Gereglementeerde informatie: Resultaten eerste semester 2023

Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2023 en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium

  • Gereguleerde omzet stijgt tot € 309,3 miljoen (eerste semester 2022: € 287,4 miljoen) en nettoresultaat daalt tot € 34,5 miljoen (eerste semester 2022: € 41,1 miljoen)
  • Hoge volumes naar Duitsland en Nederland houden aan
  • Bijkomende vervoerscapaciteit eind dit jaar in gebruik
  • Opslag volledig gevuld
  • Leiding Zeebrugge-Brussel klaar voor waterstof
  • Voorbereiding eerste vervoerscapaciteit waterstof en/of CO2 in 2026
  • Kandidaat-beheerder waterstof- en CO2-netten
  • Op schema voor eigen klimaatneutraliteit
  • Tariefverlaging verlengd in 2024-2027

 

Financiële kerncijfers

Winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)
30/06/2023 30/06/2022
Bedrijfsopbrengsten 309.286 287.430
EBITDA* 153.359 153.577
EBIT* 66.123 72.623
Nettoresultaat 34.534 41.111
Balans
(in duizenden euro’s)
30/06/2023 31/12/2022
Investeringen in materiële vaste activa 70.287 105.525
Totaal van de materiële vaste activa 1.825.674 1.855.375
Eigen vermogen 569.444 643.617
Netto financiële schuld* 365.199 493.800
Totaal van de geconsolideerde balans 3.248.127 3.406.570

 

* EBIT – Earnings Before Interests and Taxes: winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd. EBIT wordt gebruikt als maatstaf om de operationele performantie van de groep doorheen de tijd op te volgen.

* EBITDA – Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization: winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie-methode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd. EBITDA wordt gebruikt als maatstaf om de operationele performantie van de groep doorheen de tijd op te volgen, zonder rekening te houden met de niet-kaskosten.

* Netto financiële schuld: rentedragende verplichtingen (inclusief leasingschulden), zonder regulatoire verplichtingen, en na aftrek van de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn (de resterende 25% wordt als reserve aanzien voor operationele doeleinden (werkkapitaal) en daardoor niet beschikbaar geacht voor investeringen). Deze indicator geeft een idee van het bedrag aan rentedragende schulden dat zou overblijven als alle beschikbare thesaurie gebruikt zou worden om leningen terug te betalen.

 

Omzet en nettoresultaat. De omzet van het eerste semester 2023 van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 309,3 miljoen. Dat betekent een stijging van € 21,9 miljoen ten opzichte van de omzet van dezelfde periode van 2022, die € 287,4 miljoen bedroeg. Het nettoresultaat daalt conform het tarifair model van € 41,1 miljoen naar € 34,5 miljoen.

De evolutie van de gereguleerde omzet en het nettoresultaat wordt voornamelijk verklaard door de evolutie van de componenten die door de gereguleerde tarieven moeten worden gedekt. De tariefmethodologie bepaalt dat de redelijke operationele kosten moeten worden gedekt door de omzet. De inflatie heeft die kosten het afgelopen halfjaar doen toenemen. Die stijging heeft op haar beurt tot een hogere omzet geleid. De daling van het nettoresultaat vloeit voort uit de vastgelegde evolutie van de billijke marge in de tarifaire methodologie voor de LNG-terminal.

€ 70,3 miljoen investeringen. In de eerste helft van 2023 bedragen de investeringen in materiële vaste activa € 70,3 miljoen, tegenover € 35,2 miljoen tijdens dezelfde periode in 2022. Daarvan ging € 30,3 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur en € 39,7 miljoen naar vervoersprojecten.

Markante feiten

Infrastructuur en medewerkers 24/7 in de bres voor bevoorradingszekerheid. De geopolitieke toestand in Oekraïne heeft de dynamiek op de gasmarkten en de richting van de stromen enorm veranderd. De vraag om aardgas vanuit België naar Duitsland en Nederland te doen stromen bleef hoog in de eerste jaarhelft en onze commerciële en operationele medewerkers stelden alles in het werk om onze essentiële dienst aan de samenleving ook in deze uitdagende tijden ten volle te ondersteunen.

Ons Belgisch net bevestigt eens te meer zijn rol als energiedraaischijf in Noordwest-Europa. Zeebrugge is een belangrijke toegangspoort van zowel aardgas via pijpleidingen als LNG via schip.

Hoge volumes naar Duitsland en Nederland houden aan. De vervoerde volumes in het net gingen 2 procent licht hoger ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2022. De volumes van grens tot grens stegen met 4,8 procent tot 203 TWh, terwijl de volumes voor verbruik op de Belgische markt licht afnamen tot 84 TWh (tegenover 88 TWh in 2022).

Naar Duitsland liepen de stromen op tot 124 TWh (tegenover 113 TWh in 2022) en naar Nederland stroomde 60 TWh (tegenover 64 TWh in 2022).

