Verklarende woordenlijst

Your point of contact

Relevantie van de gepubliceerde financiële ratio’s

De Fluxys groep beoordeelt voortdurend zijn financiële sterkte, in het bijzonder aan de hand van de volgende financiële ratio's:

  • Solvabiliteit: de verhouding tussen de netto financiële schuld en de som van het eigen vermogen en de netto financiële schuld, laat toe de sterkte van de financiële structuur van de Fluxys groep te benadrukken.
  • Interestdekking: de verhouding tussen FFO, vóór interestlasten, en de interestlasten geeft het vermogen weer van de groep om haar interestlasten te dekken via haar operationele activiteiten.
  • Netto financiële schuld / Uitgebreide RAB: het doel van deze ratio is weer te geven welk deel van de uitgebreide RAB gefinancierd wordt door externe schuld.
  • FFO / Netto financiële schuld: het doel van deze ratio is het vermogen van de groep weer te geven om de schulden terug te betalen op basis van de kasstromen gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten.
  • RCF / Netto financiële schuld: het doel van deze ratio is om het vermogen van de groep weer te geven om de schulden terug te betalen op basis van de kasstromen gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten na betaling van de dividenden.

 

Definitie van de indicatoren

Andere investeringen in materiële vaste activa niet in de RAB
Het gemiddelde van de gecumuleerde investeringen in de uitbreidingen van de LNG-terminal van Zeebrugge en in de niet aan de regulering onderworpen activiteiten.

Netto financieringskosten
Interestlasten na aftrek van financiële opbrengsten uit leasingovereenkomsten, rente op geldbeleggingen en kasequivalenten en andere ontvangen interesten, uitgezonderd intresten op regulatoire activa.

Interestlasten
Rentekosten op schulden (met inbegrip van rentekosten op leaseschulden) na aftrek van de interesten op regulatoire verplichtingen.

EBIT
Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

EBITDA
Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.

Netto financiële schuld
Rentedragende verplichtingen en verleende garanties na aftrek van de regulatoire verplichtingen, de langlopende leningen verbonden aan schulden, de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering en 75% van de geldmiddelen, kasequivalenten en geldbeleggingen op lange en korte termijn.

FFO
Funds from Operations of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, buiten bewegingen van de regulatoire activa en verplichtingen, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan de dividenden ontvangen van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd, na aftrek van netto financieringskosten en verschuldigde belastingen.

RAB
Average Regulated Asset Base of gemiddelde van het jaar van de waarde van de gereguleerde activa.

Uitgebreide RAB
Totaal van de RAB en andere investeringen in materiële vaste activa buiten de RAB.

RCF
Retained Cash-Flow of FFO na aftrek van betaalde dividenden.

 

Berekeningen

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2019 31.12.2018
herwerkt
Toelichting
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 346.401 238.097 4
Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 401.163 382.676 4.3.5
Netto toevoegingen aan de voorzieningen -7.625 -7.960 4.3.5
Waardeverminderingen 568 448 4.3.5
Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode 3.767 19.868 4.6
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 0 4.4.2
EBITDA 744.274 633.129  

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2019 31.12.2018
herwerkt
Toelichting
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 346.401 238.097 4
Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode 3.767 19.868 4.6
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 0 4.4.2
EBIT 350.168 257.965  

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2019 31.12.2018
herwerkt
Toelichting
Financiële opbrengsten uit leasingovereenkomsten 0 0  
Rente op geldbeleggingen en kasequivalenten aan de reële waarde via de winst- en verliesrekening 7.206 6.973 4.4.2
Andere interesten 1.115 8.190 4.4.2
Rentekosten op schulden -59.906 -61.247 4.5
Rentelasten op leaseschulden -8.372 -5.999 4.5
Interesten op regulatoire activa en passiva 529 1.433  
Netto financieringskosten -59.428 -50,650  

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2019 31.12.2018
herwerkt
Toelichting
Rentelasten op schulden -59.906 -61.247 4.5
Rentelasten op leaseschulden -8.372 -5.999 4.5
Interesten op regulatoire activa en passiva 529 1.433  
Interestlasten -67.132 -65.813  

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2019 31.12.2018
herwerkt
Toelichting
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 346.401 238.097 4
Bedrijfsopbrengsten – Bewegingen van de regulatoire activa en passiva -4.377 49.928  
Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 401.163 382.676 4.3.5
Netto toevoegingen aan de voorzieningen -7.625 -7.960 4.3.5
Waardeverminderingen 568 448 4.3.5
Ontvangsten met betrekking tot ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 0 13.952  
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 0 4.4.2
Netto financieringskosten -59.428 -50.650  
Verschuldigde belastingen -92.253 -94.388 4.7
FFO 584.449 532.103  

 


Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2019 31.12.2018
herwerkt
Toelichting
FFO 584.449 532.103  
Uitgekeerde dividenden -172.854 -174.838  
RCF 411.595 357.265  

 


Geconsolideerde balans Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2019 31.12.2018
herwerkt
Toelichting
Langlopende rentedragende verplichtingen 3.318.201 3.330.377 5.13
Kortlopende rentedragende verplichtingen 238.738 370.643 5.13
Verleende garanties 549.312 537.450 7.7
Overige financieringen (kortlopende) -12.554 -30.097 6
Overige financieringen (langlopende) -82.789 -95.343 6
Overige schulden (kortlopende) -100.701 -95.367 6
Overige schulden (langlopende) -410.249 -407.319 6
Langlopende leningen -87.379 -99.957 5.7
Termijnbeleggingen (75%) -137.223 -202.661 5.10
Geldmiddelen en kasequivalenten (75%) -122.833 -222.419 5.10
Overige financiële activa (75%) -65.576 -56.735 6
Netto financiële schuld 3.086.947 3.028.572  

 


Geconsolideerde balans Fluxys NV in duizenden euro's
31.12.2019 31.12.2018
herwerkt
Toelichting
Vervoer 2.939,7 2.874,1
Vervoer - Fluxys Belgium 2.125,3 2.194,1
Vervoer - Fluxys TENP 7,1 14,1
Vervoer – TENP 260,5 248,1
Vervoer - Fluxys Deutschland 546,8 417,8
Opslag 239,7 246,1
LNG-terminalling 314,4 324,6
RAB (in miljoenen euro’s) 3.493,8 3.444,8  
Andere investeringen in materiële vaste activa buiten de RAB 3.029,9 3.111,8
Uitgebreide RAB (in miljoenen euro’s) 6.523,7 6.556,6  

In België wordt de Regulated Asset Base (RAB) bepaald op basis van de gemiddelde boekhoudkundige waarde van de vaste activa van de periode aan dewelke hoofdzakelijk de gecumuleerde afschrijving op de herwaarderingsmeerwaarde worden toegevoegd. De berekening is in overeenstemming met de tarifaire methodologie gepubliceerd door de CREG.