Wettelijk en regulerend kader

Europa

Sinds 3 maart 2011 wordt de Europese aardgasmarkt geregeld door het derde Europese wetgevend pakket inzake energie:

 • De richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 2003/55/EG (de 3e Gasrichtlijn);
 • De verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransportnetten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1775/2005 (2e Gasverordening);
 • De verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulatoren (ACER-Verordening).


België

De federale overheden zijn bevoegd voor de grote infrastructuren voor energieopslag, -vervoer en -productie, in dit geval het aardgastransportnet van Fluxys Belgium, de installaties voor de opslag van aardgas en de LNG-terminal van Fluxys LNG.

De gewesten zijn bevoegd voor de openbare distributie van het gas, in dit geval de gasdistributienetten beheerd door de intercommunales, evenals voor het rationeel energiegebruik.

De federale energieregulator CREG legt de tariefmethodologie vast, zowel voor de beheerders van het aardgastransportnet, van de installaties voor de opslag van aardgas en van de LNG-terminal als voor de beheerders van aardgasdistributienetten.

De activiteiten van Fluxys Belgium en Fluxys LNG, met inbegrip van hun tariefaspecten, worden geregeld door de federale wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de Gaswet) en door Koninklijke Besluiten betreffende de tarieven (twee Koninklijke Besluiten betreffende tarieven) en de technischere aspecten met betrekking tot de toegang tot het net (gedragscode).

 

Gereguleerde activiteiten

In het huidige wettelijk en reglementair kader wordt een gereguleerd stelsel toegepast op het vervoer (binnenlands vervoer en grens-tot-grensvervoer), de opslag van aardgas en op de activiteiten van de LNG-terminal. De toezichthouder voor de gereguleerde activiteiten is de federale regulator, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

> Naar de website van de CREG

Omzetting van de 3e Gasrichtlijn

Het derde pakket wetgevende maatregelen, in het bijzonder de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas, werd omgezet in Belgische wetgeving (wet van 8 januari 2012 die de Gaswet wijzigt met ingang op 21 januari 2012). Die nieuwe wetgeving houdt belangrijke wijzigingen in voor Fluxys Belgium:

 • De wetgeving voorziet een procedure voor certificering van de beheerders van het vervoersnet, de installaties voor opslag van aardgas en de LNG-terminallinginstallaties. Het doel van die certificering is de naleving te verifiëren van de ontvlechtingsvereisten van de beheerders ten opzichte van de energieleveranciers of –producenten (ownership unbundling). CREG heeft Fluxys Belgium gecertificeerd als vervoerssysteembeheerder die volledig gescheiden werkt van aardgasleveranciers en -producenten.
 • Ter verduidelijking: bovenop de procedure voor certificering blijft de benoemingsprocedure van de beheerders van het vervoersnet, de installaties voor opslag van aardgas en de LNG-terminallinginstallaties door ministeriële besluiten ongewijzigd bestaan. Zo is Fluxys Belgium op 23 februari 2010 aangewezen als beheerder van het aardgasvervoersnet en van de opslaginstallatie voor aardgas, en Fluxys LNG als beheerder van de LNG-installatie.
 • Nieuw is ook dat de CREG de methodologie ontwikkelt om tot tarieven te komen voor aardgasvervoer, -opslag en LNG-terminalling, na overleg met de netbeheerders. Net zoals voorheen blijft het de CREG die de tariefvoorstellen van de beheerders goedkeurt.

Meer weten over het derde pakket wetgevende maatregelen

Gedragscode

 

De gedragscode bepaalt de voorwaarden voor toegang tot de aardgasinfrastructuur. Die voorwaarden zijn een geheel van operationele en commerciële regels die het kader vastleggen waarin Fluxys Belgium en Fluxys LNG contracten afsluiten met de gebruikers van de vervoers-, opslag- en LNG-infrastructuur.

Een eerste gedragscode werd vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 4 april 2003. Vanaf 2006 werden verschillende marktbevragingen georganiseerd door de CREG over de evolutie van die code. Op 15 januari 2011 werd het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 over een nieuwe gedragscode van kracht. 

Die gedragscode bepaalt dat de beheerders (voor vervoer, opslag en LNG-terminalling) een reeks documenten moeten opstellen die aan de goedkeuring van de CREG worden onderworpen: het toegangsreglement, het dienstenprogramma, de standaardcontracten en de aansluitingscontracten. Bij het opstellen van die documenten worden de betrokken netgebruikers geraadpleegd opdat de aangeboden diensten zo goed mogelijk aansluiten bij de marktbehoeften. Pas na die raadpleging kunnen de documenten aan de CREG worden voorgelegd ter goedkeuring.

Nalevingscoördinator

De gedragscode bepaalt dat de netbeheerder een nalevingscoördinator aanstelt in het kader van de verbintenissen die de netbeheerder aangaat op vlak van niet-discriminerende toegang tot het net. Fluxys Belgium heeft zo’n nalevingscoördinator aangesteld. In 2011 heeft de nalevingscoördinator een verbintenissenprogramma opgesteld met de concrete uitwerking van de gedragsregels die door de personeelsleden moeten worden nageleefd in verband met niet-discriminatie, transparantie en de behandeling van vertrouwelijke informatie. De raad van bestuur en het directiecomité van Fluxys Belgium hebben het verbintenissenprogramma goedgekeurd. Jaarlijks wordt een verslag opgesteld over de naleving van het programma en de resultaten worden gepubliceerd op deze website.

> Lees meer over het verbintenissenprogramma

 
> Back

Hulp bij het gebruik van zoekoperatoren

Gebruik “aanhalingstekens” om een reeks woorden of een zin in een welbepaalde volgorde te zoeken.

Booleaanse operatoren

U kan een groep woorden of een zin terugvinden door gebruik te maken van AND, OR, NOT: Booleaanse operatoren worden gebruikt om termen in het zoekveld te combineren.

 

 • AND: Alle gezochte termen moeten in het zoekresultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel AND Peer geeft resultaten waarin zowel het woord appel als het woord peer voorkomen.

   

 • OR:  Minstens één van de gezochte termen moet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel OR Peer geeft resultaten waarin ofwel het woord Appel, ofwel het woord Peer, ofwel beide woorden voorkomen.

   

 • NOT: De term die wordt voorafgegaan door NOT mag niet in het resultaat staan. Het resultaat van de zoekactie Appel NOT Peer geeft resultaten waarin het woord appel voorkomt, maar niet het woord Peer.