Inspiratie voor lokale overheden

Groen Gas

Een bijkomende hernieuwbare energiebron

Groen gas is een bijkomende hernieuwbare energiebron naast wind en zon. Met meer groen gas versterken we de duurzaamheid van de energie die we verbruiken.

Biogas is één van de belangrijkste vormen van groen gas. Het wordt onder andere gewonnen uit organisch afval zoals landbouw- en voedselafval of vuilvracht afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Biogas kan ter plaatse meteen worden gebruikt in een waaier van toepassingen. Maar het kan ook worden opgezuiverd tot biomethaan.

Biomethaan heeft het voordeel dat het in de bestaande gasinfrastructuur kan worden vervoerd en opgeslagen. Dan kunnen alle verbruikers er net zoals met aardgas mee verwarmen, rijden, elektriciteit produceren of in industriële processen gebruiken.

Fluxys Belgium werkte samen met Belgische gasfederatie gas.be en de distributienetbeheerders een systeem van groengascertificaten uit. Op die manier kunnen consumenten in België groen gas kopen net zoals dat met groene stroom het geval is.

Biogas en biomethaan: meer dan 70% minder broeikasgas

In essentie komt de productie van biogas en biomethaan erop neer om het uit de ontbinding van afval op te vangen. Door het opgevangen methaan als brandstof te gebruiken, daalt de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk: de CO2 uit de verbranding van methaan heeft een beduidend lager broeikasgaseffect dan het methaan dat anders in de atmosfeer zou terechtgekomen zijn. De Europese Commissie becijfert dat de inzet van biogas op die manier de reductie van broeikasgassen met meer dan 70% verlaagt.

 


Onderbenut lokaal potentieel

In vergelijking met onze buurlanden staat de productie van biogas en biomethaan in België nog in de kinderschoenen maar het potentieel is aanzienlijk. Er is in ons land dus nog een ruime marge om het aandeel biogas en biomethaan uit te breiden. Lokale overheden kunnen daarbij een belangrijke faciliterende rol spelen.

 

Voordelen van biogas voor de lokale overheden

Overschakelen van diesel of stookolie naar aardgas leidt onmiddellijk tot een verbetering van de luchtkwaliteit. Gebruik van biogas en biomethaan doet de uitstoot van broeikasgasemissies echter nog sterker dalen.

De productie van biogas en biomethaan vormt ook een bron van inkomsten voor de lokale landbouw en past volledig in de overgang naar een kringloopeconomie waarin reststromen optimaal worden hergebruikt.

 

Wat kunnen lokale overheden concreet doen?

 1. De productie van biogas en biomethaan aanmoedigen en faciliteren in samenspraak met de lokale landbouwers, afvalverwerkers en rioolwaterzuiveringsinstallaties
 2. Het vergunningsproces en de financieringsmechanismen voor de uitbouw en de ontwikkeling van biogas en biomethaan faciliteren
 3. Gemeenschappelijke initiatieven voor de uitbouw van biogas en biomethaan coördineren met naburige gemeentes
 4. Bij de opmaak van energie- en warmteplannen de rol van aardgas, groen gas en de gasinfrastructuur ten volle aan bod laten komen, rekening houdend met de criteria van betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid

 

De biogasinstallatie van Beerse

Sinds begin november 2018 is de eerste Belgische biomethaancentrale aangesloten op het distributienet. Dankzij beheerder Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK Afvalbeheer) vindt het eerste groene gas in België zijn weg naar de aardgasverbruikers.

De nieuwe installatie zal jaarlijks 35.000 ton groente-, fruit- en tuinafval van de regio omzetten in biogas. Het grootste deel daarvan wordt voor warmte en elektriciteit door IOK Afvalbeheer zelf gebruikt.

Het overage biogas wordt gezuiverd en opgewerkt tot biomethaan en stroomt in het distributienet. De opzet is om op termijn het aandeel aan biomethaan te doen stijgen tot het equivalent van het jaarlijks aardgasverbruik van 1.000 gezinnen.

 

Verwarming

Warmte vergroenen

België streeft in het kader van het klimaatakkoord van Parijs naar een beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C. Om dat doel te bereiken, moeten we de manier waarop we warmte opwekken vergroenen, want daar gaat een belangrijk deel van ons energieverbruik naartoe.

Lokale overheden kunnen alvast het voorbeeld geven door in te zetten op de overschakeling van stookolie naar aardgas of groen gas en de vervanging van oudere stookinstallaties op aardgas door efficiënte gastechnologie: condensatieketels of innoverende gastechnologieën zoals gaswarmtepompen en warmtekrachtkoppelingstechnologie op gas die tegelijk warmte en elektriciteit produceert.


Aardgas: ook waar er geen net in de buurt is

Wist u dat aardgas ook geleverd kan worden aan verbruikers in zones waar er gaan aardgasnet is? Fluxys heeft daartoe oplossingen klaar en biedt graag zijn expertise aan om voorstellen uit te werken.

Warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas of groen gas: een ideale oplossing om tegelijk warmte én elektriciteit te leveren

In de klassieke, centrale elektriciteitsproductie komen grote hoeveelheden warmte vrij. Doorgaans gaat die warmte echter verloren.

Warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK’s) op aardgas of groen gas bieden daarvoor een bijzonder energie-efficiënte oplossing: ze wekken tegelijk elektriciteit en warmte op en de warmte wordt nuttig gebruikt voor verwarming, het verwarmen van sanitair water, enz.

Ideaal dus voor tal van openbare gebouwen: zwembaden, sportcomplexen, musea en kantoorgebouwen. WKK’s zijn ook een goede oplossing voor de uitbouw van een lokaal warmtenet als de beschikbare restwarmte niet toereikend is.


