Verklarende woordenlijst

Relevantie van de gepubliceerde financiële ratio’s

De Fluxys groep beoordeelt voortdurend haar financiële sterkte, in het bijzonder aan de hand van de volgende financiële ratio's:

  • Solvabiliteit: de verhouding tussen de netto financiële schuld en de som van het eigen vermogen en de netto financiële schuld, laat toe de sterkte van de financiële structuur van de Fluxys Belgium-groep te benadrukken.
  • Interestdekking: de verhouding tussen FFO, vóór interestlasten, en de interestlasten geeft het vermogen weer van de groep om haar interestlasten te dekken via haar operationele activiteiten.
  • Netto financiële schuld / Uitgebreide RAB: het doel van deze ratio is weer te geven welk deel van de uitgebreide RAB gefinancierd wordt door externe schuld.
  • FFO / Netto financiële schuld: het doel van deze ratio is het vermogen van de groep weer te geven om de schulden terug te betalen op basis van de kasstromen gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten.
  • RCF / Netto financiële schuld: het doel van deze ratio is om het vermogen van de groep weer te geven om de schulden terug te betalen op basis van de kasstromen gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten na betaling van de dividenden.

 

Definitie van de indicatoren

Sommige indicatoren zijn dit jaar gewijzigd of bijgevoegd om de financiële ratio’s in lijn te brengen met de verwachtingen van externe investeerders. Ook de berekeningswijze is in lijn gebracht met deze verwachtingen (EBIT en EBITDA).

Andere investeringen in materiële vaste activa niet in de RAB
Het gemiddelde van de gecumuleerde investeringen in de uitbreidingen van de LNG-terminal van Zeebrugge en in de niet aan de regulering onderworpen activiteiten.

Netto financieringskosten
Interestlasten na aftrek van financiële opbrengsten uit leasingovereenkomsten, rente op geldbeleggingen en kasequivalenten en andere ontvangen interesten, uitgezonderd intresten op regulatoire activa.

Interestlasten
Rentekosten op schulden na aftrek van de interesten op regulatoire passiva.

EBIT
Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

EBITDA
Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

Netto financiële schuld
Rentedragende verplichtingen na aftrek van de regulatoire schulden, de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn.

FFO
Funds from Operations of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, buiten bewegingen van de regulatoire activa en passiva, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan de dividenden ontvangen van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd, na aftrek van netto financieringskosten en verschuldigde belastingen.

RAB
Average Regulated Asset Base of gemiddelde van het jaar van de waarde van de gereguleerde activa.

Uitgebreide RAB
Totaal van de RAB en andere investeringen in materiële vaste activa niet in de RAB.

RCF
Retained Cash-Flow of FFO na aftrek van betaalde dividenden.

WACC
Weighted Average Cost of Capital of gewogen gemiddelde kost van kapitaal.

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2017 31.12.2016
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 240.295 256.274
Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 419.367 424.435
Netto toevoegingen aan de voorzieningen -6.400 -5.882
Waardeverminderingen -831 -2.009
Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode 15.294 -4.711
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 9 9
EBITDA 667.734 668.116

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2017 31.12.2016
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 240.295 256.274
Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode 15.294 -4.711
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 9 9
EBIT 255.598 251.572

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2017 31.12.2016
Financiële opbrengsten uit leasingovereenkomsten 0 0
Rente op geldbeleggingen en kasequivalenten aan de reële waarde via de winst- en verliesrekening 7.801 7.520
Andere interesten 6.652 4.277
Rentekosten op schulden -81.069 -98.723
Interesten op regulatoire activa en passiva 862 1.549
Netto financieringskosten -65.754 -85.377

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2017 31.12.2016
Rentelasten op schulden -81.069 -98.723
Interesten op regulatoire passiva 1.907 2.868
Interestlasten -79.162 -95.855

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2017 31.12.2016
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 240.295 256.274
Bedrijfsopbrengsten – Bewegingen van de regulatoire activa en passiva 58.302 42.938
Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 419.367 424.435
Netto toevoegingen aan de voorzieningen -6.400 -5.882
Waardeverminderingen -831 -2,009
Instromen met betrekking tot ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 148 9,444
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 9 9
Netto financieringskosten -65.754 -85.377
Verschuldigde belastingen -113.262 -117.613
FFO 531.874 522.219

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2017 31.12.2016
FFO 531.874 522.219
Betaalde dividenden -199.385 -207.979
RCF 332.489 314.240

 

Geconsolideerde balans Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2017 31.12.2016
Langlopende rentedragende verplichtingen 2.723.882 2.603.921
Kortlopende rentedragende verplichtingen 637.257 573.267
Overige financieringen (kortlopende) -20.361 -4.423
Overige financieringen (langlopende) -157.538 -102.953
Overige schulden (kortlopende) -57.918 -34.138
Overige schulden (langlopende) -352.055 -399.675
Langlopende leningen -110.673 -119.953
Geldbeleggingen (75%) -122.022 -79.011
Geldbeleggingen (75%) -199.251 -210.063
Overige financiële activa (75%) -60.819 -42.701
Netto financiële schuld 2.280.502 2.184.271
X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK