Verklarende woordenlijst

Your point of contact

Relevantie van de gepubliceerde financiële ratio’s

De Fluxys groep beoordeelt voortdurend haar financiële sterkte, in het bijzonder aan de hand van de volgende financiële ratio's:

  • Solvabiliteit: de verhouding tussen de netto financiële schuld en de som van het eigen vermogen en de netto financiële schuld, laat toe de sterkte van de financiële structuur van de Fluxys Belgium-groep te benadrukken.
  • Interestdekking: de verhouding tussen FFO, vóór interestlasten, en de interestlasten geeft het vermogen weer van de groep om haar interestlasten te dekken via haar operationele activiteiten.
  • Netto financiële schuld / Uitgebreide RAB: het doel van deze ratio is weer te geven welk deel van de uitgebreide RAB gefinancierd wordt door externe schuld.
  • FFO / Netto financiële schuld: het doel van deze ratio is het vermogen van de groep weer te geven om de schulden terug te betalen op basis van de kasstromen gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten.
  • RCF / Netto financiële schuld: het doel van deze ratio is om het vermogen van de groep weer te geven om de schulden terug te betalen op basis van de kasstromen gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten na betaling van de dividenden.

 

Definitie van de indicatoren

Sommige indicatoren zijn dit jaar gewijzigd of bijgevoegd om de financiële ratio’s in lijn te brengen met de verwachtingen van externe investeerders. Ook de berekeningswijze is in lijn gebracht met deze verwachtingen (EBIT en EBITDA).

Andere investeringen in materiële vaste activa niet in de RAB
Het gemiddelde van de gecumuleerde investeringen in de uitbreidingen van de LNG-terminal van Zeebrugge en in de niet aan de regulering onderworpen activiteiten.

Netto financieringskosten
Interestlasten na aftrek van financiële opbrengsten uit leasingovereenkomsten, rente op geldbeleggingen en kasequivalenten en andere ontvangen interesten, uitgezonderd intresten op regulatoire activa.

Interestlasten
Rentekosten op schulden na aftrek van de interesten op regulatoire passiva.

EBIT
Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

EBITDA
Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

Netto financiële schuld
Rentedragende verplichtingen na aftrek van de regulatoire schulden, de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn.

FFO
Funds from Operations of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, buiten bewegingen van de regulatoire activa en passiva, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan de dividenden ontvangen van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd, na aftrek van netto financieringskosten en verschuldigde belastingen.

RAB
Average Regulated Asset Base of gemiddelde van het jaar van de waarde van de gereguleerde activa.

Uitgebreide RAB
Totaal van de RAB en andere investeringen in materiële vaste activa niet in de RAB.

RCF
Retained Cash-Flow of FFO na aftrek van betaalde dividenden.

WACC
Weighted Average Cost of Capital of gewogen gemiddelde kost van kapitaal.

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2018 31.12.2017
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 237.564 240.295
Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 381.567 419.367
Netto toevoegingen aan de voorzieningen -7.960 -6.400
Waardeverminderingen 448 -831
Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode 16.587 15.294
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 9
EBITDA 628.206 667.734

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2018 31.12.2017
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 237.564 240.295
Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode 16.587 15.294
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 9
EBIT 254.151 255.598

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2018 31.12.2017
Financiële opbrengsten uit leasingovereenkomsten 0 0
Rente op geldbeleggingen en kasequivalenten aan de reële waarde via de winst- en verliesrekening 6.973 7.801
Andere interesten 8.190 6.652
Rentekosten op schulden -67.246 -81.069
Interesten op regulatoire activa en passiva 1.433 862
Netto financieringskosten -50,650 -65.754

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2018 31.12.2017
Rentelasten op schulden -67,246 -81.069
Interesten op regulatoire passiva 1.433 1.907
Interestlasten -65.813 -79.162

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2018 31.12.2017
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 237.564 240.295
Bedrijfsopbrengsten – Bewegingen van de regulatoire activa en passiva 49.928 58.302
Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 381.567 419.367
Netto toevoegingen aan de voorzieningen -7.960 -6.400
Waardeverminderingen 448 -831
Instromen met betrekking tot ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 13.952 148
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 9
Netto financieringskosten -50.650 -65.754
Verschuldigde belastingen -94.388 -113.262
FFO 530.461 531.874

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2018 31.12.2017
FFO 530.461 531.874
Betaalde dividenden -174.838 -199.385
RCF 355.623 332.489

 


Geconsolideerde balans Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2018 31.12.2017
Langlopende rentedragende verplichtingen 3.330.377 2.723.882
Kortlopende rentedragende verplichtingen 370.643 637.257
Verleende garanties 537.450 -0
Overige financieringen (kortlopende) -30.097 -20.361
Overige financieringen (langlopende) -95.343 -157.538
Overige schulden (kortlopende) -95.367 -57.918
Overige schulden (langlopende) -407.319 -352.055
Langlopende leningen -99.957 -110.673
Geldbeleggingen (75%) -202.661 -122.022
Geldbeleggingen (75%) -222.419 -199.251
Overige financiële activa (75%) -56.735 -60.819
Netto financiële schuld 3.028.572 2.280.502
X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK