Gereglementeerde informatie: resultaten eerste semester 2021

29/09/2021 19:30

 • Gereguleerde omzet neemt af tot € 277,9 miljoen (eerste semester 2020: € 284,2 miljoen) en nettoresultaat stijgt tot € 38,3 miljoen (eerste semester 2020: € 36,6 miljoen)
 • Fluxys Belgium solidair om de overstromingsnoden te helpen lenigen
 • Klaar voor het net van de toekomst om waterstof en CO2 te vervoeren
 • Op schema om eigen broeikasgasemissies te halveren tegen 2025
 • Vervoer: volumes afgenomen
 • LNG-terminalling
  • Scheepstrafiek blijft stevig en laadbeurten LNG-trailers bijna verdubbeld
  • Bijkomende uitzendcapaciteit volledig geboekt
  • Binnenkort bio-LNG beschikbaar
  • Bouw van bijkomende hervergassers met zeewater en extra trucklaadstations
 • Opslag: tariefdaling en nieuw innovatief dienstenpakket

Financiële kerncijfers

Winst- en verliesrekening
(in duizenden euro’s)
30/06/2021 30/06/2020
Bedrijfsopbrengsten 277.900 284.181
EBITDA * 155.290 160.810
EBIT * 68.799 69.553
Nettoresultaat 38.319 36.580
Balans
(in duizenden euro’s)
30/06/2021 31/12/2020
Investeringen in materiële vaste activa 15.825 42.255
Totaal van de materiële vaste activa 1.948.766 2.011.209
Eigen vermogen 589.311 639.038
Netto financiële schuld * 873.302 873.111
Totaal van de geconsolideerde balans 2.639.440 2.730.039

* EBIT – Earnings Before Interests and Taxes: winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd. EBIT wordt gebruikt als maatstaf om de operationele performantie van de groep doorheen de tijd op te volgen.

* EBITDA – Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization: winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie-methode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd. EBITDA wordt gebruikt als maatstaf om de operationele performantie van de groep doorheen de tijd op te volgen, zonder rekening te houden met de niet-kaskosten.

* Netto financiële schuld: rentedragende verplichtingen (inclusief leasingschulden), zonder regulatoire verplichtingen, en na aftrek van de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn (de resterende 25% wordt als reserve aanzien voor operationele doeleinden (werkkapitaal) en daardoor niet beschikbaar geacht voor investeringen). Deze indicator geeft een idee van het bedrag aan rentedragende schulden dat zou overblijven als alle beschikbare thesaurie gebruikt zou worden om leningen terug te betalen.


Omzet en nettoresultaat. De omzet van het eerste semester 2021 van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 277,9 miljoen. Dat betekent een daling van € 6,3 miljoen ten opzichte van de omzet van dezelfde periode van 2020, die € 284,2 miljoen bedroeg. Het nettoresultaat neemt toe van € 36,6 miljoen naar € 38,3 miljoen. De evolutie van de gereguleerde omzet en het nettoresultaat wordt voornamelijk verklaard door de evolutie van de componenten die door de gereguleerde tarieven moeten worden gedekt. Die evolutie ligt in lijn met het tarifair voorstel en is conform de tariefmethodologie 2020-2023.

€ 15,8 miljoen investeringen. In de eerste helft van 2021 bedragen de investeringen in materiële vaste activa € 15,8 miljoen, tegenover € 17,1 miljoen tijdens dezelfde periode in 2020. Daarvan ging € 4,2 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur en € 11,5 miljoen naar vervoersprojecten.


Markante feiten

Solidair om de overstromingsnoden te helpen lenigen. De overstromingen van juli hebben vooral in het zuiden van het land een bijzonder zware tol geëist. Om snel de eerste noden te lenigen hebben onze medewerkers een solidariteitsinitiatief opgezet en Fluxys Belgium ondersteunde het fonds van het Rode Kruis met 100.000 euro voor hulp aan de slachtoffers.

