereenkomst kan gedaan worden
  • het is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen van Fluxys of van een derde (vb. als we jouw persoonsgegevens in ons intern administratiesysteem registreren)
  • het is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (vb. in het kader van verplichte medische onderzoeken)
  • wanneer je hebt ingestemd met de verwerking

   

  Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

  De persoonsgegevens die Fluxys verwerkt zijn deels verstrekt door jou, en deels afkomstig van andere bronnen (zoals bijvoorbeeld Fluxys zelf, rekrutering- en selectiebureaus, assessment en development centers, personen die jij als referentie hebt opgegeven, …).

   

  Aan wie geeft Fluxys je persoonsgegevens door?

  Intern wordt de toegang tot je persoonsgegevens beperkt tot de Fluxys medewerkers (d.i. werknemers en derden werkzaam bij de Fluxys groep) voor wie de gegevens nodig zijn voor de uitoefening van hun taken.

  Daarnaast is het mogelijk dat Fluxys, in het kader van de hierboven vermelde doeleinden, bepaalde persoonsgegevens doorgeeft, aan externe partijen (omdat die de informatie nodig hebben om diensten te kunnen leveren aan Fluxys), zoals onder meer:

  • onze dienstenleveranciers zoals bijvoorbeeld assessment en development centers, de bewaarder van onze papieren archieven en ICT dienstverleners
  • onze professionele adviseurs zoals bijvoorbeeld advocatenkantoren

  In dat kader is het mogelijk dat de persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven (bijvoorbeeld als de servers van een dienstenleverancier zich in de Verenigde Staten van Amerika bevinden, of aan ons filiaal in Zwitserland). In dergelijke gevallen zorgt Fluxys ervoor dat er geschikte maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen zoals wettelijk voorzien, bijvoorbeeld door de nodige afspraken te maken met de dienstenleverancier.

   

  Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

  De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de betrokken doeleinden (zie hierboven) te bereiken, en rekening houdend met de toepasselijke verjaringstermijnen van een eventuele klacht of rechtsvordering.

   

  Hoe worden je persoonsgegevens verwerkt?

  De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de wettelijke voorschriften over verwerking van persoonsgegevens. Fluxys neemt daartoe de gepaste organisatorische en technische maatregelen. Dit omvat onder meer maatregelen ter beveiliging van de Fluxys gebouwen en ICT infrastructuur en verscheidene interne procedures in verband met de toegang tot gegevens en het beheer en de vertrouwelijkheid van gegevens.

   

  Wat zijn jouw rechten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens?

  Je hebt bepaalde wettelijke rechten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Samengevat gaat het over de volgende rechten:

  • Informatie – Je hebt recht op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Om die reden bezorgen we jou deze Privacy Verklaring.
  • Inzage – Je kan toegang vragen tot de persoonsgegevens die we van jou verwerken.
  • Rectificatie – Indien jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je de rectificatie of vervollediging ervan vragen.
  • Wissing – In bepaalde gevallen kan je vragen om jouw persoonsgegevens te wissen (bijvoorbeeld als ze onrechtmatig verwerkt zijn).
  • Overdraagbaarheid – Je hebt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden jouw persoonsgegevens in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen zodat je die voor eigen doeleinden kan hergebruiken.
  • Beperking van de verwerking – In bepaalde gevallen kan je vragen om een (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld: als jij de juistheid van bepaalde persoonsgegevens betwist, kan je de beperking van hun verwerking vragen tijdens de periode waarin Fluxys de juistheid controleert.
  • Bezwaar – Je kan bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen, bijvoorbeeld als de verwerking gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Fluxys of van een derde (zie hierboven) kan je bezwaar maken omwille van redenen die specifiek met jouw situatie verband houden.
  • Intrekken van toestemming – Indien je voor een bepaalde verwerking je toestemming hebt gegeven, heb je het recht om die in te trekken. Dit heeft geen impact op de rechtmatigheid van verwerkingen die dateren van vóór die intrekking.
  • Indienen van klacht – Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fluxys, vragen we je om eerst contact op te nemen met de Fluxys Data Protection Officer (zie contactgegevens onderaan). Indien je dit wenst, kan je echter ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Meer informatie hierover kan je bekomen van de Fluxys Data Protection Officer (zie contactgegevens onderaan) of via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Indien je één van jouw rechten wil uitoefenen, kan je contact opnemen met de Fluxys Data Protection Officer (zie contactgegevens onderaan).

  Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dit wil zeggen dat Fluxys in bepaalde gevallen zal kunnen weigeren om in te gaan op jouw verzoek (bijvoorbeeld als ingaan op het verzoek afbreuk zou doen aan de rechten of gerechtvaardigde belangen van Fluxys) en/of een redelijke vergoeding voor administratieve kosten zal aanrekenen (bijvoorbeeld ingeval van zeer uitgebreide verzoeken).

  We zullen in ieder geval zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek. Indien we meer dan één maand nodig hebben om te reageren op jouw verzoek, zullen we jou dat laten weten.

   

  Wat indien je geen persoonsgegevens wenst te geven?

  Als je bepaalde persoonsgegevens niet wenst te geven aan Fluxys, of je gebruik maakt van je wettelijke recht op wissing, beperking, bezwaar of intrekking van je toestemming (zie hierboven), zijn de gevolgen afhankelijk van het type van persoonsgegeven en het doeleinde van de verwerking. In bepaalde gevallen zal Fluxys dan echter niet meer in staat zijn om jouw sollicitatie verder in aanmerking te nemen, bijvoorbeeld als jij niet zou willen dat Fluxys je loopbaangegevens opneemt in je sollicitatiedossier.

   

  Bij wie kan je terecht voor verdere vragen?

  Als je verdere vragen hebt over deze Privacy Verklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fluxys, kan je altijd terecht bij de Fluxys Data Protection Officer: privacy@fluxys.com.