Wettelijk bericht

De bepalingen van dit wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.
Door naar te site te gaan en ervan gebruik te maken, verklaren de bezoekers zich zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Dit wettelijk bericht kan op ieder ogenblik volledig of gedeeltelijk worden gewijzigd. Alle bezoekers worden dus geacht de inhoud ervan van tijd tot tijd te controleren.

De onderneming

Dit is de website van Fluxys Belgium, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, BTW BE 0402.954.628 RPR Brussel.
Algemeen telefoonnummer: +32 2.282 72 11 – Fax: +32 2.282 02 39


De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Alle op deze website gepubliceerde informatie is publiek en is slechts bestemd voor informatieve doeleinden.

Deze website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Fluxys Belgium biedt echter geen garantie dat de aangeboden informatie accuraat, betrouwbaar of up-to-date is.

Fluxys Belgium is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit het gebruik van informatie op deze website of op een website waarnaar de bezoekers van deze site worden verwezen. De bezoekers erkennen dus dat ze de inhoud van deze site gebruiken op eigen risico.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Fluxys Belgium. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

Niets op deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Zo ook is niets op deze site een aanbod om effecten van Fluxys Belgium aan te kopen of erop in te schrijven.


De bescherming van de intellectuele rechten op de site en de inhoud ervan

De inhoud en de architectuur van deze site en meer bepaald, maar niet uitsluitend, de foto’s, teksten, logo’s, slogans en handelsnamen worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en merkenrechten. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Fluxys Belgium of eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, download, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen wel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor privaat en niet-commercieel gebruik, voor zover de bron en publicatiedatum uitdrukkelijk en duidelijk worden vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.
Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot een octrooi, een auteursrecht of een gedeponeerd merk van Fluxys Belgium of van een derde. Fluxys Belgium behoudt zich het recht voor elke vervalsing van zijn intellectuele eigendomsrechten gerechtelijk te vervolgen.

De site is niet bestemd voor de ontvangst van vertrouwelijke informatie van de bezoekers. Bijgevolg, en met uitzondering van het eventueel verstrekken van persoonsgegevens (wat onder de privacy policy van deze site valt), zal alle informatie, in welke vorm dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, alle documenten, knowhow, grafische gegevens, vragen, suggesties, concepten, opmerkingen of andere die een bezoeker op deze site zou meedelen via e-mail of een ander middel, in geen enkel geval als vertrouwelijk worden beschouwd door Fluxys Belgium. Door de overdracht van informatie verleent de bezoeker ons het onherroepelijk recht om, zonder enige vergoeding, de informatie te gebruiken, kopiëren, verspreiden, wijzigen of over te dragen voor welk gebruik dan ook.


Links naar andere sites

Fluxys Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een site van derden waartoe de bezoeker via deze site toegang heeft. Fluxys Belgium kan geen enkele controle uitoefenen op sites van derden, die volledig onafhankelijk zijn. De vermelding van een link naar een site van een derde betekent niet dat Fluxys Belgium de inhoud van die site goedkeurt. De bezoeker dient zich bovendien zelf te beschermen tegen informaticavirussen die zijn computer zouden kunnen infecteren wanneer hij naar een site van een derde surft.
Het gebruik van deze site door sites van derden is overigens niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluxys Belgium. Links of andere methodes om delen van deze site in sites van derden te integreren zijn eveneens verboden.


Beperking van de aansprakelijkheid

Deze website wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt. De bezoeker erkent dat het technisch onmogelijk is om een feilloze website aan te bieden. Gebreken of hackingaanvallen kunnen ervoor zorgen dat de site geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar is. Fluxys Belgium garandeert niet dat de site niet wordt onderbroken of vrij blijft van fouten of virussen. Er wordt geen enkele garantie gegeven voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website. De bezoeker van deze site erkent dat hij de site op eigen risico gebruikt en kan worden blootgesteld aan inhoud afkomstig van andere bronnen.
Met uitzondering van de aansprakelijkheid in geval van overlijden of letsel veroorzaakt door een zware fout of opzettelijke fout van Fluxys Belgium, sluit Fluxys Belgium alle aansprakelijkheid uit voor alle schade, met inbegrip van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die de bezoeker zou kunnen ondergaan terwijl hij deze site raadpleegt.


De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Fluxys Belgium verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • rekrutering;
 • listing voor zijn service via e-mail;
 • aanvragen om een bezoek te brengen aan de infrastructuur;
 • bestelling van brochures en andere Fluxys publicaties (levering per post);

Die gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en zullen in het bijzonder niet worden meegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden of rechtstreekse marketing.

Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens van bezoekers van deze site kunnen alleen verwerkt worden om ze te gebruiken voor bovenvermelde doeleinden, indien de verwerking steunt op één van de rechtsgronden zoals vermeld in artikel 6.1 AVG. Aan personen wiens gegevens verzameld worden zal de informatie zoals opgelijst in artikel 13 AVG overgemaakt worden (of zoals in artikel 14; indien wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene verkregen zijn). In zoverre de persoon hier zelf niet om heeft verzocht, worden de verzamelde persoonsgegevens in geen geval overgedragen aan derden.

Conform de Belgische en Europese wetgeving m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de bezoekers het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, ze te laten wijzigen, ze te laten wissen, de verwerking ervan te beperken in bepaalde omstandigheden (zie artikel 18 AVG) en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Hiertoe kunnen ze een eenvoudig verzoek richten:

 • per brief naar Fluxys Belgium, departement Communicatie, Kunstlaan 31, 1040 Brussel;
 • of per e-mail naar info@fluxys.com.


