Gereglementeerde informatie: Fluxys Belgium resultaten 2022

Persberichten – gereglementeerde info
  • Geconsolideerde nettoresultaat stijgt naar € 83,7 miljoen (2021: € 75,5 miljoen)
  • Voorstel aan de algemene vergadering van 9 mei 2023: brutodividend van € 1,40 per aandeel (2022: € 1,38 per aandeel)
  • Maximale ondersteuning van de bevoorradingszekerheid: naast de nodige stromen voor België en maximaal gevulde opslag ook ongezien hoge stromen naar Duitsland en Nederland
  • Leidingstuk Desteldonk-Opwijk: nu gebouwd voor aardgas, en al klaar voor waterstof morgen
  • Multi-moleculesysteem krijgt vorm: leiding- en terminalling-projecten voor waterstof en CO2 in stroomversnelling samen met industrie en partners
  • Stap vooruit naar onze eigen klimaatneutraliteit

Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO: "2022 was een verschrikkelijk jaar voor de Oekraïense bevolking en de manier hoe de mensen lijden onder het geweld. We kunnen alleen maar vurig hopen dat het leed zo snel mogelijk stopt. Voor Fluxys bracht het een dubbele uitdaging mee: de bevoorrading van aardgas voor Europa verzekeren en tegelijk werk maken van de transitie naar een CO2-neutrale toekomst. Die uitdaging zijn onze werknemers, samen met de industrie en onze partners, met toewijding en gedrevenheid aangegaan. Wij zijn trots op het resultaat en kijken de toekomst met vertrouwen tegemoet."


Financiële kerncijfers

  31/12/2022
31/12/2021
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 912 559 573 191
EBITDA* 323 167 318 905
EBIT* 147 305 137 821
Nettowinst 83 728 75 521
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 105 525 50 647
Totaal van de materiële vaste activa 1 855 375 1 902 037
Eigen vermogen 643 617 639 674
Netto financiële schuld* 493 800 846 046
Totaal van de geconsolideerde balans 3 406 570 2 634 514

Voor de definities en de gebruiksredenen van deze indicatoren, zie bijlage (PDF 286KB)


Geconsolideerde omzet en nettoresultaat nemen toe

De infrastructuur van Fluxys Belgium is gedurende heel het jaar bijzonder intensief gebruikt door onze klanten om de bevoorradingszekerheid van Duitsland en Nederland te ondersteunen. De extra inkomsten uit die bijkomende capaciteitsverkoop komen niet ten goede aan de aandeelhouders van de onderneming. Zoals de regulering bepaalt, worden die extra inkomsten op de daartoe voorziene bufferrekening geparkeerd, de zogenoemde regularisatierekening. De herbestemming van de bedragen op de regularisatierekening gebeurt onder toezicht van de regulator, de CREG.

In het kader van het begrotingsoverleg van oktober heeft de federale regering beslist om bij Fluxys Belgium een uitzonderlijke solidariteitsbijdrage van € 300 miljoen te innen. Die bijdrage betekent voor de Belgische bevolking een extra steun in de energiecrisis.

De omzet van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 912,6 miljoen in 2022. Dit betekent een stijging van € 339,4 miljoen ten opzichte van de omzet van 2021, die € 573,2 miljoen bedroeg. De toename van de gereguleerde omzet is conform de tariefmethodologie en vloeit voornamelijk voort uit de boekhoudkundige verwerking van de uitzonderlijke solidariteitsbijdrage van € 300 miljoen.

Het geconsolideerde nettoresultaat neemt toe van € 75,5 miljoen in 2021 naar € 83,7 miljoen in 2022, wat een stijging van € 8,2 miljoen betekent. De stijging van het nettoresultaat is conform het tariefvoorstel en de tariefmethodologie 2020-2023, en vloeit dus niet voort uit de stijging van de verkochte capaciteit of de energieprijzen.

De tariefmethodologie 2020-2023 (vastgelegd door de regulator, de CREG) hanteert het principe dat alle redelijke kosten inclusief interesten en een billijke vergoeding worden gedekt door de gereguleerde inkomsten. Daarnaast zijn er een aantal stimulansen gericht op kostenbeheersing en om een aantal prestaties van de onderneming te sturen en op te volgen. Door zijn exploitatiekosten te beheersen en efficiëntie-inspanningen te leveren is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om de regulatoire doelstellingen te bereiken en stimulansen te boeken.


Tariefverlaging

In lijn met de tariefmethodologie hebben we in samenspraak met de markt en de federale energieregulator CREG voor de vervoersdiensten de tarieven vanaf 1 juli 2022 met 10% doen dalen. De tariefdaling heeft geen impact op de resultaten van Fluxys Belgium.

De verlaging komt overeen met een teruggegeven totaalbedrag van 45 miljoen euro over 2022 en 2023. Ze ligt in de lijn van de wens van Fluxys Belgium en de CREG om de consument te ondersteunen in een context van hoge aardgasprijzen.


€ 105,5 miljoen investeringen

In 2022 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa € 105,5 miljoen, tegenover € 50,6 miljoen in 2021. Daarvan ging € 67,7 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur en € 36,8 miljoen naar vervoersprojecten.


Markante feiten

24/7 in de bres voor de bevoorradingszekerheid

De geopolitieke toestand heeft de dynamiek op de gasmarkten en de richting van de stromen in Europa ingrijpend veranderd. Onze ploegen overal in het land hebben het hele jaar door geen steen onverlegd gelaten voor de bevoorradingszekerheid in Noordwest-Europa. Met succes.

