Gereglementeerde informatie: resultaten 2019

 • Omzet stijgt: € 531,0 miljoen (2018: €503,2 miljoen)
 • Nettoresultaat neemt toe: € 69,5 miljoen (2018: 54,5 miljoen)
 • Voorstel aan de algemene vergadering van 12 mei 2020: brutodividend van € 1,30 per aandeel (2018: € 1,26 per aandeel)
 • Investeringen in infrastructuur: € 91,3 miljoen, voornamelijk voor de bouw van de vijfde opslagtank op de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge
 • Vervoerstarieven 2020-2023 goedgekeurd: tarieven gedaald
 • LNG-terminal in Zeebrugge versterkt toekomstperspectieven
  • Recordtrafiek voor zowel grootschalig als kleinschalig LNG
  • Lossen van LNG-schepen: nieuw langetermijncontract tot 2044
  • Overslag tussen LNG-schepen: langetermijncontract tot eind 2039 van start gegaan
 • Concrete stappen in de energietransitie: volop inzetten op groen gas en vandaag al resultaten boeken met aardgas
 • Uitrol actieplan om de eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2025

Financiële kerncijfers

  31/12/2019 31/12/2018
Resultatenrekening in duizenden euro's
Bedrijfsopbrengsten 530.995 503.246
EBITDA* 297.337 278.382
EBIT* 134.841 120.601
Nettowinst 69.498 54.469
Balans in duizenden euro's
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 91.282 78.139
Totaal van de materiële vaste activa 2.129.400 2.181.771
Eigen vermogen 662.677 687.156
Netto financiële schuld* 903.339 881.932
Totaal van de geconsolideerde balans 2.867.575 2.914.902

* EBIT: Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.
* EBITDA: Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie-methode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.
* Netto financiële schuld: rentedragende verplichtingen na aftrek van de regulatoire schulden, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn.

Meer info over de evolutie 2018-2019 van EBITDA, EBIT en netto financiële schuld in de bijlagen onder aan dit scherm.


Omzet en nettoresultaat stijgen

De omzet van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 531,0 miljoen in 2019. Dit betekent een stijging van € 27,8 miljoen ten opzichte van de omzet van 2018, die € 503,2 miljoen bedroeg. Het nettoresultaat neemt toe van € 54,5 miljoen in 2018 naar € 69,5 miljoen in 2019, wat een stijging van € 15,0 miljoen betekent. De evolutie van de gereguleerde omzet en het nettoresultaat wordt voornamelijk verklaard door de evolutie van de componenten die door de gereguleerde tarieven moeten worden gedekt. Voor LNG-terminalling stijgt het door de regulering toegestane rendement dankzij de uitbreidingsinvesteringen voor overslagdiensten op de LNG-terminal in Zeebrugge.


Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel

In het tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016-2019 is een referentiekader vastgelegd voor Fluxys Belgium wat betreft de toegelaten beheersbare kosten. Door zijn exploitatiekosten te beheersen en efficiëntie-inspanningen te leveren is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om die regulatoire doelstellingen te bereiken en te kunnen genieten van stimuli.


€ 91,3 miljoen investeringen

In 2019 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa € 91,3 miljoen, tegenover € 78,1 miljoen in 2018. In 2019 ging € 14,4 miljoen naar vervoersprojecten, € 4,5 miljoen naar de opslaginfrastructuur en € 72,4 miljoen naar projecten voor LNG infrastructuur (voornamelijk de bouw van een vijfde tank op de LNG-terminal in Zeebrugge).


Overige markante feiten

Covid-19 uitbraak: alle essentiële diensten van Fluxys Belgium blijven actief

De essentiële diensten van Fluxys Belgium blijven operationeel ondanks de grote impact van de uitbraak van het coronavirus. Onze noodplanning is actief en we zijn volledig gefocust op onze vitale rol in de samenleving en voor onze klanten: veiligheid en continuïteit van de gasvoorziening. Tegelijk volgen we zorgvuldig de aanbevelingen qua veiligheid en gezondheid van de Belgische autoriteiten en hebben we de nodige stappen gezet om de gezondheid te beschermen van onze medewerkers en de verspreiding van de Covid-19 pandemie in te dijken.


Vervoerstarieven 2020-2023 goedgekeurd: tarieven gedaald

In mei 2019 keurde de Belgische federale energieregulator CREG de tariefvoorstellen voor vervoer van Fluxys Belgium goed voor de regulatoire periode 2020-2023. In lijn met de nieuwe tariefmethodologie vastgelegd in samenspraak met de CREG en de markt liggen de nieuwe vervoerstarieven voor een gemiddelde Belgische verbruiker ongeveer 5% lager dan de geïndexeerde tarieven voor 2019. De tariefdaling heeft geen invloed op de nettowinst van Fluxys Belgium en vloeit voort uit de volgehouden efficiëntie-inspanningen van de onderneming, lagere interestvoeten en de restitutie van regulatoire saldi uit het verleden.


Vervoerde volumes voor de Belgische markt toegenomen

De vervoerde volumes voor verbruik op de Belgische markt stegen met bijna 3% in vergelijking met 2018: van 187 TWh naar 193 TWh.

 • Het vervoer naar de distributienetbeheerders kende een lichte stijging van 0,4% ondanks de iets mildere temperaturen.
 • De afname van de rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven kende een stijging van ruim 7%.
 • Het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas nam toe met circa 4%.

De vervoerde volumes van grens tot grens daalden met 9,5% tot 238,1 TWh: de daling in de stromen naar het Verenigd Koninkrijk werden maar gedeeltelijk uitgevlakt door de stijging van de stromen naar Nederland en Frankrijk.


LNG-terminal Zeebrugge breekt records

De scheepstrafiek op de LNG-terminal in Zeebrugge was in 2019 bijzonder intensief. In totaal meerden 130 schepen aan op de terminal en daarmee verpulverde het vorige record van 82 schepen in 2009. In vergelijking met 2018 kwamen ruim dubbel zoveel schepen om LNG te lossen en de hoeveelheid aardgas die de terminal in het net stuurde lag bijna drie keer hoger. Het aantal operaties voor LNG-overslag van schip naar schip verdubbelde.

Naast de overslag van grote volumes LNG diversifieert de LNG-terminal in Zeebrugge zijn aanbod om in te spelen op de nieuwe markt voor kleinschalig LNG. Zo kunnen op de terminal kleine LNG-schepen en LNG-tankwagens LNG komen laden. Andere LNG-terminals in de ruime regio ontwikkelen eveneens diensten voor kleinschalig LNG. Ondanks die toegenomen concurrentie bleef de trafiek voor het laden van kleine LNG-schepen in 2019 op hetzelfde niveau als in 2018 en er werden bijna 1.200 LNG-tankwagens meer geladen.


Nieuw langetermijncontract voor het lossen van LNG-schepen

In september 2019 boekte Qatar Terminal Limited op lange termijn de beschikbare slots voor losbeurten naarmate de huidige langetermijncontracten aflopen. De overeenkomst loopt tot 2044 met de optie om het onder bepaalde voorwaarden eind 2039 vervroegd te beëindigen. Ze is het resultaat van een onderschrijvingsvenster dat in het eerste semester van het jaar voor alle geïnteresseerde marktpartijen werd gehouden.

Het nieuwe langetermijncontract bestendigt substantieel de activiteit op de terminal van Zeebrugge in de toekomst en versterkt zijn positie als veelzijdige LNG-toegangspoort naar Europa die een optimale bestemmingsflexibiliteit biedt.


Langetermijncontract voor scheepsoverslag gestart: tot 214 bijkomende LNG-schepen per jaar

In december 2019 nam de LNG-terminal in Zeebrugge de nieuw gebouwde 5de opslagtank en bijbehorende procesinstallaties commercieel in gebruik. Daarmee ging het langetermijncontract voor scheepsoverslag van start dat in 2015 met Yamal Trade werd gesloten.