Beleid inzake cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Hieronder wordt ons beleid inzake cookies uiteengezet voor de bezoeker.

 1. Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine bestanden van een website die op de computer of op het elektronisch toestel van een gebruiker worden geplaatst om de beheerder van de internetsite informatie te verschaffen over het gebruik van de site. Ze worden gebruikt voor de in punt 2 beschreven doeleinden (zie hieronder).

  Sommige cookies worden verwijderd wanneer de bezoeker zijn browser sluit. Die worden sessie-cookies genoemd. Andere cookies blijven op de computer of het elektronisch toestel staan tot ze vervallen of de bezoeker ze verwijdert. Die cookies staan bekend als persistente cookies, waarmee we ons bepaalde informatie over de bezoekers kunnen herinneren wanneer ze de site opnieuw bezoeken.

  Om meer te weten te komen over cookies, om te zien welke cookies werden geïnstalleerd en te leren hoe je die kunt beheren en verwijderen, kan de volgende site worden geraadpleegd: www.allaboutcookies.org. Onafhankelijke informatie over cookies is eveneens beschikbaar op het internet.

 2. Waarom gebruiken we cookies?

  We gebruiken cookies op onze site voor de volgende doeleinden:

  • Analyses: met analytische cookies kunnen we de gebruikers van onze site anoniem herkennen, tellen en volgen. De informatie die verzameld wordt, omvat het aantal bezoekers, de afkomst en de geraadpleegde pagina's van iedereen die onze site bezoekt. Die gegevens helpen ons om de werking van onze site te verbeteren, bijvoorbeeld, door te bepalen waar de bezoeker gemakkelijk informatie kan vinden of door delen van de site die interessanter zijn voor hen te identificeren.
  • Gebruikersvoorkeuren: bepaalde cookies zijn actief wanneer de bezoekers een keuze maken betreffende het gebruik van onze site. De site "herinnert zich" de configuratievoorkeuren van de gebruiker. Zo kunnen we de aspecten van onze site aanpassen aan een specifieke gebruiker.
  • Disclaimer: we gebruiken cookies op onze site om te registreren dat een bezoeker een policy zoals deze heeft gelezen of specifieke ergens mee heeft ingestemd. Zo kan worden vermeden dat de gebruiker bij ieder bezoek wordt gevraagd om akkoord te gaan met dezelfde algemene voorwaarden.
  • Sessiebeheer: de software waar onze site op draait, gebruikt cookies om technische redenen. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om requests over verschillende servers te verspreiden, om de gebruikers te authentificeren en te bepalen tot welke informatie ze toegang hebben, om de herkomst van requests te controleren, om een informatiespoor van een sessie van een gebruiker te bewaren en om te bepalen welke opties of pagina's worden weergegeven om de site te doen functioneren.

 3. Voorkeuren

  Om onze site naar zijn beste capaciteiten te gebruiken, zal de computer of het elektronisch toestel cookies moeten aanvaarden omdat onze site zonder hen niet correct zal functioneren. Cookies zijn bovendien nodig voor een gepersonaliseerde toegang tot onze site.

 4. Cookies van derden

  Als een bezoeker onze site gebruikt, kan hij cookies ontvangen die geïnstalleerd zijn door derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die door Google zijn geïnstalleerd. Die cookies worden doorgaans gebruikt voor de in punt 2 beschreven doeleinden (zie hierboven). We hebben geen controle over de configuratie van cookies die door derden zijn geïnstalleerd. We stellen dus voor om de sites van de derden te raadplegen om meer informatie te verkrijgen over het gebruik en het beheer van cookies.

 5. Voorkeuren cookies wijzigen

  Als een bezoeker de cookies van onze site uit zijn browser wil verwijderen, kan hij ze deleten. De instructies om cookies van de computer of van het elektronisch toestel te verwijderen, zijn afhankelijk van het besturingssysteem en de internetbrowser. Niet akkoord gaan met het gebruik van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking en toegankelijkheid van onze site.

 6. Informatie die we kunnen verzamelen

  We kunnen de volgende gegevens over de bezoekers van onze website verzamelen en verwerken (onverminderd de toepassing van de regels inzake verwerking van persoonsgegevens):

  • de informatie die de bezoeker ons via de site meedeelt;
  • als een bezoeker ons contacteert, kunnen we een kopie van die correspondentie of een opname van een telefoongesprek bewaren in de gevallen en onder de voorwaarden die worden bepaald door de wet; en
  • de gegevens van het bezoek aan onze site en de informatie die de bezoeker raadpleegt.

 7. Waar die informatie voor wordt gebruikt

  We kunnen de bovenvermelde informatie gebruiken om:

  • de interactie van de bezoeker met de site van Fluxys Belgium te vergemakkelijken, wat onder meer betekent dat de inhoud van de site zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk wordt voorgesteld;
  • informatie of producten te kunnen verschaffen die de bezoeker zou hebben aangevraagd via onze site;
  • de gebruiker op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze site en erop toe te zien dat die gegevens juist en relevant zijn.

  We kunnen de aldus verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan onze dochterondernemingen, medewerkers en contractanten (met inbegrip van personen die zich buiten de Europese Economische Ruimte "EER" bevinden) voor de hierboven vermelde doeleinden. We kunnen die persoonsgegevens ook doorgeven aan derden (met inbegrip van personen buiten de EER).

  Zoals boven aangegeven dient is de verwerking van persoonsgegevens enkel toegelaten in zoverre deze gebeurt in overeenstemming met de GDPR.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit wettelijk bericht wordt beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil met betrekking tot dit wettelijk bericht moet worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.


Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.