Gereglementeerde informatie: resultaten 2018

Persberichten – gereglementeerde info
  • Gereguleerde omzet stabiel
  • Nettoresultaat: € 54,5 miljoen
  • Voorstel aan de algemene vergadering van 14 mei 2019: brutodividend van € 1,26 per aandeel (2017: € 1,23)
  • Investeringen: € 78,1 miljoen, voornamelijk voor de bouw van de vijfde tank op de LNG-terminal in Zeebrugge
  • Koudegolf en piekvraag voor stroomproductie op aardgas: net Fluxys Belgium toont opnieuw zijn robuustheid
  • Overslag grote volumes op LNG-terminal in Zeebrugge neemt sterk toe
  • België zet eerste stap naar groen gas voor de consument

Download het persbericht in pdf-formaat


Financiële kerncijfers

Resultatenrekening in duizenden euro's 31/12/2018 31/12/2017
Bedrijfsopbrengsten 503.246 510.528
EBITDA* 278.382 283.171
EBIT* 120.601 129.320
Nettowinst 54.469 70.321
Balans in duizenden euro's 31/12/2018 31/12/2017
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 78.139 83.354
Totaal van de materiële vaste activa 2.181.771 2.250.689
Eigen vermogen 687.156 713.795
Netto financiële schuld* 881.932 950.528
Totaal van de geconsolideerde balans 2.914.902 3.290.873

*EBITDA Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

*EBIT Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

*Netto financiële schuld Rentedragende verplichtingen na aftrek van de regulatoire schulden, de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn.

Meer info over de evolutie 2017-2018 van EBITDA, EBIT en netto financiële schuld in de bijlagen

Omzet in 2018: € 503,2 miljoen. De omzet van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 503,2 miljoen in 2018, een lichte daling in vergelijking met € 510,5 miljoen tijdens dezelfde periode in 2017. In overeenstemming met de regulering is die daling van de gereguleerde omzet hoofdzakelijk te verklaren door de daling van de bedrijfskosten, de financieringskosten en de belastingen, gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van het door de regulering toegelaten rendement.

Nog steeds lage rentevoeten beïnvloeden het nettoresultaat van de groep. Het merendeel van de activiteiten van de groep Fluxys Belgium is gereguleerd. Hun resultaat wordt bepaald op basis van verschillende regulatoire parameters, waaronder het geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de OLO-rentevoeten.

De gemiddelde OLO-rentevoet van 2018 bedroeg 0,81%, ten opzichte van 0,74% in 2017. Die stijging heeft een positieve invloed op het gereguleerd rendement op het geïnvesteerde kapitaal en dus ook op het jaarresultaat van 2018.

Het nettoresultaat in 2018 bedraagt € 54,5 miljoen, een daling van € 15,8 miljoen in vergelijking met 2017 (€ 70,3 miljoen). Het nettoresultaat van 2017 was echter uitzonderlijk hoog door een eenmalige herziening van de in het verleden geboekte uitgestelde belastingen ten belope van € 16,2 miljoen als gevolg van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting.

€ 78,1 miljoen investeringen. In 2018 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa € 78,1 miljoen, tegenover € 83,4 miljoen in 2017. € 17,8 miljoen ging naar vervoersprojecten, € 0,8 miljoen voor de opslaginfrastructuur en € 59,5 miljoen naar projecten voor LNG infrastructuur (voornamelijk de bouw van een vijfde tank op de LNG-terminal in Zeebrugge).


Markante feiten

Net Fluxys Belgium toont opnieuw zijn robuustheid. Het net en het balanceringssysteem van Fluxys Belgium toonden zich eind februari-begin maart 2018 bijzonder robuust. In die periode heerste er een koudegolf, waren er onderbrekingen bij producenten en technische problemen elders op het Noordwest-Europese gasnet. In die uitzonderlijke omstandigheden bood het systeem van Fluxys Belgium de nodige veerkracht voor een goede werking van de markt en competitieve prijzen op de groothandelsmarkt.

