Gereglementeerde informatie: resultaten eerste semester 2019

Persberichten – gereglementeerde info

25/09/2019 - Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2019 en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium

 • De gereguleerde omzet stijgt naar € 260,0 miljoen (eerste semester 2018: € 250,1 miljoen)
 • Het nettoresultaat stijgt naar € 31,4 miljoen (eerste semester 2018: € 24,3 miljoen): uitbreidingsinvesteringen in LNG-terminalling doen het rendement toenemen, maar deze stijging wordt getemperd door de daling van de OLO-referentierentevoet
 • € 45,2 miljoen investeringen, voornamelijk voor de 5de opslagtank op LNG-terminal Zeebrugge
 • Recordactiviteit op LNG-terminal Zeebrugge en een nieuw langetermijncontract voor het lossen van LNG-schepen
 • Vervoerstarieven 2020-2023 dalen
 • Concrete stappen in de energietransitie: vandaag al resultaten met aardgas, tegelijk inzetten op groen gas
 • Doelstelling om eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 2025: Fluxys Belgium schakelt over op groen gas voor gebouwenverwarming

Financiële kerncijfers

Winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)
30.06.2019 30.06.2019
(zonder IFRS 16)
30.06.2018
Bedrijfsopbrengsten 260.041 260.041 250.077
EBITDA * 145.537 142.689 135.081
EBIT * 60.964 60.396 58.936
Nettoresultaat 31.423 31.392 24.356
Balans
(in duizenden euro’s)
30.06.2019 30.06.2019
(zonder IFRS 16)
31.12.2018
Investeringen in materiële vaste activa 45.151 45.151 78.139
Totaal van de materiële vaste activa 2.155.392 2.155.392 2.181.771
Eigen vermogen 619.958 619.927 687.156
Netto financiële schuld * 879.310 919.654 881.932
Totaal van de geconsolideerde balans 2.881.711 2.914.902

* EBIT: Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.
* EBITDA: Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie-methode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.
* Netto financiële schuld: rentedragende verplichtingen na aftrek van de regulatoire schulden, de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn.


Omzet en nettoresultaat stijgen. De omzet van het eerste semester 2019 van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 260,0 miljoen. Dit betekent een stijging van € 9,9 miljoen ten opzichte van de omzet van dezelfde periode van 2018, die € 250,1 miljoen bedroeg. Het nettoresultaat neemt toe van € 24,3 miljoen naar € 31,4 miljoen. De evolutie van de gereguleerde omzet en het nettoresultaat wordt voornamelijk verklaard door de evolutie van de componenten die door de gereguleerde tarieven moeten worden gedekt. Voor LNG-terminalling stijgt het door de regulering toegestane rendement dankzij de uitbreidingsinvesteringen voor overslagdiensten op de LNG-terminal in Zeebrugge. Die stijging wordt gedeeltelijk getemperd door de daling van de OLO-referentierentevoet die bepalend is voor het rendement dat de regulering toestaat voor de overige transport-, opslag- en LNG-terminallinginstallaties. De gemiddelde verwachte OLO-rente voor het eerste semester van 2019 bedraagt 0,27% ten opzichte van 0,75% in dezelfde periode vorig jaar.

Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel. In het tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016-2019 is een referentiekader vastgelegd voor Fluxys Belgium wat betreft de toegelaten beheersbare kosten. Door zijn exploitatiekosten te beheersen en efficiëntie-inspanningen te leveren is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om die regulatoire doelstellingen te bereiken en te kunnen genieten van stimuli.

€ 45,2 miljoen investeringen. In de eerste helft van 2019 bedragen de investeringen in materiële vaste activa € 45,2 miljoen, tegenover € 52,9 miljoen tijdens dezelfde periode in 2018. Daarvan ging € 38,4 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur (voornamelijk de bouw van een vijfde tank op de LNG-terminal in Zeebrugge) en € 5,6 miljoen naar vervoersprojecten.

Invoering van IFRS-norm 16. De invoering van IFRS-norm 16 "Leases" heeft geen materiële impact op de resultaten van de groep op 30 juni 2019. De gevolgen worden uiteengezet in de verkorte halfjaarlijkse financiële staten (zie Toelichting 1.d).


Markante feiten

Recordactiviteit op LNG-terminal Zeebrugge. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018 kwamen meer dan dubbel zoveel schepen naar de LNG-terminal in Zeebrugge: 36 schepen om LNG te lossen, 10 schepen voor overslag van schip naar schip en 12 kleine schepen om LNG te laden. In vergelijking met vorig jaar stuurde de terminal in de eerste jaarhelft ruim drie keer zoveel aardgas in het vervoersnet. Ook de ingebruikneming van een tweede laadstation voor LNG-tankwagens had een positief effect: er werden 1081 LNG-tankwagens geladen, tegenover 650 in het eerste semester van 2018. Mei was een absolute recordmaand met maar liefst 13 schepen die aanmeerden en 194 tankwagens die LNG kwamen laden.

Nieuw langetermijncontract voor het lossen van LNG-schepen. Begin september boekte Qatar Terminal Limited op lange termijn, naarmate de huidige loscontracten aflopen, alle beschikbare slots op de LNG-terminal in Zeebrugge om (LNG schepen) te lossen. De overeenkomst loopt tot 2039 en kan verlengd worden tot 2044. Ze is het resultaat van een onderschrijvingsvenster dat in het eerste semester voor alle geïnteresseerde marktpartijen werd gehouden. Eind juni keurde de Belgische federale energieregulator CREG het bijbehorende tariefvoorstel en het voorstel van LNG-dienstenovereenkomst goed.

