Fluxys publiceert verkiezingsmemorandum

Brussel, 25 februari 2019 – In de aanloop naar de verkiezingen 2019 wijst Fluxys in zijn memorandum op de sleutelrol van gasinfrastructuur in het terugdringen van de broeikasgasemissies en de luchtvervuiling. Om de gasinfrastructuur in België ten volle zijn rol in de energietransitie te kunnen doen spelen, moet in de volgende regeerperiode snel werk worden gemaakt van efficiënte en realistische beleidsmaatregelen.

 

Pascal De Buck, CEO van Fluxys:De uitdaging van de klimaatopwarming en de luchtvervuiling is gigantisch. Elektriciteit dekt vandaag zowat 20% van de energie die de gezinnen en bedrijven in ons land verbruiken. Van die elektriciteit is een vijfde groene stroom en het zal nog heel wat inspanningen vergen om 100% groene stroom te bereiken. Tegelijk moeten we de overige 80% van het energieverbruik in ons land tegen 2050 volledig vergroend krijgen. Gas en gasinfrastructuur zijn de sleutel om vanaf vandaag al die kloof betaalbaar en betrouwbaar te helpen dichten.

 

Vandaag al resultaten boeken

Dankzij de gasinfrastructuur kunnen voor verwarming, mobiliteit en warmtevraag in de industrie vandaag al grote stappen worden gezet om onmiddellijk de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling in te perken. Overschakelen op aardgas zorgt namelijk voor een verlaging van de uitstoot van fijnstof en andere luchtvervuilende stoffen zoals stikstofoxides en ook de CO2-uitsoot gaat naar omlaag.

 

Tegelijk inzetten op groen gas en innovatieve gastechnologieën

De energie van de toekomst moet koolstofneutraal zijn. Naast hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie zal ook groen gas deel uitmaken van de duurzame energiemix om de CO2-uitstoot verder te doen dalen. Gasinfrastructuur en innovatieve gastechnologieën zijn de instrumenten om groen gas als bijkomende koolstofneutrale energiebron voor de bedrijven en de gezinnen te ontsluiten.

 

De kracht van het gassysteem ten volle benutten

De gasinfrastructuur biedt het energiesysteem van morgen de capaciteit om niet alleen de behoefte in te vullen aan meer energie met lage uitstoot maar ook de nood aan meer flexibiliteit om in te springen voor de variabele stroomproductie uit wind en zon en zo de betrouwbaarheid van het energiesysteem te versterken.

Bovendien heeft gasinfrastructuur een belangrijke systeemwaarde voor de toekomst: ze biedt een oplossing voor de toenemende nood aan energie-opslag en vermijdt aanzienlijke investeringen elders in het energiesysteem.

 

Fluxys klaar om vooruit te gaan

Fluxys staat klaar om met de troeven die de gasinfrastructuur in ons land biedt de schouders te zetten onder een succesvolle energietransitie die voor de gezinnen en de industrie betaalbaar blijft. We werken vandaag al volop aan de energietransitie en willen op dat elan verdergaan. Met het interfederaal energiepact, het nationaal klimaat- en energieplan en het nationaal strategisch investeringspact hebben de overheden een kader uitgetekend. Nu zijn ook efficiënte en realistische beleidsmaatregelen nodig.

 

3 krachtlijnen voor een succesvol energietransitiebeleid

In de beleidsmaatregelen zijn drie krachtlijnen van belang om tot een energiesysteem te komen dat zowel duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is:

  1. Werk maken van de complementariteit tussen de gas- en elektriciteitssystemen door de gasinfrastructuur van Fluxys zijn sleutelrol te doen spelen in het vervoer en de opslag van (groene) energie
  2. Inzetten op de omschakeling van olieproducten en steenkool naar gas en elektriciteit voor een onmiddellijke vermindering van de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling
  3. Zorgen voor een duidelijk regulatoir kader waarin Fluxys als marktneutrale operator met zijn technische knowhow voluit zijn rol in de energietransitie kan opnemen door groen gas en innovatieve gastechnologieën in zijn infrastructuur te integreren

 

Download het memorandum

RSS