Het aankoopbeleid van Fluxys

  Krachtlijnen van het aankoopbeleid

  Fluxys’ aankoopbeleid steunt op de volgende krachtlijnen:

  • het ontwikkelen van transparante en duurzame relaties met contractanten en interne klanten,
  • het zoeken naar synergie door het delen van kennis, het doorgeven van knowhow en het uitwisselen van ervaringen,
  • het verzekeren van de rendabiliteit en het garanderen van de continuïteit van de onderneming door te zoeken naar het beste evenwicht tussen veiligheid, betrouwbaarheid en kosten,
  • het streven naar een optimaal resultaat door bij voorkeur raamovereenkomsten of Service Level Agreements af te sluiten met contractanten,
  • het naleven van efficiënte werkprocedures waarin competentie, deskundigheid, nauwkeurigheid, vooruitziendheid maar ook vernieuwing centraal staan,
  • het naleven van de Europese en Belgische regelgeving,
  • het zoeken naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening,
  • het kiezen van milieubewuste oplossingen in economisch aanvaardbare omstandigheden.

  Openstelling van opdrachten en aanbestedingen

  Fluxys stelt opdrachten systematisch open door potentiële contractanten in concurrentie te stellen. Het openstellen van opdrachten en het aangaan van verbintenissen gebeurt volgens de Belgische en Europese regelgeving, vooral inzake concurrentie bij aanbestedingen van werken, leveringen en diensten voor ondernemingen uit de energiesector.

  Voor Europese aanbestedingsprocedures heeft Fluxys gekozen voor:

  • het kwalificatiesysteem voor de standaardiseerbare opdrachten voor werken, leveringen en diensten met een repetitief karakter,
  • de onderhandelingsprocedure voor de andere opdrachten.

  Keuze van de contractanten

  Fluxys waakt erover om contractanten op gelijke voet te behandelen:

  • door hetzelfde niveau van informatie aan iedereen te verspreiden,
  • door contractanten te selecteren op basis van objectieve criteria.

  Bij gelijke kwaliteit en behoudens een rechtvaardiging op het vlak van termijnen, standaardisering en veiligheid, wordt de keuze van de contractant door het financiële criterium geleid.

  Vertrouwelijkheid

  Iedereen die bij het aankoopproces betrokken is, is gehouden aan de deontologie van Fluxys op het gebied van aankopen en alle regels die daaruit voortvloeien. Meer bepaald wordt er geen informatie verspreid die de prijsbepaling of toewijzing van een opdracht zou kunnen beïnvloeden en wordt elk risico op beïnvloeding vermeden. De medewerkers van Fluxys ontvangen ook geen geschenken en bieden geen geschenken aan die de onafhankelijkheid van de partijen in de aankoopprocedure in gevaar zou kunnen brengen.

  Transparantie

  De aankoopdienst van Fluxys bezorgt alle potentiële leveranciers voor een bepaalde opdracht zo veel mogelijk informatie zodat ze offertes van hoge kwaliteit kunnen opmaken.

  Evaluatie van contractanten

  Fluxys heeft een systeem ontwikkeld waarmee contractanten op regelmatige basis worden geëvalueerd. Het systeem wordt hoofdzakelijk toegepast voor contracten in het kader van investeringsprojecten.

  Het evaluatiesysteem van Fluxys is gebaseerd op de volgende (niet-limitatieve) lijst van criteria:

  • veiligheid,
  • conformiteit met het lastenboek en de specificaties,
  • economische en financiële soliditeit van de onderneming,
  • leveringstermijn,
  • prijsniveau,
  • conformiteit met de contractuele voorwaarden.