Gereglementeerde informatie: resultaten eerste semester 2020

23/09/2020 - Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2020 en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium

  • COVID-19 heeft geen materiële impact op de resultaten – de gereguleerde omzet neemt toe tot € 275,8 miljoen (eerste semester 2019: € 253,9 miljoen) en het nettoresultaat evolueert naar € 36,6 miljoen (eerste semester 2019: € 31,4 miljoen)
  • Alle essentiële diensten operationeel tijdens pandemie
  • Actieve steun om COVID-19 noden te helpen lenigen
  • Vervoerde volumes gedaald
  • LNG-terminal: recordtrafiek en marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit
  • Energietransitie: Fluxys Belgium maakt zijn infrastructuur klaar voor de gassen van morgen
  • Uitrol actieplan om eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2025

Financiële kerncijfers

Winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)
30/06/2020 30/06/2019
Bedrijfsopbrengsten 284.181 260.041
EBITDA * 160.810 145.537
EBIT * 69.553 60.964
Nettoresultaat 36.580 31.423
Balans
(in duizenden euro’s)
30/06/2020 31/12/2019
Investeringen in materiële vaste activa 17.104 91.282
Totaal van de materiële vaste activa 2.066.440 2.129.400
Eigen vermogen 596.665 662.677
Netto financiële schuld * 905.246 903.339
Totaal van de geconsolideerde balans 2.773.507 2.867.575

* EBIT: Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

* EBITDA: Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

* Netto financiële schuld: Rentedragende verplichtingen na aftrek van de regulatoire schulden, de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn.


Omzet en nettoresultaat stijgen. De omzet van het eerste semester 2020 van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 284,2 miljoen. Dat betekent een stijging van € 24,1 miljoen ten opzichte van de omzet van dezelfde periode van 2019, die € 260,0 miljoen bedroeg. Het nettoresultaat neemt toe van € 31,4 miljoen naar € 36,6 miljoen. De toename van de gereguleerde omzet en van het nettoresultaat vloeit voornamelijk voort uit de ingebruikneming eind 2019 van de 5de opslagtank in Zeebrugge voor overslagdiensten van schip tot schip en is conform de tariefmethodologie en de bijbehorende bepalingen inzake toegelaten beheersbare kosten en stimuli voor de periode 2020-2023.

€ 17,1 miljoen investeringen. In de eerste helft van 2020 bedragen de investeringen in materiële vaste activa € 17,1 miljoen, tegenover € 45,2 miljoen tijdens dezelfde periode in 2019. Daarvan ging € 6,1 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur en € 10,5 miljoen naar vervoersprojecten.


Markante feiten

Alle essentiële diensten operationeel tijdens pandemie. Ondanks de wijdverspreide impact van de uitbraak van het coronavirus zijn alle essentiële diensten van Fluxys Belgium operationeel gebleven en heeft de onderneming zich volledig gefocust op zijn vitale rol in de samenleving en voor haar klanten: veiligheid en continuïteit van de gasvoorziening. Tegelijk zijn alle nodige stappen gezet om de gezondheid te beschermen van onze medewerkers en de pandemie in te dijken.

Actieve steun om Corona-noden te helpen lenigen. Ook in de ruimere sociale context heeft Fluxys Belgium inspanningen gedaan om de Corona-noden te helpen lenigen. Tijdens de lockdown-periode hebben ondernemingsbreed tal van medewerkers zich persoonlijk ingezet voor initiatieven van Fluxys Belgium om sociale en sanitaire hulp te bieden. Ze waren onder meer 7 dagen op 7 aan de slag voor de productie van medisch beschermingsmateriaal en de bezorging ervan aan een honderdtal gezondheidswerkers en instellingen. Andere medewerkers stonden in voor de logistiek om Fluxys-bedrijfspc’s klaar te maken voor schenking aan scholen en verenigingen of waren actief in lokale initiatieven als babbelbuddy, om boodschappen te doen of administratieve bijstand te bieden.

Met de steun van zijn aandeelhouders heeft Fluxys ook 1 miljoen euro vrijgemaakt voor verschillende organisaties en instellingen die actief zijn bij kwetsbare groepen en eerstelijnsprofessionals en in het wetenschappelijk onderzoek rond het coronavirus in België.

Vervoerde volumes gedaald. De vervoerde volumes in het net waren lager dan in het eerste semester van 2019. De volumes van grens tot grens daalden met 2,5% tot 224 TWh en de volumes voor verbruik op de Belgische markt namen met ongeveer 3% af tot circa 98 TWh.