Met de nieuwe installaties kunnen ijsbreker/LNG-schepen van de Yamal-productieterminal LNG overslaan naar conventionele LNG-schepen zonder dat twee schepen tegelijkertijd aangemeerd hoeven te liggen.

In het kader van het contract van 20 jaar met Yamal Trade kan jaarlijks tot 8 miljoen ton LNG worden overgeslagen op de terminal in Zeebrugge. Dat komt overeen met mogelijk 214 LNG-schepen per jaar die bijkomend komen aanmeren. Voordat de nieuwe capaciteit in december beschikbaar kwam, voerde de terminal sinds mei 2018 al overslagoperaties uit tussen twee tegelijkertijd aangemeerde schepen.


Concrete stappen in de energietransitie: volop inzetten op groen gas

Fluxys Belgium is volop aan de slag om de energietransitie naar een koolstofneutrale economie vorm te geven. Gasinfrastructuur en innovatieve gastechnologieën zijn immers de instrumenten om groen gas als bijkomende koolstofneutrale energiebron te ontsluiten voor gezinnen en bedrijven. Groen gas kan biogas of biomethaan zijn dat uit organische reststromen wordt gewonnen maar ook groene waterstof of synthetisch gas uit de omzetting van groene stroom. Daarnaast is er ook het potentieel van zogenoemde blauwe waterstof als koolstofneutrale energiedrager: waterstof die wordt geproduceerd op basis van aardgas en waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en hergebruikt of opgeslagen.

Biomethaan: belangrijk potentieel

De productie van biomethaan in België staat in vergelijking met de buurlanden nog in de kinderschoenen. Momenteel is de biomethaan-eenheid van de intercommunale IOK Afvalbeheer in de Kempen de enige productie-eenheid. In Wallonië gaat in Sombreffe een eerste installatie in gebruik in 2020. Niettemin is er een belangrijk potentieel. Valbiom onderzocht in 2019 voor de Belgische gasfederatie gas.be wat voor België de mogelijke bijdrage van biogas kan zijn en komt op een realistisch potentieel van 15,6 TWh per jaar. Dat komt overeen met ongeveer 8% van het huidige aardgasverbruik. Eenmaal opgezuiverd tot biomethaan, kan bijna 70% van het biogas worden geïnjecteerd in de distributienetten. Als biomethaan ook in het vervoersnet van Fluxys Belgium instroomt, kan dat aandeel verder naar omhoog.

Fluxys Belgium ondersteunt de ontwikkeling van de biomethaan-keten in België door actief mee te werken aan de nodige certificatiesystemen. Die vormen de basis om consumenten de mogelijkheid te bieden om groen gas zoals biomethaan te kopen. De ontwikkeling van zo’n vraagmarkt stimuleert op zijn beurt initiatieven in productie.

Ontwikkeling van de waterstofmarkt

Binnen de overkoepelende Fluxys-groep wordt met een waaier van partners en in diverse projecten de krachten gebundeld om waterstof als koolstofneutrale energiedrager zijn plaats te doen vinden in het energiesysteem en het economische weefsel.

 • Zo is met de Colruyt Group en Parkwind een project in voorbereiding om in Zeebrugge een industriële power-to-gas installatie te bouwen om hernieuwbare elektriciteit om te zetten in groene waterstof.
 • Andere initiatieven samen met onder meer de haven van Antwerpen onderzoeken de mogelijkheden rond de invoer van waterstof en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Ook worden in Noordwest-Europees perspectief de mogelijkheden verkend om een gedeelte van de bestaande aardgasinfrastructuur te hergebruiken tot een grensoverschrijdend net van hoofdleidingen voor waterstof.

Opvang, hergebruik en opslag van CO2

Voor de industrie in de havens is de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2 een belangrijk middel in de strijd tegen de klimaatopwarming. Binnen de overkoepelde Fluxys-groep wordt in die optiek met een aantal havens in België en Nederland samengewerkt om de haalbaarheid van de nodige infrastructuur te onderzoeken.