Voordelen van WKK op gas voor lokale overheden

In vergelijking met installaties die afzonderlijk elektriciteit en warmte produceren, verbruiken WWK’s 20 à 30% minder energie. Daardoor verlagen ze tegelijk de energiekost en de uitstoot.

Door hun flexibiliteit en aanstuurbaarheid zijn WKK’s ook ideaal om de variaties in elektriciteitsproductie met wind en zon op te vangen.Wat kunnen lokale overheden concreet doen?

 1. Voor de eigen verwarmingstoepassingen (openbare en technische gebouwen, sportcomplexen, zwembaden,…) omschakelen naar efficiënte gastechnologie: gascondensatieketels, gaswarmtepompen en WKK-installaties
 2. Inwoners stimuleren om eveneens om te schakelen op efficiënte gastechnologie
 3. Burgers informeren over de impact van luchtvervuiling op hun gezondheid

5 zwembaden in Antwerpen

De stad Antwerpen besliste enkele jaren geleden om 5 Antwerpse zwembaden uit te rusten met een rendabele oplossing: warmtekrachtkoppelingsinstallaties. De stad rekent op een terugverdientijd van 7 tot 14 jaar.


Mobiliteit

Groenere Mobiliteit

Op het vlak van luchtkwaliteit is België één van de meest verontreinigde regio’s van Europa. Het vervoer alleen is verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

Lokale overheden vervullen een sleutelrol bij de overgang naar een groenere mobiliteit. Voertuigen op aardgas inschakelen in de vloot heeft onmiddellijk resultaat: ze leveren een wezenlijke bijdrage aan het gezonder maken van onze leefomgeving.

Hoog tijd voor verandering: 97,90% van de voertuigen rijdt nog steeds op benzine of diesel. Overschakelen op aardgas zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit en verlaagt ook de CO2-uitstoot.CNG om de lokale mobiliteit te vergroenen

Voertuigen op aardgas (Compressed Natural Gas of CNG) zorgen voor een onmiddellijke verbetering van de luchtkwaliteit en doen ook de uitstoot van broeikasgas dalen. Ze rijden bovendien probleemloos op biomethaan en zorgen dan voor een nog sterkere vermindering van de broeikasgas-uitstoot.

In de vergroening van de mobiliteit vormen CNG-voertuigen een mooie tandem met elektrische voertuigen:

 • CNG-voertuigen zijn interessanter voor langere afstanden omdat ze een ruimere autonomie hebben en tanken niet langer duurt dan met een voertuig op diesel of benzine. Ze zijn overigens ook goedkoper in gebruik dan voertuigen op benzine of diesel.
 • CNG-voertuigen zijn bovendien een stuk goedkoper in aankoop dan elektrische voertuigen, wat schoner rijden toegankelijk maakt voor een ruimer publiek

Lokaal wagenpark

Lokale overheden kunnen zelf het goede voorbeeld geven door bewust te kiezen voor milieuverantwoorde voertuigen zoals CNG-wagens die bijdragen tot een betere luchtkwaliteit en minder CO2.

Via sensibiliseringscampagnes kunnen lokale overheden hun burgers informeren over de voordelen van een groene mobiliteit.

 


Voordelen van voertuigen op CNG voor lokale overheden

Met CNG-voertuigen gaat de uitstoot van luchtvervuilende stoffen (stikstofoxiden, fijnstof) drastisch naar omlaag en daalt ook de uitstoot van broeikasgas.

 • 77 % minder fijnstof
 • 90 % minder stikstofoxiden (NOx)
 • Tot 16% minder CO2
[Bron: CREG-studie CNG 2018]

Naast die aanzienlijke verlaging van de uitstoot zorgen CNG-voertuigen ook voor minder geluidshinder aangezien ze aanzienlijk stiller zijn. Voertuigen op aardgas kunnen overigens overal veilig parkeren, ook in ondergrondse parkeergarages, wat niet het geval is met voertuigen op LPG.

 

Wat kunnen lokale overheden concreet doen?

 1. Het goede voorbeeld geven door CNG-voertuigen in te schakelen in het wagenpark
 2. Burgers informeren en sensibiliseren over alternatieve brandstoffen voor vervoer (CNG, elektriciteit, waterstof)
 3. De verdere uitbouw van CNG-tankstations faciliteren, met name wat de vergunningsprocedures betreft

Gent vergroent de afvalophaling

In Gent vergroent de intercommunale voor afvalbeheer IVAGO zijn wagenpark met voertuigen op CNG. Sinds 2016 heeft IVAGO al een ruim park huisvuilwagens, bestelwagens en vrachtwagens in gebruik genomen. Tegen 2021 groeit de vloot aan tot meer dan 100 voertuigen. De intercommunale heeft ook een eigen CNG-tankstation laten bouwen.Roeselare kiest voor CNG

Sinds 2016 heeft de stad Roeselare 20% van haar vloot overgeschakeld naar CNG. Ze is ook de eerste stad waar het brandweerkorps met wagens op CNG rijdt.

De investering in de vergroening van haar wagenpark is volgens Roeselare onmiddellijk terugverdiend. Zo berekende ze dat de aankoop van CNG-voertuigen voor de stad een effectieve besparing van 50% op de brandstofkosten meebrengt.

Bovendien promoot de stad het gebruik van CNG-wagens bij bedrijven en burgers uit de regio. Ze wil ook een gunstig klimaat scheppen voor autoconstructeurs en aanbieders van tankinfrastructuur.