Gereglementeerde informatie: resultaten eerste semester 2018

Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2018 en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium

 • Gereguleerde omzet stabile
 • Nettoresultaat: € 24,3 miljoen (eerste semester 2017: 22,9 miljoen)
 • € 52,9 miljoen investeringen, voornamelijk voor de 5de opslagtank op de LNG-terminal in Zeebrugge
 • Infrastructuur Fluxys Belgium bevestigt zijn kruispuntfunctie voor de Noordwest-Europese aardgasmarkt
 • Aardgasverbruik Belgische markt stabiel
 • Hogere activiteit op de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge
 • Eerste rechtstreekse LNG-overslag van schip naar schip
 • Energietransitie: innovatieve gastoepassingen winnen terrain Succesvolle eerste grootschalige L/H-conversie
 • Nieuwe tariefmethodologieën vanaf 2020

 

1. Financiële kerncijfers

Omzet eerste semester 2018: € 250,1 miljoen. De omzet van het eerste semester 2018 van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 250,1 miljoen, in lijn met de omzet van dezelfde periode van 2017 die € 250,7 miljoen bedroeg. De evolutie van de gereguleerde omzet wordt verklaard door de stabiliteit van alle componenten die door de gereguleerde tarieven moeten worden gedekt.

Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel. In het tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2016-2019 is een nieuw referentiekader vastgelegd voor Fluxys Belgium, met name voor de toegelaten beheersbare kosten. Door zijn exploitatiekosten te beheersen en efficiëntie-inspanningen te leveren is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om die regulatoire doelstellingen te bereiken en te kunnen genieten van stimuli.

Nog steeds lage rentevoeten beïnvloeden het nettoresultaat van de groep. De gemiddelde verwachte OLO-rente voor de periode bedraagt 0,75% ten opzichte van 0,77% in het eerste semester van 2017.

€ 52,9 miljoen investeringen. In de eerste helft van 2018 bedragen de investeringen in materiële vaste activa € 52,9 miljoen, tegenover € 36,0 miljoen tijdens dezelfde periode in 2017. Daarvan ging € 45,4 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur (voornamelijk de bouw van een vijfde tank op de LNG-terminal in Zeebrugge) en € 6,9 miljoen naar vervoersprojecten.

Invoering van IFRS-normen 9 en 15. De invoering van IFRS-norm 9 "Financiële instrumenten" en 15 "Opbrengsten uit contracten met klanten" heeft geen materiële impact op de financiële staten van de groep op 30 juni 2018. De gevolgen worden uiteengezet in de verkorte halfjaarlijkse financiële staten (zie Toelichting 1.d).

2. Markante feiten

Infrastructuur Fluxys Belgium bevestigt zijn kruispuntfunctie voor de Noordwest-Europese aardgasmarkt. De sluiting van de grootste opslagsite in het Verenigd Koninkrijk brengt mee dat belangrijke hoeveelheden aardgas vanuit opslag elders in Noordwest-Europa moeten worden aangevoerd om het winterverbruik op de Britse markt te dekken. Fluxys Belgium bevestigde in die marktconfiguratie opnieuw zijn kruispuntfunctie: in de eerste jaarhelft van 2018 vervoerde het Belgische net circa 144 TWh aardgas van grens tot grens en evenaarde daarmee het hoge volume van dezelfde periode vorig jaar.

Capaciteitsverkoop grens-tot-grensvervoer: evolutie naar kortetermijnmarkt zet door. In de capaciteitsverkoop voor het grens-tot-grensvervoer ontwikkelt de markt zich steeds verder tot een kortetermijnmarkt: voor bijkomende capaciteit en bij het aflopen van langetermijncontracten kiezen klanten bij voorkeur voor kortetermijncontracten. In oktober 2018 loopt een belangrijk pakket langetermijncontracten af en Fluxys Belgium is klaar om met een proactieve commerciële aanpak maximaal in te spelen op de kortetermijndynamiek van de markt.

