Brakel - Haaltert

  Nieuwe vergunningenronde

  Sinds januari 2017 organiseert Fluxys Belgium een nieuwe vergunningenronde voor de leiding die in 2008 van Brakel naar Haaltert werd aangelegd ter versterking van de bevoorradingszekerheid in de regio. De vergunningenronde omvat zowel de gewestplanherziening (het zogenoemde GRUP, Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) als de omgevingsvergunning en loopt over een periode van ongeveer drie jaar.

  Waarom nieuwe vergunningen?

  Voor alle duidelijkheid: de leiding van Brakel naar Haaltert is in gebruik sinds eind 2008 en Fluxys Belgium zal op geen enkele plaats opnieuw werken uitvoeren. Er is alleen een nieuwe vergunningenronde aan de gang. Waarom? Tijdens de aanleg van de leiding werd beroep aangetekend tegen de goedkeuring van het GRUP. Die procedure leidde tot de nietigverklaring van het GRUP en de daarop gebaseerde stedenbouwkundige vergunning op het moment dat de leiding al 3 jaar in gebruik was.

  Fluxys Belgium heeft sindsdien over die stand van zaken ruim overleg gevoerd met de bevoegde Vlaamse administraties. Uit het overleg is gebleken dat de enige manier om administratief tegemoet te komen aan de nietigverklaring erin bestaat om de vergunningenronde voor het GRUP en de stedenbouwkundige vergunning formeel opnieuw te doorlopen.

  Struikelpunt: paaiperiodes

  Aan de basis van de nietigverklaring van het GRUP lag een onnauwkeurigheid in de milieu-effectrapportage (MER) inzake de paaiperiodes van twee zeldzame vissoorten in de beekvalleien: de beekprik en de rivierdonderpad. De onnauwkeurigheid heeft in de praktijk echter geen negatieve impact gehad op de populatie vissen in de beekvalleien.

  Geen leidingenstraat in nieuw GRUP

  Het destijds goedgekeurde GRUP voor de leiding voorzag in een zogenoemde leidingenstraat. Dat bood de mogelijkheid om andere leidingen langs hetzelfde tracé aan te leggen. In het GRUP dat in de nieuwe vergunningenronde werd aangevraagd, zijn alleen de bestaande leiding en de bijbehorende installaties ingetekend. Het nieuwe GRUP zal dus geen zone voorzien voor toekomstige leidingen.