Gereglementeerde informatie: resultaten 2020

Persberichten – gereglementeerde info

31/03/2021 18:00

 • Pandemie:
  - Alle essentiële diensten operationeel
  - Actieve steun om noden te helpen lenigen
 • Geconsolideerde omzet neemt toe tot € 560,6 miljoen (2019: € 531,0 miljoen) en het geconsolideerde nettoresultaat evolueert naar € 73,2 miljoen (2019: € 69,5 miljoen)
 • Voorstel aan de algemene vergadering van 11 mei 2021: brutodividend van € 1,37 per aandeel (2019: € 1,30 per aandeel)
 • Vervoerde volumes gedaald
 • LNG-terminal Zeebrugge versterkt toekomstperspectieven
  - Recordtrafiek voor schepen en tankwagens
  - Stevige marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit
 • Bouwen aan de energietransitie
 • Uitrol actieplan om eigen broeikasgasemissies tegen 2025 te halveren


Kerncijfers

  21/12/2020 31/12/2019
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 560.590 530.995
EBITDA* 313.623 297.337
EBIT* 133.482 134.841
Nettowinst 73.237 69.498
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 42.255 91.282
Totaal van de materiële vaste activa 2.011.209 2.129.400
Eigen vermogen 639.038 662.677
Netto financiële schuld* 873.111 903.339
Totaal van de geconsolideerde balans 2.730.039 2.867.575

* Voor de definities en de gebruiksredenen van deze indicatoren, zie bijlage (PDF 132KB).


Geconsolideerde omzet en nettoresultaat stijgen

De geconsolideerde omzet van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 560,6 miljoen in 2020. Dit betekent een stijging van € 29,6 miljoen ten opzichte van de omzet van 2019, die € 531,0 miljoen bedroeg. Het geconsolideerde nettoresultaat neemt toe van € 69,5 miljoen in 2019 naar € 73,2 miljoen in 2020, wat een stijging van € 3,7 miljoen betekent. De toename van de omzet en van het nettoresultaat vloeit voornamelijk voort uit de ingebruikneming eind 2019 van de 5de opslagtank in Zeebrugge voor overslagdiensten van schip tot schip en is conform de tariefmethodologie en de bijbehorende bepalingen inzake toegelaten beheersbare kosten en stimulansen voor de periode 2020-2023.


Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel

In juni 2018 heeft de federale regulator CREG voor de periode 2020-2023 een nieuwe tariefmethodologie vastgelegd voor het vervoer en de opslag van aardgas en de terminalling van LNG. De nieuwe methodologie bouwt voort op de bestaande principes die werden verfijnd en aangevuld.

Het principe waarbij alle redelijke kosten inclusief interesten en een billijke vergoeding door de tarieven worden gedekt, blijft behouden. Naast stimulansen gericht op kostenbeheersing werd een pakket nieuwe stimulansen geïntroduceerd om een aantal prestaties van de onderneming te sturen en dit op te volgen. Het gedeelte van de gerealiseerde kostenbesparingen dat toekomt aan de onderneming werd aangepast. Dat brengt mee dat de mogelijke opbrengsten daarvan beperkter zijn.

Door zijn exploitatiekosten te beheersen en efficiëntie-inspanningen te leveren is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om de regulatoire doelstellingen te bereiken en te kunnen genieten van deze stimulansen.


€ 42,3 miljoen investeringen

In 2020 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa € 42,3 miljoen, tegenover € 91,3 miljoen in 2019. In 2020 ging € 31,9 miljoen naar vervoersprojecten, € 0,7 miljoen naar de opslaginfrastructuur en € 9,7 miljoen naar projecten voor LNG infrastructuur.


Markante feiten


Alle essentiële diensten operationeel tijdens pandemie

Ondanks de wijdverspreide impact van de uitbraak van het coronavirus zijn alle essentiële diensten van Fluxys Belgium operationeel gebleven en heeft de onderneming zich volledig gefocust op zijn vitale rol in de samenleving en voor haar klanten: veiligheid en continuïteit van de gasvoorziening. Tegelijk zijn alle nodige stappen genomen om de gezondheid te beschermen van onze medewerkers en de verspreiding van het virus in te perken.