Aardgasverbruik Belgische markt stabiel. De vervoerde volumes voor de Belgische markt bleven met 98 TWh nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het vervoer naar de distributienetbeheerders (54 TWh) nam toe met 4% en de afnames van de rechtstreeks aangesloten industrie (24 TWh) kende een stijging van 10%, in belangrijke mate het resultaat van een bijkomende aansluiting in de Antwerpse haven in de tweede jaarhelft van 2017. Het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas (20 TWh) daarentegen daalde met 15%: er werd beduidend meer elektriciteit ingevoerd en ook de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen nam toe.

Hogere activiteit op de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge. De scheepstrafiek voor de overslag van grote volumes LNG op de terminal in Zeebrugge nam in de eerste jaarhelft toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zo startte de terminal in mei met de nieuwe dienst om LNG rechtstreeks over te slaan tussen twee schepen. De toegenomen activiteit in de eerste jaarhelft zette zich volop door in juli en vooral in augustus, dat qua scheepstrafiek een recordmaand was voor de terminal.

Naast de overslag van grote volumes LNG biedt de terminal in Zeebrugge ook diverse diensten om in te spelen op de nieuwe markt voor kleinschalig LNG: LNG als alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens en LNG voor industriële verbruikers zonder aardgasnet in de nabijheid. Het aantal laadbeurten van kleine LNG-schepen en LNG-tankwagens bleef op hetzelfde niveau als in de eerste jaarhelft van 2017. Om in de toekomst de vraag naar laadbeurten voor LNG-tankwagens vlot te kunnen blijven beantwoorden, neemt de LNG-terminal in de herfst een tweede laadstation in gebruik. De bouw van het tweede laadstation wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie.

Geactualiseerd tariefvoorstel Fluxys LNG. De CREG heeft op 28 juni het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG goedgekeurd. In dit geactualiseerd tariefvoorstel werd voorgesteld om de tarieven voor bestaande diensten ongewijzigd te laten en werden tarieven ingevoerd voor de nieuwe diensten inzake "small-scale berthing right" en "residual storage". Dit nieuwe tariefvoorstel heeft geen impact op het vergoedingsmodel van Fluxys LNG. Het profiel van het toegekende rendement wordt geactualiseerd op basis van de gerealiseerde of te realiseren investeringen.

Innovatieve gastoepassingen winnen terrein. Aardgas heeft in vergelijking met andere fossiele energiebronnen een veel gunstiger profiel qua broeikasgasemissies (CO2) en luchtkwaliteit (fijn stof, NOx en SOx). Overschakelen van benzine, diesel, (zware) stookolie en steenkool naar aardgas levert daardoor onmiddellijk resultaten op. Met groen gas is dat net zo. Bovendien doet groen gas de uitstoot van broeikasgasemissies nog sterker dalen dan bij het overschakelen op aardgas. Groen gas is een verzamelnaam: het kan biogas of biomethaan zijn dat uit organische reststromen wordt gewonnen maar ook groene waterstof of synthetisch aardgas uit de omzetting van groene stroom.

 • Aardgas als alternatieve brandstof voor vervoer zet opmars voort. In het wegvervoer blijft aardgas als brandstof positief evolueren. Het aantal CNG-voertuigen in België nam in de eerste jaarhelft toe van 9.000 tot ruim 12.000 en het aantal CNG-tankstations steeg van 90 tot meer dan 100. Het aantal schepen in Europese wateren dat LNG als brandstof gebruikt nam eveneens verder toe en het aantal bestelde schepen op LNG bevestigt die trend voor de toekomst.
 • Biomethaan in de aardgasinfrastructuur. Fluxys Belgium werkt in de schoot van de Belgische gassector aan oplossingen waarmee lokale producenten van biomethaan vlot hun groen gas om het even waar kunnen verkopen. Wie groen gas wil kopen, kan dat binnen afzienbare tijd dus even vlot als met groene elektriciteit.
 • Industrieel power-to-gas project in de steigers. Moederbedrijf Fluxys, Eoly (onderdeel van Colruyt Group) en Parkwind hebben een samenwerking opgezet om de bouw te onderzoeken van een power-to-gas installatie op industriële schaal. Zo’n installatie zet groene stroom om in groene waterstof dat in de bestaande aardgasinfrastructuur kan worden vervoerd en opgeslagen en zo aardgas als energie voor verwarming, vervoer en de industrie koolstofarmer maakt. Het power-to-gas project wordt ondersteund door het federale Energietransitiefonds. 