Bijkomende vervoerscapaciteit eind dit jaar in gebruik. In de context van veranderde stromen versterken we de as Zeebrugge-Brussel met een bijkomende pijpleiding, parallel met de bestaande leiding. Daarmee verhogen we onze capaciteit om aardgas vanuit Zeebrugge landinwaarts te voeren en kunnen we tegelijk de hoge stromen naar de buurlanden aanhouden. Voor ons land is de extra capaciteit nodig voor de nieuwe gascentrales die in gebruik zullen worden genomen en omdat na 2024 geen laagcalorisch gas uit het Groningen-veld in Nederland meer naar de Belgische markt zal stromen. Deze nieuwe pijpleiding wordt als multi-molecule leiding aangelegd, volledig geschikt voor de energietransitie en het toekomstig transport van H2.

Eind 2023 nemen we zoals gepland het leidingstuk Gent (Desteldonk) – Brussel (Opwijk) in gebruik. De uitbreiding verhoogt de vervoerscapaciteit vanuit Zeebrugge met 15 GWh/h, het equivalent van de energieproductie van 15 kernreactoren. Voor de tweede fase van de werken rond het verbindingsdeel tussen Zeebrugge en Gent (Desteldonk) treffen we ondertussen alle nodige voorbereidingen. Die bijkomende pijpleiding breidt de vervoerscapaciteit vanuit Zeebrugge nog eens met 5 GWh/h uit, het equivalent van de energieproductie van 5 kernreactoren.

Opslag volledig gevuld. De Europese Unie verplicht België en de andere lidstaten om de gasopslaginstallaties elk jaar tegen 1 november voor ten minste 90 procent te vullen, om met maximaal gevulde buffers de winter in te gaan. Onze ondergrondse opslaginstallatie in Loenhout – de enige in België – was op 1 september volledig gevuld.

In de startblokken voor het multi-moleculenet van morgen

Leiding Zeebrugge-Brussel klaar voor waterstof. De nieuwe leiding Zeebrugge-Brussel is onze eerste concrete stap in de ambitie om de energietransitie te versnellen. Ze is volledig future-proof en kan, in functie van de vraag, ingeschakeld worden voor het transport van waterstof. Zo trekken we de bevoorradingszekerheidsopties van vandaag door naar morgen wanneer waterstof van essentieel belang zal zijn om de samenleving te decarboniseren.

Zo bouwen we stelselmatig een multi-moleculenet op voor de molecules van morgen. Dat doen we in nauw overleg met de industrie in heel het land. Met onze waterstof- en CO2-infrastructuur willen we maximaal de decarboniseringsplannen van de bedrijven ondersteunen. Via de backbone zal waterstof worden aangevoerd en CO2 uitgevoerd.

Voorbereiding eerste vervoerscapaciteit waterstof en/of CO2 in 2026. We stellen alles in het werk om voor de industrie de eerste vervoerscapaciteit waterstof en/of CO2 ter beschikking te stellen in 2026. De nodige investeringsbeslissingen worden volop voorbereid.

Door ook verbindingen te maken met de buurlanden willen we de rol van België als energiedraaischijf bestendigen, als internationale waterstof- en CO2-hub voor de economie in zowel België als Noordwest-Europa. Dat doen we door grensoverschrijdende samenwerkingen te sluiten met vervoersnetbeheerders in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Op de Belgisch-Duitse energietop in Zeebrugge begin dit jaar kwamen beide landen overeen om hun energiesamenwerking te versterken. Dat willen ze onder meer doen met een leidingcorridor om waterstofvervoer tussen België en Duitsland te faciliteren.

Terwijl Fluxys Belgium zich voorbereidt om een vervoersnet uit te bouwen voor zowel waterstof als CO2 werkt moedergroep Fluxys aan de ontwikkeling van terminals voor de invoer van waterstof en de uitvoer van CO2.

Kandidaat-beheerder waterstof- en CO2-netten. Ons land loopt voorop met een regelgevend kader voor waterstof. In juli keurde het federaal parlement de waterstofwet goed. Begin volgend jaar volgt de aanstelling van een beheerder van het waterstofvervoersnet. De beheerder of HNO (Hydrogen Network Operator) zal dat vervoersnet met open toegang ontwikkelen en uitbaten.

Ook voor CO2 staat regelgeving in de steigers. In de regio’s werkt men aan wetgeving en zal men één of meerdere beheerders van het CO2-vervoersnet aanstellen.

Fluxys Belgium is in volle voorbereiding om zich kandidaat te stellen voor zowel het waterstof- als het CO2-vervoersnet.

