Bouwen aan de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België

  Klaar om te bouwen

  Fluxys is klaar om het gasnet van de toekomst te bouwen. Ons plan is om ons aardgasnet in België om te vormen tot drie complementaire netten. Daarin zullen drie soorten molecules stromen die onmisbaar zijn voor het succes van de energietransitie:

  • een methaanvervoersnet (waarin koolstofneutraal biomethaan en synthetisch methaan geleidelijk steeds meer aardgas zullen vervangen
  • een waterstofvervoersnet (H2),
  • en een CO2-vervoersnet

  Met andere woorden: we zullen het gasnet meer en meer gaan verlenen voor het vervoeren van koolstofneutrale energiedragers en het circulaire gebruik van afgevangen CO2. Op die manier ontsluiten we nieuwe oplossingen voor de industrie in haar inspanningen voor duurzaam herstel en groei.

  Uw input is belangrijk: lopende marktbevraging om de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België vorm te geven


  Neem deel aan onze informatieronde 

  Kortetermijnopties naar eerste minimuminfrastructuur voor decarbonisering

  • Ontwikkeling vanuit industriële clusters
  • Mix van hergebruikte aardgasleidingen en nieuwe infrastructuur
  • Geleidelijke ontwikkeling van verbindingen tussen clusters: transfers mogelijk maken, zorgen voor marktliquiditeit, bevoorradingszekerheid en flexibiliteit verhogen
  • Ontwikkeling van interconnecties met aangrenzende netten
  • Groene hernieuwbare energie opschalen: verdere ontwikkeling van de rol van Zeebrugge als energietoegangspoort
  • Schaalvoordeel in afvang en gebruik/opslag van CO2 mogelijk maken via lokale CO2-netten

  Stapsgewijze langetermijnontwikkeling tot volledig koolstofneutraal net

  • Bijkomende verbindingen tussen clusters voor meer flexibiliteit en liquiditeit
  • Bijkomende interconnecties met aangrenzende netten voor de bevoorradingszekerheid en toegang tot een grote markt
  • Invoer van veraf geproduceerde groene waterstof via de terminal van Zeebrugge als energiehub
  • Afvang en gebruik/opslag van CO2: alternatieve routes voor moeilijk te decarboniseren industrie

  Stap voor stap

  1 - Lokale clusters: Het is onze ambitie om vanaf 2025 waterstof- en CO2-infrastructuur operationeel te maken door nauw samen te werken met de industrie, de marktspelers en de aangrenzende operatoren. We zien de infrastructuur beginnen met de ontwikkeling van lokale clusters in de industriële zones van Antwerpen, Brussel, Charleroi/Bergen, Gent, Luik, het Albertkanaal en Zeebrugge.
  2 - Clusters verbinden: Tussen de lokale industriële clusters ontwikkelt zich vervolgens een waterstof- en CO2-infrastructuur die onderlinge transfers mogelijk maakt zodat de markt groter wordt en ook de bevoorradingszekerheid verhoogt. De waterstof-infrastructuur faciliteert tegelijk de brede uitrol van waterstoftankstations die nodig zijn om mee de mobiliteit CO2-neutraal te maken.
  3 - Voldragen infrastructuur: De ontwikkeling van de clusters en hoofdleidingen voor waterstof en CO2 vult zich geleidelijk ook aan met verschillende interconnecties met aangrenzende netten. Voor waterstof brengen die koppelingen mee dat klanten binnen de kortst mogelijke periode kunnen terugvallen op een groeiende Europese waterstofmarkt en toegang hebben tot groene waterstof die ver weg is geproduceerd.

  Met andere gasvervoersnetbeheerders die eveneens waterstof-infrastructuur ontwikkelen, zal de waterstof-infrastructuur in België de rol van het land versterken in het centrum van het energiesysteem in Noordwest-Europa. In die context heeft Fluxys met 10 andere gasvervoersnetbeheerders een plan opgemaakt voor een waterstof-vervoersnet doorheen Europa.

  Dubbele oplossing


  België: uitsplitsing van de CO2-uitstoot in 2018
  (in miljoen ton - bron: climat.be / klimaat.be)

  Bijna 40% van de CO2-uitstoot in België is afkomstig van energieverbruik of proces-emissies in de industrie. Aangezien grote industriële bedrijven rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys-net, biedt de omvorming van onze infrastructuur een kostenefficiënte oplossing om de CO2-uitstoot van de industrie te verlagen en zo een belangrijke bijdrage te leveren tot de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 voor België en zijn gewesten.

  Industriële processen waarvoor elektriciteit geen optie is – Een scala aan industriële processen vergt hoge temperaturen en daarvoor is (koolstofneutrale) elektriciteit geen optie. Als we die industrieën koppelen aan waterstofbronnen geeft hen dat de mogelijkheid om over te schakelen naar een koolstofneutraal alternatief. Hetzelfde gaat op voor industrieën die koolstofintensieve grondstoffen gebruiken.

  Industriële processen die CO2 produceren – Afvang en gebruik of opslag van CO2 wordt beschouwd als een essentiële technologie om de CO2-uitstoot te verlagen en clusters te creëren voor het circulaire hergebruik van CO2 in de productie van bijvoorbeeld koolstofneutrale biobrandstoffen. De technologie is in het bijzonder van belang voor moeilijk te decarboniseren sectoren met industriële processen die CO2 produceren. Een sleutelcomponent van die oplossing is de beschikbaarheid van vervoer van afgevangen CO2 naar bestemmingen van hergebruik of opslag.

  Samen met ons

  Capaciteit beschikbaar naarmate ze nodig is - De ontwikkeling van de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België vraagt vele jaren van nauwgezette planning, ombouw en nieuwbouw. In onze aanpak bundelen we de krachten met de industrie en de andere stakeholders om ervoor te zorgen dat de vereiste capaciteiten naar behoefte en met voldoende schaalvoordeel beschikbaar worden. Tegelijk zien we erop toe dat de infrastructuurontwikkeling gecoördineerd verloopt met een coherente langetermijnplanning horizon 2050.
  Kostenefficiënt – Omdat het goedkoper is bestaande infrastructuur om te bouwen dan van nul te beginnen, zullen we het aardgasnet zo veel mogelijk hergebruiken om de waterstof- en CO2-infrastructuur te ontwikkelen. De lopende conversie van laag- naar hoogcalorisch aardgas in het net en de verwachte vraagcurve voor aardgas bieden belangrijke opportuniteiten om de bestaande infrastructuur optimaal om te vormen.
  Open toegang - Voortbouwend op onze ervaring als neutrale beheerder van de aardgasinfrastructuur is het de opzet om iedereen transparante en op gelijke voet toegang toegang te verlenen tot de waterstof- en CO2-vervoersinfrastructuur.

  Uw input is belangrijk: lopende marktbevraging om de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België vorm te geven


  Neem deel aan onze informatieronde