Succesvolle eerste grootschalige L/H-conversie. Tussen 2024 en 2030 bouwt Nederland stapsgewijs de uitvoer van laagcalorisch aardgas naar België af. Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders zorgen daarom proactief voor de omschakeling naar hoogcalorisch aardgas van verbruikers die laagcalorisch aardgas afnemen. Na een aantal kleine conversieprojecten de afgelopen jaren werd in juni 2018 een eerste grootschalige conversie uitgevoerd. Fluxys Belgium paste zijn net aan voor de omschakeling van een aantal rechtstreeks aangesloten industriële verbruikers en een gedeelte van de distributienetten: de distributienetbeheerders Infrax, Eandis en RESA schakelden ongeveer 53.000 huishoudens en KMO’s om. Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders zijn ook klaar om de verdere conversie binnen de vooropgestelde planning te voltooien in 2029.

3. Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2018

De risico’s en onzekerheden voor de groep Fluxys Belgium hebben geen significante evolutie gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 2017 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in het jaarlijks financieel verslag 2017, p.133-142). Fluxys Belgium volgt de evolutie ervan op en neemt de gepaste maatregelen.

4. Transacties tussen verbonden partijen

De transacties tussen verbonden partijen worden uiteengezet in Toelichting 12 van de verkorte halfjaarlijkse financiële staten.


5. Financiële vooruitzichten

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de huidige tarifaire methodologie bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO).

Het recurrente dividend zal in hoofdzaak blijven evolueren in functie van die drie parameters. Op basis van de huidige financiële markten kunnen geen precieze prognoses worden gemaakt voor de evolutie van de intrestvoeten en dus van het rendement op de gereguleerde activiteiten.

Nieuwe tariefmethodologieën voor 2020-2023. In juni heeft de federale regulator CREG voor de periode 2020-2023 nieuwe tariefmethodologieën vastgelegd voor het vervoer en de opslag van aardgas en de terminalling van LNG. De nieuwe methodologieën bouwen voort op de bestaande principes die werden verfijnd en aangevuld.

 • Het systeem blijft behouden waarbij alle redelijke kosten inclusief interesten en een billijke vergoeding door de tarieven worden gedekt.
 • De berekening van de billijke vergoeding werd verfijnd om de stabiliteit ervan te verbeteren. Zo wordt de risicovrije rentevoet niet langer jaarlijks aangepast maar op voorhand vastgelegd voor de hele regulatoire periode. Ook wijzigt de regulatoire richtverhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen van 33%/67% naar 40%/60%.
 • Bovenop stimulansen gericht op kostenbeheersing wordt een beperkt pakket nieuwe stimulansen geïntroduceerd om een aantal prestaties van de onderneming op te volgen en te sturen. Het gedeelte van de gerealiseerde kostenbesparingen dat toekomt aan de onderneming werd aangepast en brengt mee dat de mogelijke opbrengsten daarvan beperkter zullen zijn.

6. Externe controle

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen elementen naar voren heeft gebracht die het nodig zouden maken de boekhoudkundige informatie in dit persbericht en het bijhorende halfjaarverslag beduidend aan te passen.

Halfjaarlijks financieel verslag beschikbaar

Het halfjaarlijks financieel verslag van Fluxys Belgium met de verkorte financiële staten is beschikbaar.

RSS