Op schema voor eigen klimaatneutraliteit. We streven er als bedrijf naar om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn. We zitten op schema voor de eerste mijlpaal: de broeikasgasemissies tegen 2025 halveren. In het vierde kwartaal van 2023 zetten we een belangrijke nieuwe stap op onze LNG-terminal in Zeebrugge. We nemen drie bijkomende hervergassers in gebruik die de warmte van zeewater gebruiken om LNG weer in gasvorm om te zetten. Deze zogenaamde ‘open rack vaporizers’ (ORV) vervangen klassieke verwarmingsinstallaties en zorgen voor een aanzienlijk efficiënter energieverbruik en substantieel lagere CO2-emissies op de terminal. Met deze extra hervergassers met zeewater reduceren we volgend jaar drastisch de totale CO2-emissies bij gelijke doorvoervolumes.

Tariefverlaging verlengd in 2024-2027. Federaal energieregulator CREG heeft de nieuwe vervoerstarieven voor de regulatoire periode 2024-2027 goedgekeurd. Daarbij werd de tariefverlaging van 10 procent die in juli 2022 werd toegekend, doorgetrokken. Ook in 2024-2027 wordt het lagere vervoerstarief dus aangehouden. De tariefdaling heeft geen impact op de resultaten van Fluxys Belgium.

Deze gunstige evolutie van de vervoerstarieven is voornamelijk te danken aan de bijkomende capaciteitsverkoop om de bevoorradingszekerheid van Duitsland en Nederland te ondersteunen. De extra inkomsten uit die meerverkoop komen niet ten goede aan de aandeelhouders van de onderneming. Zoals de regulering bepaalt, worden die extra inkomsten opzij gehouden op de zogenoemde regularisatierekening. Ze worden nu, volgens de beslissing van de CREG, gebruikt om de tariefdaling van 2022 door te trekken voor de volgende vier jaar en voor investeringen om de bevoorradingszekerheid te versterken en de energietransitie te ondersteunen.

Transacties tussen verbonden partijen

De transacties tussen verbonden partijen worden uiteengezet in Toelichting 11 van de verkorte halfjaarlijkse financiële staten in het halfjaarlijks financieel verslag 2023.

Financiële vooruitzichten

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de tarifaire methodologie 2020-2023 bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur, alsook bijkomend toegestaan rendement als we bepaalde doelstellingen halen voor kostenbesparingen en/of minder uitstoot.

Het recurrente dividend zal blijven evolueren, hoofdzakelijk op basis van de bovenstaande parameters.

Op basis van de informatie ter beschikking op datum van vandaag is het bijzonder moeilijk om de impact van de oorlog in Oekraïne op de economie in te schatten.

Uitgaande van de situatie zoals die momenteel publiek bekend is, het essentiële karakter van de activiteiten van de onderneming en haar regulatoire omkadering voorzien we op dit moment dat het resultaat van 2023 van de groep Fluxys Belgium zal evolueren in lijn met de tarifaire methodologie en de daarin bepaalde billijke marge. De activiteiten van de groep zijn immers gereguleerd en de toegenomen behandelde volumes in onze infrastructuur brengen geen extra winst mee voor de aandeelhouders.

Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2023

De te verwachten risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2023 zijn niet significant geëvolueerd ten opzichte van de risicorapportering in het jaarlijks financieel verslag 2022. Verdere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in het halfjaarlijks financieel verslag 2023.

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 werden verschillende sancties getroffen tegen Rusland en Wit-Rusland, alsook tegen Russische en Wit-Russische bedrijven. De groep Fluxys Belgium is in die context niet actief op de Russische markt en heeft ook geen investeringen in Russische bedrijven. De groep Fluxys Belgium ziet geen aanwijzingen voor een waardevermindering.

In zijn activiteiten doet de groep Fluxys Belgium zaken met Russische bedrijven in overeenstemming met de Europese en nationale gasregulering en werkt volstrekt in lijn met het sanctieregime. De infrastructuur van Fluxys Belgium voor terminaling, vervoer en opslag van aardgas is bovendien wettelijk gestoeld op het principe van open toegang in lijn met het gereguleerd kader.

Meer algemeen is het nettoresultaat van de groep Fluxys Belgium zeer beperkt onderhevig aan volumedalingen, gelet op het gereguleerde karakter van zijn activiteiten. Afhankelijk van de evolutie van de oorlog en van de duur en de omvang van de sancties, kan de groep Fluxys Belgium tijdelijk te kampen krijgen met ongunstige gevolgen op cashinkomsten indien klanten in gebreke zouden blijven bij de betaling van geboekte capaciteit.

Fluxys LNG is de vennootschap die de grootste blootstelling heeft aan langetermijncontracten. Tot op heden zijn er echter geen wijzigingen in de regelmatige stromen, noch in de betalingen.

Halfjaarlijks financieel verslag beschikbaar

Het halfjaarlijks financieel verslag 2023 van Fluxys Belgium met de verkorte financiële staten is beschikbaar via deze link.

RSS