Bouwen aan de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België: coöperatief commercieel proces

  Krachten bundelen

  De ontwikkeling van de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België vraagt vele jaren van nauwgezette planning, ontwerp, ombouw of nieuwbouw. We willen de markt zo goed mogelijk faciliteren en zijn daarom gestart met een coöperatief commercieel proces. We willen daarin de krachten bundelen met de industrie en andere stakeholders om ervoor te zorgen dat de vereiste capaciteiten beschikbaar worden zoals nodig en met voldoende schaalvoordeel. Tegelijk zien we erop toe dat de infrastructuurontwikkeling gecoördineerd verloopt met een coherente langetermijnplanning tegen 2050.

  1. Infosessie

  Mogelijke gebruikers van de waterstof- en CO2-infrastructuur werden uitgenodigd op onze infosessie op 26/01/2021. Tijdens de sessie hebben we de grote lijnen van onze aanpak, het commerciële proces en de technische oriënteringen uiteengezet.

  Download de presentatie van de infosessie (PDF 1MB)

  Bekijk de opname van de infosessie

  Download de Q&A van de infosessie (PDF 216KB)

  Download de kwaliteitsspecificatievoorstellen voor waterstof en CO2 (PDF 128KB)

  2. Informatieronde: vragenlijst

  We vroegen mogelijke gebruikers van de waterstof- en/of CO2-infrastructuur om een vragenlijst in te vullen. Met de informatie uit de vragenlijst kunnen we een duidelijk overzicht krijgen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren.

  De input uit de antwoorden is ons instrument om een duidelijk overzicht te ontwikkelen van de manier waarop de marktbehoeften geografisch en in de tijd evolueren. Uitgaande van de antwoorden konden we ook bilaterale gesprekken aanknopen met deelnemers en technische oriëntaties bespreken.

  Ga naar de online vragenlijst

  Download de vragenlijst (PDF 205KB)

  Niet-bindende vragenlijst. De vragenlijst is niet-bindend: door de vragenlijst in te vullen verbindt uw bedrijf zich op geen enkele manier tot toekomstige diensten van Fluxys Belgium.

  Geheimhoudingsovereenkomst. Alle informatie die u met ons deelt via de vragenlijst wordt als vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de geheimhoudingsovereenkomst hieronder. Wilt u die geheimhoudingsovereenkomst formaliseren, dan hoeft u het document alleen maar in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar info.hydrogen-carbon-transport@fluxys.com voordat u de vragenlijst invult.

  Download de geheimhoudingsovereenkomst (DOC 44KB)

  3. Verzamelen en bundelen

  Dit is het consolideren en bundelen van de verzamelde resultaten via de antwoorden uit de informatieronde. Bilaterale uitwisselingen met de marktspelers hebben ons geholpen ons begrip van de marktbehoeften te vergroten.

  U kunt uw vragenlijst van de informatieronde nog altijd invullen mocht u dat nog niet hebben gedaan of als uw intern proces nog loopt. We zullen de antwoorden integreren naarmate ze binnenkomen en zo het in kaart brengen van de infrastructuur blijven verfijnen.

  4. Feedback naar de markt

  Het volume, de kwaliteit en de representativiteit van de gegevens uit het informatierondeproces bieden een stevige basis om de volgende stap te zetten.

  Lees hier onze algemene feedback naar de markt

  5. Vraag en aanbod samenbrengen

  Waterstofmarkt: wederzijdse contacten tussen deelnemers faciliteren

  Uitgaande van de verzamelde gegevens benaderen we nu deelnemers om hen de mogelijkheid te bieden onderling contact te nemen om hun vraag en aanbod met elkaar overeen te stemmen. Dit proces ondersteunt de deelnemers ook bij hun projectontwikkeling en laat ruimte om ook met Fluxys verder te overleggen. We zijn in deze fase in de regio’s Antwerpen, Gent, Henegouwen, Luik en Limburg. In de regio Zeebrugge verkennen we verder de opties om lokaal aanbod en invoer uit het verre buitenland te integreren.

  CO2-markt: opties voor uitvoerroutes

  Uitgaande van de verzamelde gegevens benaderen we nu deelnemers in alle initieel geïdentificeerde clusters met onze feedback. Ter ondersteuning van hun projectontwikkeling houdt de feedback ook in dat we de mogelijke opties voor CO2-uitvoerroutes en de daaraan verbonden tariefmarges overlopen.

  Volgende stappen

  Het resultaat van de uitwisselingen tussen deelnemers en Fluxys zal de infrastructuuropties bevestigen die nodig zijn om hun behoeften in te vullen. De vereiste infrastructuuropties en de bijbehorende capaciteitstarieven vormen het voorwerp van de daaropvolgende stap, het open season proces. Elke open season zal voortvloeien uit de volumes van vraag en aanbod die de deelnemers onderling zijn overeengekomen in de voorafgaande stap. Het open season proces, op zijn beurt, heeft als doel tot capaciteitsovereenkomsten met de markt te komen om op die basis onze infrastructuur om te vormen.