Vandaag al resultaten boeken met aardgas

Dankzij de aardgasinfrastructuur kunnen vandaag al voor verwarming, mobiliteit en industriële warmtevraag belangrijke resultaten worden geboekt. Overschakelen naar aardgas brengt immers niet alleen een onmiddellijke daling van de lokale koolstofuitstoot mee. Het zorgt ook voor een onmiddellijke vermindering van de impact op de luchtkwaliteit en de gezondheid: de uitstoot van stikstofoxides ligt tot 90% lager en de emissies van zwavel en fijn stof zijn verwaarloosbaar.

Fluxys Belgium werkt in die optiek samen binnen de overkoepelende Fluxys-groep en met andere marktpartijen om aardgas, biomethaan en waterstof als brandstof te stimuleren. Zo is in 2019 is het aantal CNG-aangedreven voertuigen (CNG: gecomprimeerd aardgas) in België met bijna 40% toegenomen, van 14 000 naar iets meer dan 19 000. Ongeveer 30 CNG-tankstations werden in gebruik genomen, wat hun totale aantal in België op 134 brengt. Een dertigtal CNG-tankstations zit in de projectfase en zou in 2020 klaar moeten zijn. Eind 2019 telde België twaalf LNG-tankstations voor vrachtwagens die op LNG rijden. Zes andere tankstations zaten in de projectfase.

Ook wordt binnen de overkoepelende Fluxys-groep werk gemaakt om in de haven van Antwerpen het gebruik van LNG als brandstof voor de scheepvaart te stimuleren. Zo is momenteel in samenwerking met Titan LNG een bunkerponton in aanbouw dat in de loop van 2020 in gebruik wordt genomen.


Uitrol actieplan om de eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2025

Fluxys Belgium stelt zich tot doel om tegen 2025 zijn eigen broeikasgasemissies met de helft te verminderen ten opzichte van 2017. Daartoe is de uitrol bezig van diverse programma’s voor de verdere verlaging van methaanemissies bij de exploitatie van de infrastructuur. Voor de verlaging van de CO2-emissies is naast de al lopende initiatieven in 2019 overgeschakeld op de aankoop van biomethaan voor de verwarming van het hoofdkantoor en de gebouwen in Anderlecht.


Fluxys Belgium NV – resultaten 2019 (volgens Belgische normen): voorstel van resultaatsverdeling

Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 42,5 miljoen, tegenover € 47,6 miljoen in 2018. De daling van het nettoresultaat in vergelijking met het vorige boekjaar is een gevolg van de evolutie van de parameters die het gereguleerde rendement bepalen, alsook van de dividendopbrengsten en de daling van het resultaat uit niet-gereguleerde activiteiten.

Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, voorziet Fluxys Belgium om over te gaan tot een jaarlijkse uitkering van 100% van het nettoresultaat, vermeerderd met het deel van de reserves dat vrijkomt aan het ritme van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarde.

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 12 mei 2020 een brutodividend van € 1,30 bruto per aandeel voorstellen door € 9,9 miljoen van de onbeschikbare reserves vrij te maken.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 53,0 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 49,3 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

 • € 91,3 miljoen als dividenduitkering en
 • € 53,5 miljoen als over te dragen winst.

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend € 1,30 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2019. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 20 mei 2020.


Financiële vooruitzichten 2020

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de tarifaire methodologie 2020-2023 bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur, alsook door stimuli zoals bepaald door de tarifaire methodologie goedgekeurd door de regulator.

Op dit moment is het moeilijk om een inschatting te maken van de mogelijke impact die de Covid-19 uitbraak kan hebben op de financiële resultaten van Fluxys Belgium in 2020. De financiële situatie van de onderneming is echter gezond.


Externe controle

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten worden doorgevoerd.

Download de bijlagen

RSS