Eerste injectie van groen gas in het Waalse gasnet

Persberichten – algemene info

De eerste Waalse site voor de injectie van biomethaan in het gasnetwerk is nu operationeel. Deze doorbraak bevordert niet alleen de energietransitie in Wallonië, maar draagt ook bij tot het totstandkomen van een nieuw model van circulaire economie.

Vandaag, woensdag 7 oktober, hebben minister Philippe Henry (Klimaat, Energie en Mobiliteit) en minister Willy Borsus (Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, IFAPME en Comptentiecentra) in Fleurus de eerste Waalse site voor de injectie van gas uit hernieuwbare bronnen in de distributie- en transportnetten plechtig in gebruik genomen.

First injection of green gas into the Walloon network


Landbouwafval opgewaardeerd tot energie

Cinergie, het agro-industriële bedrijf uit Fleurus, recycleert al verscheidene jaren ongeveer 100.000 ton per jaar aan materialen die hoofdzakelijk bestaan uit dierlijke mest van veeteeltbedrijven, landbouwproducten en agro-voedingsafval. Tot nu toe werden deze materialen via een systeem van warmte-krachtkoppeling gebruikt om enerzijds elektriciteit op te wekken (die in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd) en anderzijds warmte te produceren (toegepast in een lokaal warmtenetwerk). Voortaan worden deze organische producten ook omgezet in biomethaan, een 100% hernieuwbaar gas dat dezelfde kwaliteit haalt als het klassieke aardgas. Dit biomethaan wordt nu voor het eerst naar burgers en bedrijven getransporteerd via het collectieve netwerk. De geproduceerde energie stemt momenteel ongeveer overeen met het verbruik van eenstad van de omvang van Gembloux.

“Bij Cinergie hebben wij er altijd naar gestreefd om de milieuvriendelijke, circulaire economie te bevorderen door oplossingen voor recyclage in de korte keten uit te werken,” zegt Éric Pierart, gedelegeerd bestuurder van Cinergie. “Het doet ons veel genoegen dat wij, met de steun van onze partners en investeerders, een oplossing voor de productie van groene energie ten dienste van Wallonië en de Waalse burgers kunnen introduceren.”;


Toekomstmodel

Met zijn uitgebreid landbouwareaal beschikt Wallonië over een belangrijk potentieel aan biomethaan (geraamd op 8,7 TWh), dat een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de Belgische doelstellingen om hernieuwbare energie te produceren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zowel inzake verwarming als mobiliteit en industriële processen.

De injectie van dit groene gas in onze netwerken komt tegemoet aan milieu-overwegingen (verlaging van de broeikasgassen, afvalvalorisatie, de landbouwwereld bij de ecologische transitie betrekken, enz.) en heeft bovendien economische beweegredenen (lokale en niet-delokaliseerbare banen creëren, diversificatie van het inkomen van landbouwers, optimalisatie van het gebruik van de bestaande netwerkinfrastructuur, enz.).

In Wallonië en meer bepaald in de provincies Henegouwen en Luxemburg lopen nog vier andere projecten voor de bouw van eenheden voor de injectie van biomethaan.

RSS