Het nieuwe langetermijncontract bestendigt substantieel de activiteit op de terminal van Zeebrugge in de toekomst en versterkt zijn positie als veelzijdige LNG-toegangspoort naar Europa die een optimale bestemmingsflexibiliteit biedt. Er is vanuit de terminal immers niet alleen ruim voldoende vervoerscapaciteit via leidingen voor levering in Noordwest-Europa maar ook een brede waaier aan opties om stroomafwaarts kleinschalig LNG te bevoorraden.

 

Aardgasvervoer voor Belgische markt neemt toe met bijna 4%. De vervoerde volumes voor verbruik op de Belgische markt stegen met bijna 4% in vergelijking met het eerste semester van 2018: van 98 TWh naar 101,5 TWh.

 • Het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas (23,5 TWh) nam toe met 17%.
 • De afnames van de rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven (25,3 TWh) kende een stijging van bijna 7%.
 • Het vervoer naar de distributienetbeheerders (52,8 TWh) daalde door de zachtere temperaturen met 2,6% in vergelijking met het eerste semester vorig jaar.

De vervoerde volumes aardgas van grens tot grens daalden met 10% naar 127,5 TWh ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die daling is voornamelijk het resultaat van een sterk verminderde uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Vervoerstarieven 2020-2023 dalen. In mei keurde de Belgische federale energieregulator CREG de tariefvoorstellen voor vervoer van Fluxys Belgium goed voor de volgende regulatoire periode 2020-2023. In lijn met de nieuwe tariefmethodologie vastgelegd in samenspraak met de CREG en met de markt liggen de nieuwe vervoerstarieven voor een gemiddelde Belgische verbruiker ongeveer 5% lager dan de geïndexeerde tarieven voor 2019. De tariefdaling heeft geen invloed op de nettowinst van Fluxys Belgium en vloeit voort uit de volgehouden efficiëntie-inspanningen van de onderneming, lagere interestvoeten en de restitutie van regulatoire saldi uit het verleden.

Concrete stappen in de energietransitie. Fluxys Belgium is volop aan de slag om de energietransitie naar een koolstofneutrale economie met een betere luchtkwaliteit concreet vorm te geven.

 • Vandaag al resultaten met aardgas: dankzij de gasinfrastructuur kunnen voor verwarming, mobiliteit en industriële warmtevraag vandaag al grote stappen worden gezet om onmiddellijk de CO2-uitstoot en de luchtvervuiling in te perken. Overschakelen van benzine, diesel of stookolie op aardgas verlaagt namelijk de uitstoot van zowel fijnstof, zwaveloxides, stikstofoxides als CO2. Fluxys Belgium werkt in die optiek samen met moederbedrijf Fluxys en andere marktpartijen om het gebruik van aardgas als alternatieve brandstof in het vervoer te stimuleren. Zo steeg in België het aantal voertuigen op CNG in de eerste jaarhelft van 14.000 naar 17.000 en gingen ruim 15 nieuwe CNG-tankstations open, wat het totaal op meer dan 120 bracht. Het aantal LNG-tankstations voor vrachtwagens verdubbelde van 5 naar 10. Ook bouwt moederbedrijf Fluxys met partner Titan LNG een LNG-bunkeringponton om LNG als scheepsbrandstof ruimer beschikbaar te maken in de Antwerpse haven en regio.
 • Tegelijk inzetten op groen gas: gasinfrastructuur en innovatieve gastechnologieën zijn de instrumenten om progressief meer en meer groen gas als bijkomende koolstofneutrale energiebron voor de bedrijven en de gezinnen te ontsluiten. Groen gas is een verzamelnaam: het kan biogas of biomethaan zijn dat uit organische reststromen wordt gewonnen maar ook groene waterstof of synthetisch aardgas uit de omzetting van groene stroom. Fluxys Belgium onderzoekt in dat kader de modaliteiten voor de instroom van nieuwe energiedragers zoals biomethaan en waterstof in zijn bestaande infrastructuur.

Eigen broeikasgasemissies voor gebouwenverwarming naar omlaag. Fluxys Belgium stelt zich tot doel om tegen 2025 zijn eigen broeikasgasemissies met de helft te verminderen ten opzichte van 2017. Een nieuwe stap is dat de onderneming in september is overgeschakeld op de aankoop van groen gas (biomethaan) voor de verwarming van een deel van haar administratieve gebouwen. Dankzij die aanpak daalt de CO2-emissie van die gebouwen met 90%. De aankoop van groen gas is in België mogelijk dankzij het systeem van groengascertificaten dat Fluxys Belgium, de Belgische gasfederatie gas.be en de distributienetbeheerders vorig jaar uitwerkten.


Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2019

De risico’s en onzekerheden voor de groep Fluxys Belgium hebben geen significante evolutie gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 2018 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in het jaarlijks financieel verslag 2018, p.130-139). Fluxys Belgium volgt de evolutie ervan op en neemt de gepaste maatregelen.


Transacties tussen verbonden partijen

De transacties tussen verbonden partijen worden uiteengezet in Toelichting 10 van de verkorte halfjaarlijkse financiële staten.


Financiële vooruitzichten

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de huidige tarifaire methodologie bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO).

Het recurrente dividend zal in hoofdzaak blijven evolueren in functie van die drie parameters. Op basis van de huidige financiële markten kunnen geen precieze prognoses worden gemaakt voor de evolutie van de interestvoeten en dus van het rendement op de gereguleerde activiteiten.


Halfjaarlijks financieel verslag beschikbaar

Het halfjaarlijks financieel verslag van Fluxys Belgium met de verkorte financiële staten is beschikbaar.

RSS