Actieve steun om pandemienoden te helpen lenigen

Ook in de ruimere sociale context heeft Fluxys Belgium inspanningen gedaan om de Corona-noden te helpen lenigen. Tijdens de lockdown-periode hebben ondernemingsbreed tal van medewerkers zich persoonlijk ingezet voor acties van Fluxys Belgium en andere initiatieven om sociale en sanitaire hulp te bieden. Ze waren onder meer aan de slag voor de productie van medisch beschermingsmateriaal en de bezorging ervan aan gezondheidswerkers en instellingen. Andere medewerkers stonden in voor de logistiek om Fluxys-bedrijfspc’s klaar te maken voor schenking aan scholen en verenigingen of waren actief in lokale initiatieven.

Met de steun van de aandeelhouders hebben Fluxys Belgium en moedergroep Fluxys ook ongeveer 1 miljoen euro vrijgemaakt voor verschillende organisaties en instellingen die actief zijn bij kwetsbare groepen en eerstelijnsprofessionals en in het wetenschappelijk onderzoek rond het coronavirus in België.


Infrastructuurwerken binnen timing

De sanitaire maatregelen op de werven bracht een aantal verschuivingen mee maar de nieuwe infrastructuur tussen Maarkedal en Ronse en tussen Leuze en Beloeil kon tijdig in gebruik worden genomen. Ook werden de werken uitgevoerd die voor 2020 gepland waren in het kader van de omschakeling naar hoogcalorisch aardgas van een gedeelte van het laagcalorisch net. Samen met de distributienetbeheerders Sibelga, Fluvius en Ores voerden we een grootschalige conversie uit waarbij 120.000 aansluitingen werden omgeschakeld. Dankzij de actieve samenwerking tussen Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders is de verdere planning van de conversie ook ingekort. De volledige markt voor laagcalorisch aardgas zal in 2024 omgeschakeld zijn in plaats van in 2029.


Vervoerde volumes gedaald

De vervoerde volumes in het net daalden in vergelijking met 2019. De volumes van grens tot grens daalden met 14% tot 204,9 TWh en de volumes voor verbruik op de Belgische markt namen lichtjes af tot 190,6 TWh (-1%).

 • Het vervoer naar de distributienetbeheerders kende een daling van ruim 4%, in lijn met de mildere temperaturen.
 • De afname van de rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven kende een lichte daling van bijna 1%.
 • Het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas nam toe met bijna 5%.

Absolute records op LNG-terminal Zeebrugge

De start van het langetermijncontract voor scheepsoverslag in december 2019 deed de trafiek op de LNG-terminal in Zeebrugge in 2020 tot nieuwe hoogtes toenemen. In totaal meerden 172 schepen aan en daarmee werd het vorige jaarrecord van 130 schepen in 2019 verpulverd. Maart 2020 was voor de scheeptrafiek op de terminal een absolute topmaand met in totaal 30 schepen die aanmeerden, ruim het dubbele van het vorige record in mei 2019.

Het aantal operaties voor scheepsoverslag verdrievoudigde bijna terwijl het aantal losbeurten afnam. De trafiek van LNG-tankwagens op zijn beurt steeg met ruim 20% tot bijna 3200 laadbeurten.


Stevige marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit

Inspelend op signalen uit de markt hield de LNG-terminal in Zeebrugge een Open Season voor bijkomende hervergassingscapaciteit. Met succes: tijdens de bindende fase van de Open Season werd de aangeboden capaciteit van 6 miljoen ton per jaar (of ongeveer 10,5 GWh/u) volledig onderschreven. Op die basis is de definitieve investeringsbeslissing genomen om op de LNG-terminal in Zeebrugge de nodige bijkomende infrastructuur te bouwen die het tevens mogelijk zal maken om de CO2-emissie van de installatie te reduceren.


