Gereglementeerde informatie: resultaten 2017

Persberichten – gereglementeerde info
 • Gereguleerde omzet blijft constant
 • Nettowinst stijgt met € 21,8 miljoen, waarvan € 16,2 miljoen voortvloeit uit een eenmalig effect van de belastinghervorming
 • Belastinghervorming heeft gunstig effect op de toekomstige tarieven maar geen impact op het uit te keren dividend
 • Fluxys Belgium stelt aan de algemene vergadering van 8 mei 2018 een dividend voor van €1,23 bruto per aandeel
 • Succesvolle langetermijn obligatie-uitgifte van € 350 miljoen
 • Investeringen: € 83,4 miljoen, voornamelijk voor de bouw van de vijfde tank op de LNG-terminal in Zeebrugge
 • Belgisch net sleutelrol als aardgaskruispunt: vervoerde volumes van grens tot grens +20%
 • Gascentrales sleutelrol in bevoorradingszekerheid elektriciteit
 • Belgische gashandel gaat door op positief elan
 • Daling vervoerstarieven van circa 7,5% in 2018
 • Aardgas als brandstof voor vervoer trekt verder aan

Download het persbericht in pdf

1. Financiële kerncijfers

Omzet in 2017: € 510,5 miljoen.

De omzet van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 510,5 miljoen in 2017, stabiel in vergelijking met € 509,5 miljoen tijdens dezelfde periode in 2016. In overeenstemming met de regulering is deze stabiele gereguleerde omzet hoofdzakelijk te verklaren door de daling van de bedrijfskosten die de stijging van het door de regulering toegelaten rendement compenseert.


Nog steeds lage rentevoeten beïnvloeden het nettoresultaat van de groep.

Het merendeel van de activiteiten van de groep Fluxys Belgium is gereguleerd. Hun resultaat wordt bepaald op basis van verschillende regulatoire parameters, waaronder het geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de OLO-rentevoeten.

De gemiddelde OLO-rentevoet van 2017 bedroeg 0,74%, ten opzichte van 0,49% in 2016. Die stijging heeft een positieve invloed op het gereguleerd rendement op het geïnvesteerde kapitaal en dus ook op het jaarresultaat van 2017, net als de stijging van het resultaat uit niet-gereguleerde activiteiten. Samen hebben ze een impact van € 5,5 miljoen.

De hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting heeft een eenmalige impact van € 16,2 miljoen op uitgestelde belastingen die in het verleden werden opgenomen. Die stijging heeft echter geen impact op het uit te keren resultaat en dividend. Het niveau van belastingen is immers geen element in de berekening van het door de regulering toegelaten rendement voor de aandeelhouders. De belastinghervorming heeft daarentegen wel een positieve impact op de toekomstige tarieven: door de lagere belastingvoeten vanaf 2020 zal Fluxys Belgium in verhouding minder belastingen betalen en daardoor dalen de kosten die door de tarieven moeten worden gedekt.

Het nettoresultaat in 2017 bedraagt € 70,3 miljoen, een stijging van € 21,8 miljoen in vergelijking met dezelfde periode in 2016 (€ 48,5 miljoen).


€ 83,4 miljoen investeringen.

In 2017 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa € 83,4 miljoen, tegenover € 139,2 miljoen in 2016. Daarvan ging € 64,8 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur (voornamelijk de bouw van een vijfde tank op de LNG-terminal in Zeebrugge) en € 16,8 miljoen naar vervoersprojecten.


2. Markante feiten

Vervoerde volumes van grens tot grens: +20%.

Het wegvallen van de grootste opslagsite in het Verenigd Koninkrijk brengt belangrijke verschuivingen mee in de flexibiliteitsleveringen op de Noordwest-Europese markt. In die marktsituatie toonde het Belgisch net eens te meer zijn sleutelrol als gaskruispunt: de vervoerde volumes van grens-tot-grens stegen met 20%.


Gascentrales sleutelrol in bevoorradingszekerheid elektriciteit.

De vervoerde volumes voor het verbruik in België namen lichtjes toe (+1,4%). Door de zachtere temperaturen in vergelijking met 2016 daalden de afnames door de distributie (-1,2%) maar de industrie tekende een forse stijging op (+5,1%) en ook de elektriciteitscentrales namen meer af (+3,4%). Daarmee toonden de elektriciteitscentrales in 2017 in de praktijk opnieuw aan dat ze de onmisbare partner zijn van hernieuwbare stroomproductie omdat ze door hun flexibiliteit back-up bieden als er te weinig wind of zon is. Ze zorgden ook voor bevoorradingszekerheid in elektriciteit toen in het eerste en laatste kwartaal en in april en mei andere productie-eenheden onbeschikbaar waren.


Belgische gashandel gaat door op positief elan.