Operationeel stelden we alles in het werk om bijstand te verlenen aan de distributienetbeheerders bij het veiligstellen van hun netten. Ook hebben we mensen en gespecialiseerd materieel ingezet voor onder meer drone-inspecties, onderwatercontroles en infrarood-gaslekdetectie. Intussen blijven we paraat om de distributienetbeheerders verder van dienst te zijn bij de wederinstaatstelling van hun infrastructuur.

Klaar voor het net van de toekomst. Fluxys Belgium staat met zijn strategie voor de energietransitie klaar om zijn infrastructuur duurzaam in te zetten als instrument om de koolstofneutrale samenleving mee te helpen waarmaken. In lijn met de strategie van de Europese Commissie en rekening houdend met de nodige evoluties in het wettelijk en regulatoir kader willen we onze infrastructuur omvormen en uitbouwen tot complementaire netten waarin we onder meer ook waterstof en CO2 vervoeren.

Het plan om in België te voorzien in de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur krijgt sinds begin 2021 verder vorm in samenwerking met onze klanten, de overheden, aangrenzende operatoren in de buurlanden, de distributienetbeheerders en andere stakeholders. De opzet is om stap voor stap het net om te vormen rekening houdend met de evolutie van de markt. Tegelijk leggen we zo de basis om de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.

Uitgaande van de ruime marktrespons van onder meer een 170-tal industriële sites in België lopen momenteel contacten met de waaier van markpartijen die deelnemen aan het proces. Daarmee krijgen we een geaggregeerd beeld van de behoeften voor waterstof en CO2. Zo kunnen we bepalen waar en wanneer er infrastructuur nodig is die de industrie de nodige synergieën tussen beide aanreikt om een geïntegreerde transitie te maken. Daarna bieden we de markt de in kaart gebrachte infrastructuur aan in een transparante Open Season benadering.

Op schema om eigen broeikasgasemissies te halveren tegen 2025. Met Fluxys Belgium stellen we ons tot doel om tegen 2025 onze eigen broeikasgasemissies te halveren ten opzichte van 2017. De uitrol van de diverse programma’s om de emissies bij de exploitatie van onze infrastructuur verder te verlagen loopt op kruissnelheid en we zitten op schema om die 2025-doelstelling te halen.

Nieuw dit jaar is de beslissing om voor de verhoging van de uitzendcapaciteit op de LNG-terminal in Zeebrugge 3 bijkomende hervergassers met zeewater te bouwen. De warmte van zeewater gebruiken om LNG weer in gasvorm om te zetten zal het energieverbruik en daardoor ook de emissies van de LNG-terminal substantieel doen dalen. Volgens de planning worden de werken voor bouw van de installaties afgerond in 2023.

Vervoerde volumes afgenomen. De vervoerde volumes in het net lagen bijna 10% onder het niveau van het eerste semester 2020. De volumes van grens tot grens daalden met bijna 22% naar 98,5 TWh terwijl de volumes voor verbruik op de Belgische markt met zowat 10% toenamen tot circa 108 TWh.

 • Het vervoer naar de distributienetbeheerders steeg met bijna 22% (60 TWh), in lijn met de lagere temperaturen.
 • De afname van de rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven kende een daling van ongeveer 5% (24 TWh).
 • Het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas kende een lichte toename van 0.2% (24 TWh).

Scheepstrafiek op LNG-terminal blijft stevig. In vergelijking met de intensieve eerste jaarhelft van vorig jaar bleef de scheepstrafiek op de LNG-terminal in Zeebrugge op een gelijkaardig niveau. Het aantal grote schepen dat aanmeerde voor overslag van schip tot schip lag lager terwijl beduidend meer kleine schepen LNG kwamen laden. Qua losbeurten nam het aantal grote schepen af maar kwamen tegelijk voor het eerst ook diverse kleine schepen aan de kade om te lossen.