Bouwen aan de energietransitie

De Europese Green Deal en het Europese herstelplan dat vorm kreeg in het zog van de pandemie gaven in 2020 een belangrijke nieuwe impuls voor de energietransitie naar een klimaatneutrale economie horizon 2050. Projecties van de Europese Commissie voor 2050 geven aan dat een energiesysteem met netto nul uitstoot wellicht zal zijn gebaseerd op ongeveer de helft hernieuwbare elektriciteit en ongeveer de helft koolstofneutrale gassen en biobrandstoffen. Ook de afvang en het hergebruik of opslag van CO2 is een deel van de oplossingen die nodig zijn om uit te komen op een koolstofneutrale samenleving.

Voor Fluxys Belgium hebben de Green Deal en het herstelplan een momentum gecreëerd om zijn strategie voor de energietransitie proactief te versnellen. In 2020 hebben we een plan uitgewerkt om onze aardgasinfrastructuur duurzaam in te zetten als instrument van de energietransitie. In lijn met de strategie van de Europese Commissie en rekening houdend met de nodige evoluties in het wettelijk en regulatoir kader kunnen we onze infrastructuur stapsgewijs omvormen en uitbouwen tot complementaire netten waarin we bijvoorbeeld ook waterstof en CO2 vervoeren.

Het plan krijgt verder vorm in samenwerking met onze klanten, de distributienetbeheerders, de overheid en andere stakeholders. De opzet is om stap voor stap te bouwen rekening houdend met de evolutie van de markt. Tegelijk leggen we zo de basis om de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.


De biomethaanmarkt helpen ontwikkelen

De productie van biomethaan in België staat in vergelijking met de buurlanden nog in de kinderschoenen. Momenteel zijn er twee biomethaan-eenheden operationeel, een eenheid in de Kempen en een eenheid in Fleurus, die in 2020 in gebruik ging. Fluxys Belgium ondersteunt de ontwikkeling van de biomethaanmarkt in België door actief mee te werken in de certificatiesystemen op basis waarvan consumenten biomethaan kunnen kopen. In 2020 hebben we ook een aangepast aansluitingscontract uitgewerkt voor de koppeling van biomethaanproducenten op ons net. Nog een belangrijke ontwikkeling is dat de LNG-terminal in Zeebrugge de officiële certificering behaalde als Europees erkende procesinstallatie voor bio-LNG.


Uitrol actieplan om de eigen broeikasgasemissies tegen 2025 te halveren

Fluxys Belgium stelt zich tot doel om tegen 2025 zijn eigen broeikasgasemissies met de helft te verminderen ten opzichte van 2017. Daartoe is de uitrol bezig van diverse programma’s voor de verdere verlaging van de emissies bij de exploitatie van de infrastructuur.

Nieuw is dat op de LNG-terminal in Zeebrugge 3 bijkomende hervergassers met zeewater zullen worden gebouwd. De warmte van zeewater gebruiken om LNG weer in gasvorm om te zetten zal het energieverbruik en daardoor ook de emissies van de LNG-terminal substantieel doen dalen.


Fluxys Belgium NV – resultaten 2020 (volgens Belgische normen): voorstel van resultaatsverdeling

Het statutaire nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 70,8 miljoen, tegenover € 42,5 miljoen in 2019. Die toename in vergelijking met het vorige boekjaar vloeit onder meer voort uit de ingebruikneming van de 5de opslagtank op de LNG-terminal van dochterbedrijf Fluxys LNG.

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 11 mei 2021 een brutodividend van € 1,37 per aandeel voorstellen.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 53,6 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 38,7 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

 • € 96,3 miljoen als dividenduitkering en
 • € 66,8 miljoen als over te dragen winst

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend € 1,37 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2020. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 19 mei 2021.


Financiële vooruitzichten 2021

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de tarifaire methodologie 2020-2023 bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur, alsook door stimulansen.

Op basis van de informatie ter beschikking op datum van vandaag en uitgaande van het essentiële karakter van de activiteiten van de onderneming en hun regulatoire omkadering voorzien we voor 2021 geen belangrijke impact op het geconsolideerde resultaat van Fluxys Belgium Group ten gevolge van de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende marktevoluties.


Externe controle

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten worden doorgevoerd.


RSS