De verhandelde volumes op de Belgische gashandelsplaats ZTP namen in 2017 toe met bijna 10% tot 1008 TWh. Daarmee werd voor het eerst de kaap van 1000 TWh overschreden, ruim 5 keer het jaarverbruik van België. De notionele handel op ZTP ging in 2017 verder op zijn sterk groeipad van de voorbije jaren: de verhandelde volumes stegen met 46% en in december werd een nieuw dagrecord opgetekend van 1,4 TWh.


Daling vervoerstarieven van circa 7,5% in 2018.

Sinds 1 januari 2018 zijn de tarieven voor het vervoer van aardgas gedaald. De tariefdaling is het resultaat van de aanhoudende efficiëntie-inspanningen van Fluxys Belgium en van de lage rentevoeten. Die twee elementen hebben ertoe geleid dat Fluxys Belgium en de federale energieregulator CREG in 2017 de regulatoir voorziene procedure hebben afgewikkeld voor het verlagen van de aardgasvervoerstarieven voor de periode 2018-2019. Bovenop de daling van de tarieven werden de tarieven op 1 januari 2018 ook niet geïndexeerd: beide elementen samen deden de vervoerstarieven dalen met circa 7,5%.


Grote stap in de ontwikkeling van LNG als scheepsbrandstof.

Met de ingebruikneming eind 2016 van de tweede steiger op de LNG-terminal in Zeebrugge werd opnieuw een grote stap gezet in de ontwikkeling van vloeibaar aardgas (LNG) als scheepsbrandstof. Dankzij de tweede steiger kan de terminal nu ook kleine LNG-bunkerschepen ontvangen. Die komen LNG laden om andere schepen te bevoorraden die LNG als brandstof gebruiken. Aan de tweede steiger komt geregeld de ENGIE Zeebrugge laden, een LNG-bunkerschip waarin moederbedrijf Fluxys partner is en dat Zeebrugge als thuishaven heeft. De terminal kan met de tweede steiger voortaan ook flexibel inspelen op de vraag naar gelijktijdige of dicht op elkaar volgende aanmeerbeurten.


Aantal CNG-voertuigen en –tankstations blijft in stijgende lijn.

In 2017 maakte het aantal CNG-voertuigen opnieuw een opmerkelijke stijging van 5.400 naar 9.000. Ook ging gemiddeld meer dan 1 CNG-tankstation per maand open: hun aantal steeg van 74 naar 90.


Succesvolle langetermijn obligatie-uitgifte van € 350 miljoen.

Voor de herfinanciering van een lening die vervalt in mei 2018 speelde Fluxys Belgium in op de sterke interesse van investeerders in de nazomermaanden met een obligatie-uitgifte in twee schijven:
een schijf van € 300 miljoen op 10 jaar met een coupon van 1,75% (87 bp boven midswap) die in oktober 2027 vervalt,
een schijf van € 50 miljoen op 15 jaar met een coupon van 2,375% (105 bp boven midswap) die in oktober 2032 vervalt.
Het succes van de uitgifte bevestigt opnieuw het vertrouwen van de Europese institutionele investeerders in de kredietwaardigheid van Fluxys Belgium en de sleutelrol van het Belgische aardgasnet als kruispunt in Noordwest-Europa.


3. Fluxys Belgium NV – resultaten 2017 (volgens Belgische normen): voorstel van resultaatsverdeling

Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 44,7 miljoen, tegenover € 33,7 miljoen in 2016.

De stijging van het nettoresultaat in vergelijking met het vorige boekjaar heeft dezelfde oorzaken als die van de evolutie van het geconsolideerde resultaat, namelijk de stijging van de notering van lineaire obligaties (OLO) die een invloed hebben op het gereguleerde rendement, net als de stijging van het resultaat uit niet-gereguleerde activiteiten, inclusief de dividendopbrengsten. De belastinghervorming heeft geen impact op de resultaten van het huidige boekjaar volgens Belgische normen.

Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, voorziet Fluxys Belgium om over te gaan tot een jaarlijkse uitkering van 100% van het nettoresultaat, vermeerderd met het deel van de reserves dat vrijkomt aan het ritme van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarde.

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 8 mei 2018 een brutodividend van € 1,23 per aandeel voorstellen door € 9,9 miljoen van de onbeschikbare reserves vrij te maken.

Rekening houdende met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 33,6 miljoen en een onttrekking aan de reserves van € 51,4 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:

 • € 86,4 miljoen als dividenduitkering en
 • € 43,3 miljoen als over te dragen winst.

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend € 1,23 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2017. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 17 mei 2018.


4. Financiële vooruitzichten 2018

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de huidige tarifaire methodologie bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO). Het recurrente dividend zal in hoofdzaak blijven evolueren in functie van die drie parameters. De huidige financiële markten laten niet toe om duidelijke vooruitzichten naar voren te schuiven voor wat betreft de evolutie van de rentevoeten en dus van het rendement op de gereguleerde activiteiten.


5. Externe controle

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten worden doorgevoerd.


6. Bijlagen

Download de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, het mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht in pdf

Financiële info

RSS