Bijkomende uitzendcapaciteit volledig geboekt. Begin 2021 rondde de LNG-terminal met succes de Open Season af voor bijkomende hervergassingscapaciteit. De aangeboden capaciteit van ongeveer 10,5 GWh/u werd volledig geboekt. Op die basis is de definitieve investeringsbeslissing genomen om op de LNG-terminal de nodige bijkomende infrastructuur te bouwen.

4 extra trucklaadstations in aanbouw. De eerste helft van 2021 toonde een scherpe stijging van de vraag naar LNG als koolstofarme brandstof voor schepen en vrachtwagens. De LNG-terminal laadde in totaal 3.200 LNG-opleggers, bijna het dubbele als in dezelfde periode vorig jaar. Naar verwachting stijgt het aantal laadbeurten dit jaar nog tot ongeveer 6.000.

Met de huidige trafiek komen de bestaande trucklaadstations op de LNG-terminal stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Bovendien is er een sterke marktinteresse om in de toekomst nog aanzienlijk meer laadbeurten te boeken. Daarom worden op de site 4 extra trucklaadstations gebouwd. Op die manier zal de markt op voldoende laadcapaciteit kunnen blijven rekenen om aan de stijgende vraag te voldoen. Volgens de planning zullen de nieuwe trucklaadstations commercieel beschikbaar zijn in 2024.

LNG-terminal maakt bio-LNG beschikbaar. Sinds vorig jaar is de LNG-terminal in Zeebrugge officieel gecertificeerd om bio-LNG beschikbaar te maken. Bio-LNG is koolstofneutraal en biedt zowel vrachtvervoersbedrijven als rederijen de mogelijkheid de stap naar volledige decarbonisering te zetten. In samenspraak met de markt en de federale energieregulator CREG is daartoe een gereguleerd dienstenpakket in ontwikkeling en we verwachten dat klanten binnenkort capaciteit voor bio-LNG kunnen boeken.

Tariefverlaging en innovatief nieuw dienstenpakket voor opslag. In lijn met de tariefmethodologie heeft Fluxys Belgium in samenspraak met de markt en de federale energieregulator CREG voor de opslagdiensten de tarieven sinds 1 juli met 30% doen dalen. De tariefdaling heeft geen impact op de resultaten van Fluxys Belgium. Inspelend op de evoluerende behoeften in de markt hebben we voor opslag ook een nieuwe commerciële aanpak ontwikkeld met vereenvoudigde producten, een hogere flexibiliteit en innovatieve verkoopmechanismen.


Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2021

De te verwachten risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2021 zijn niet significant geëvolueerd ten opzichte van de risicorapportering in het jaarlijks financieel verslag 2020. Verdere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in het halfjaarlijks financieel verslag 2021. De recente evolutie van de gasprijs heeft geen impact op de resultaten van Fluxys Belgium aangezien de onderneming niet actief is in de moleculeverkoop maar wel in infrastructuurbeheer. De infrastructuur van Fluxys Belgium heeft voldoende capaciteit beschikbaar voor het transport van bijkomende volumes die aangevoerd kunnen worden.


Transacties tussen verbonden partijen

De transacties tussen verbonden partijen worden uiteengezet in Toelichting 11 van de verkorte halfjaarlijkse financiële staten in het halfjaarlijks financieel verslag 2021.


Financiële vooruitzichten

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de huidige tarifaire methodologie bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur.

Het recurrente dividend zal in hoofdzaak blijven evolueren in functie van de hierboven vermelde parameters.

Op basis van de informatie ter beschikking op datum van dit verslag voorzien we geen belangrijke evoluties in het geconsolideerde resultaat van de groep Fluxys Belgium in de tweede jaarhelft.


Halfjaarlijks financieel verslag beschikbaar

Het halfjaarlijks financieel verslag 2021 van Fluxys Belgium met de verkorte financiële staten is beschikbaar via deze link. 


RSS