  • Het vervoer naar de distributienetbeheerders kende een daling van 6,5%, in lijn met de mildere temperaturen.
  • De afname van de rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven kende een lichte daling (0,2%).
  • Het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas nam lichtjes toe (0,3%).

LNG-terminal Zeebrugge breekt records. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2019 kwamen dubbel zoveel schepen naar de LNG-terminal in Zeebrugge: 39 schepen om LNG te lossen, 75 schepen voor overslag van schip naar schip en 2 schepen om LNG te laden. Maart 2020 was voor de scheeptrafiek op de terminal een absolute topmaand met in totaal 30 schepen die aanmeerden, ruim het dubbele van het vorige record in mei 2019. In vergelijking met vorig jaar stuurde de terminal in de eerste jaarhelft circa 11% meer aardgas in het vervoersnet. Ook de trafiek van LNG-tankwagens steeg met ongeveer 11%: er werden bijna 1550 LNG-tankwagens geladen.

Marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit. Inspelend op signalen uit de markt hield de LNG-terminal in Zeebrugge in de zomermaanden een niet-bindende bevraging om te peilen naar de vraag voor bijkomende uitzendcapaciteit. Op basis van de positieve interesse die is gebleken voor bijkomende capaciteit vanaf 2024 wordt nog in 2020 een bindende marktbevraging gehouden.

Energietransitie: Fluxys Belgium maakt zijn infrastructuur klaar voor de gassen van morgen. De Green Deal en het herstelplan die op Europees niveau vorm krijgen, geven een belangrijke nieuwe impuls voor de energietransitie naar een koolstofneutrale economie horizon 2050. Het energiesysteem evolueert daarin naar een hybride systeem met én elektronen én moleculen: groene elektriciteit, groene gassen, biobrandstoffen en afvang van CO2 voor hergebruik of opslag.

Fluxys Belgium is al geruime tijd volop aan de slag om in België de energietransitie mee te helpen vormgeven. Groene gassen kunnen immers progressief aardgas in de gasinfrastructuur vervangen en zo bijkomende koolstofneutrale energiebronnen ontsluiten voor gezinnen en bedrijven. Tegelijk kan de CO2-uitstoot verder worden teruggedrongen door de gasinfrastructuur in te zetten in de keten van CO2-afvang en hergebruik/opslag. In die optiek heeft Fluxys Belgium diverse projecten lopen om zijn bestaande infrastructuur stapsgewijs te ontwikkelen tot een gediversifieerd en een Europees geïnterconnecteerd net voor het vervoer van groene gassen en CO2.

Uitrol actieplan om de eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2025. Fluxys Belgium stelt zich tot doel om tegen 2025 zijn eigen broeikasgasemissies met de helft te verminderen ten opzichte van 2017. Daartoe is de uitrol bezig van diverse programma’s voor de verdere verlaging van methaanemissies bij de exploitatie van de infrastructuur. Voor de verlaging van de CO2-emissies is naast de lopende initiatieven de studie bezig om op de LNG-terminal in Zeebrugge een tweede installatie te bouwen die de warmte van zeewater gebruikt om LNG te hervergassen.


Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2020

De risico’s en onzekerheden voor de groep Fluxys Belgium hebben geen significante evolutie gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 2019 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in het jaarlijks financieel verslag 2019, p.154-166). Fluxys Belgium volgt de evolutie ervan op en neemt de gepaste maatregelen. Voor de impact van COVID-19, zie toelichting 1 in de verkorte halfjaarlijkse financiële staten.


Transacties tussen verbonden partijen

De transacties tussen verbonden partijen worden uiteengezet in Toelichting 10 van de verkorte halfjaarlijkse financiële staten.


Financiële vooruitzichten

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de huidige tarifaire methodologie bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur.

Het recurrente dividend zal in hoofdzaak blijven evolueren in functie van de hierboven vermelde parameters.

Op basis van de informatie ter beschikking op datum van dit verslag, voorzien we geen belangrijke negatieve impact op het geconsolideerde resultaat van Fluxys Belgium Group ten gevolge van de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende marktevoluties.


Halfjaarlijks financieel verslag beschikbaar

Het halfjaarlijks financieel verslag van Fluxys Belgium met de verkorte financiële staten is beschikbaar. 


RSS