Het net van Fluxys Belgium stond ook andermaal klaar voor de piekvraag van de elektriciteitscentrales op aardgas. In oktober en november 2018 tekenden ze recordmaanden op om de behoeften voor de Belgische stroomproductie in te vullen. In november werd maar liefst 43% van de geproduceerde elektriciteit door gascentrales geleverd.

Overslag grote volumes op LNG-terminal in Zeebrugge neemt sterk toe. In vergelijking met 2017 kwamen bijna dubbel zoveel schepen naar de LNG-terminal in Zeebrugge om LNG te lossen en er is meer dan dubbel zoveel LNG hervergast en in het net geïnjecteerd. Ook de vraag naar het laden van grote LNG-schepen veerde weer op.

In mei 2018 werd met de start van de scheepsoverslagdiensten bovendien een nieuwe fase ingezet in de diversificatie van de LNG-terminal. Er werden maar liefst 9 operaties uitgevoerd waarbij LNG rechtstreeks werd overgeslagen tussen twee schepen. Na de ingebruikneming van de 5e opslagtank in de loop van 2019 zal de tank als buffer dienen voor de overslag tussen twee schepen als ze niet gelijktijdig aangemeerd liggen.

Tweede laadstation voor LNG-tankwagens in gebruik. Op de LNG-terminal ging in december 2018 ook een tweede laadstation voor LNG-tankwagens in gebruik om in de toekomst de vraag vlot te kunnen blijven beantwoorden: de capaciteit neemt toe van 4000 tot 8000 laadbeurten per jaar. Het station krijgt via de Connecting Europe Facility financiële steun van de Europese Commissie.


CEF logo

Aardgas voor vervoer in de lift. Het aantal CNG-voertuigen in België steeg in 2018 met 60% tot 14.000 en het aantal CNG-tankstations nam toe tot meer dan 100. Ook LNG als scheepsbrandstof nam aan belang toe omdat in het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee strenge emissienormen gelden voor zwavel. Bovendien tikt het orderboek voor nieuwe LNG-aangedreven schepen aan en verwacht wordt dat tegen 2020 nog meer bestellingen volgen: in dat jaar worden de zwavel-emissienormen voor alle scheepstrafiek immers aanzienlijk aangescherpt.

België zet eerste stap naar groen gas voor de consument. België zag in 2018 de eerste eenheid voor de productie van biomethaan in gebruik gaan. Fluxys Belgium werkte in dat verband samen met Belgische gasfederatie gas.be en de distributienetbeheerders een systeem van groengascertificaten uit. Op die manier kunnen consumenten in België groen gas kopen net zoals dat met groene stroom het geval is.


Fluxys Belgium NV – resultaten 2018 (volgens Belgische normen): voorstel van resultaatsverdeling

Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 47,6 miljoen, tegenover € 44,7 miljoen in 2017. De stijging van het nettoresultaat in vergelijking met het vorige boekjaar heeft dezelfde oorzaken als die van de evolutie van het geconsolideerde resultaat, namelijk de stijging van de notering van lineaire obligaties (OLO) die een invloed hebben op het gereguleerde rendement, de efficiëntiewinsten, de dividendopbrengsten net als de daling van het resultaat uit niet-gereguleerde activiteiten.

Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, voorziet Fluxys Belgium om over te gaan tot een jaarlijkse uitkering van 100% van het nettoresultaat, vermeerderd met het deel van de reserves dat vrijkomt aan het ritme van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarde.

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 14 mei 2019 een brutodividend van € 1,26 bruto per aandeel voorstellen door € 9,9 miljoen van de onbeschikbare reserves vrij te maken.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 43,3 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 50,6 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

  • € 88,5 miljoen als dividenduitkering en
  • € 53,0 miljoen als over te dragen winst.

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend € 1,26 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2018. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 23 mei 2019.


Financiële vooruitzichten 2019

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de huidige tarifaire methodologie bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO). Het recurrente dividend zal in hoofdzaak blijven evolueren in functie van die drie parameters. De huidige financiële markten laten niet toe om duidelijke vooruitzichten naar voren te schuiven voor wat betreft de evolutie van de rentevoeten en dus van het rendement op de gereguleerde activiteiten.


Externe controle

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten worden doorgevoerd.


Bijlagen

RSS