Privacy

Persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij terreinen in de onmiddellijke omgeving van infrastructuur van Fluxys Belgium.

In het kader van zijn opdracht om het aardgasvervoersnet te ontwikkelen, onderhouden en exploiteren, verwerkt Fluxys Belgium persoonsgegevens van bezoekers van zijn website, maar ook van personen die betrokken zijn bij terreinen in de onmiddellijke omgeving van zijn infrastructuren (gegevens zoals naam en voornaam, adres en e-mailadres en bankrekeningnummer). Het gaat voornamelijk om eigenaars en exploitanten, maar ook om personen die werken op dergelijke terreinen uitvoeren. Die verwerking wordt aangegeven en geregistreerd bij de Privacycommissie onder het kenmerk VT005055183.


Fluxys Belgium gebruikt die persoonsgegevens voor allerhande doeleinden zoals:

  • het bekomen van de verschillende vereiste administratieve vergunningen voor de uitoefening van zijn activiteiten;
  • het invoeren van de regels en veiligheidsstandaarden die vereist zijn voor de veilige exploitatie van zijn net;
  • het betalen van vergoedingen naar aanleiding van de aanleg of de exploitatie van zijn installaties of ten gevolge van wettelijke erfdienstbaarheden door de aanwezigheid van zijn infrastructuur.

Die gegevens zullen evenwel niet worden gebruikt voor andere doeleinden en zullen in het bijzonder niet worden meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden of rechtstreekse marketing. Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Persoonsgegeven van deze personen kunnen alleen verwerkt worden om ze te gebruiken voor bovenvermelde doeleinden, indien de verwerking steunt op één van de rechtsgronden zoals vermeld in artikel 6.1 AVG. Aan personen wiens gegevens verzameld worden zal de informatie zoals opgelijst in artikel 13 AVG overgemaakt worden (of zoals in artikel 14; indien wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene verkregen zijn). In zoverre de persoon hier zelf niet om heeft verzocht, worden de verzamelde persoonsgegevens in geen geval overgedragen aan derden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de AVG, hebben de personen die betrokken zijn bij terreinen in de onmiddellijke omgeving van infrastructuren van Fluxys Belgium, het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, ze te laten wijzigen, ze te laten wissen, de verwerking ervan te beperken in bepaalde omstandigheden (zie artikel 18 AVG) en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. door zich te wenden tot:

Thierry Vervenne
Private Owners Manager Fluxys Belgium
Kunstlaan 31
B-1040 Brussel
thierry.vervenne@fluxys.com 

> Klik hier om de tekst in het Duits te lezen    pdf

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

  • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

     

  • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

     

  • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.