Leveranciers konden naast de bevoorrading van België via het Belgische net ook ongeziene hoeveelheden aardgas naar Nederland en Duitsland brengen. Naar Duitsland stroomde maar liefst 256 TWh (tegenover 20 TWh in 2021) en naar Nederland liepen de stromen op tot 145 TWh (tegenover 68 TWh in 2021). Tegelijk kon de opslag in Loenhout tot een recordniveau worden gevuld voordat de winterperiode aanbrak. Het Belgische net bevestigde daarmee eens te meer zijn rol als energiedraaischijf voor Europa, met de zone Zeebrugge als belangrijke toegangspoort voor zowel aardgas via pijpleidingen als LNG via schip.


Leidingstuk Desteldonk-Opwijk: nu gebouwd voor aardgas, en al klaar voor waterstof morgen

Mede gelet op de nieuwe bevoorradingssituatie in Europa was snel schakelen ook de boodschap voor nieuwe infrastructuur die nodig is. We brachten alles in gereedheid voor de eerste fase in de aanleg van de leiding Zeebrugge-Opwijk: het stuk Desteldonk-Opwijk. Daarmee verhogen we onze capaciteit om aardgas vanuit Zeebrugge landinwaarts te voeren. Tegelijk is de leiding een eerste stap in de versnelling van de energietransitie: de leiding kan meteen ingeschakeld worden voor het transport van waterstof zodra de markt er klaar voor is. Eind 2023 nemen we het leidingstuk Desteldonk-Opwijk in gebruik.


Multi-moleculesysteem krijgt vorm

We mikken erop om in 2026 de eerste infrastructuur voor waterstof en/of CO2 klaar te hebben voor de gebruikers. Alles wordt in het werk gesteld om in die optiek de nodige investeringsbeslissingen te nemen.

Samen met de industrie, onze partners en onze aangrenzende operatoren hebben we de beweging versneld. We ontwikkelen de infrastructuur vanuit industriële clusters en maken verbindingen tussen die clusters en de buurlanden. Zo bouwen we de nodige backbone-infrastructuur uit en leggen we de basis om de rol van België als energiedraaischijf duurzaam door te starten als waterstof- en CO2-hub voor de economie zowel in België als Noordwest-Europa.

Zo hebben we 10 concrete infrastructuurvoorstellen uitgewerkt en de markt daarover bevraagd. In 2022 werden 4 marktbevragingen afgerond. De waterstofclusters in Gent en Bergen zijn beide in deze fase al grensoverschrijdende clusters en vormen de aanzet om van België een waterstofhub voor Noordwest-Europa te maken.

Verder werken we aan de ontwikkeling van terminals voor de invoer van waterstof en de uitvoer van CO2:

  • Zowel in Port of Antwerp-Bruges (Antwerp@C CO2 Export Hub), als in North Sea Port (Ghent Carbon Hub) werken we samen met industriële partners en de havenautoriteiten rond terminals met open toegang om CO2 te ontvangen, vloeibaar te maken, tussentijds op te slaan en te lossen op schepen die het naar permanente offshore opslag voeren.
  • In 2022 sloegen Fluxys Belgium en Advario ook de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een invoerterminal voor groene ammoniak met open toegang in Port of Antwerp-Bruges. Ammoniak is een efficiënte molecule om groene waterstof uit wind en zon over lange afstand te vervoeren.

Stap vooruit naar onze eigen klimaatneutraliteit in 2035

Ons engagement: tegen 2035 als bedrijf klimaatneutraal zijn. Eerste mijlpaal is om tegen 2025 onze uitstoot van broeikasgassen te halveren ten opzichte van 2017. In 2022 haalden we die kaap voor de methaanemissies in onze vervoers- en opslagactiviteit. In onze LNG-activiteit zijn 3 bijkomende hervergassers met zeewater in aanbouw die de emissies van de terminal in Zeebrugge zullen verminderen.


Fluxys Belgium NV – resultaten 2022 (volgens Belgische normen): voorstel van resultaatsverdeling

Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 84,0 miljoen, tegenover € 71,7 miljoen in 2021. Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 9 mei 2023 een brutodividend van € 1,40 per aandeel voorstellen.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 79,3 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 28,2 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

  • € 98,4 miljoen als dividenduitkering en
  • € 93,1 miljoen als over te dragen winst.

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het brutodividend € 1,40 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2022. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 17 mei 2023.


Financiële vooruitzichten 2023

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de tarifaire methodologie 2020-2023 bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur, alsook door stimulansen.

Op basis van de informatie ter beschikking op datum van vandaag is het bijzonder moeilijk om de impact in te schatten van de oorlog in Oekraïne op de economie. Uitgaande van de situatie zoals die momenteel publiek bekend is, het essentiële karakter van de activiteiten van de onderneming en haar regulatoire omkadering voorzien we op dit moment voor 2023 geen belangrijke impact op het geconsolideerde resultaat van de groep Fluxys Belgium als gevolg van de oorlog en de maatregelen en marktevoluties die er vandaag uit voortvloeien.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden verschillende sancties getroffen tegen Rusland en Wit-Rusland, alsook tegen Russische en Wit-Russische bedrijven. De groep Fluxys Belgium is in die context niet actief op de Russische markt en heeft ook geen investeringen in Russische bedrijven. De groep Fluxys Belgium ziet geen aanwijzingen voor een waardevermindering.

In zijn activiteiten doet de groep Fluxys Belgium zaken met Russische bedrijven in overeenstemming met de Europese en nationale gasregulering en we werken volstrekt in lijn met het sanctieregime.

Gelet op het gereguleerde karakter van de activiteiten van de groep is het nettoresultaat zeer beperkt gevoelig aan eventuele dalingen in de behandelde volumes of andere elementen die tijdelijk ongunstige gevolgen kunnen hebben op de cashinkomsten.


Externe controle

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten worden doorgevoerd.  


RSS